Agalar mAbbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu

Tarix elmləri doktoru, tarix və siyasi elmlər üzrə professor,
“Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının müdiri
İş telefonu: (+99412) 539-04-59
==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


31 dekabr 1941-ci ildə Bakıda (Azərbaycan Respublikası) anadan olmuşdur.
1957-ci ildə Bakı şəhəri 6 nömrəli orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdi.
550 məqalənin müəllifidir.
42 monoqrafiya müəllifidir.
55 dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.
32 elmlər namizədi, 10 elmlər doktoru yetişdirmişdir.


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1957 – 1962- ci illərdə Moskva Dövlət Universitetində təhsil almışdır.
1962- 1967- ci illərdə Azərbaycan Neft Akademiyasında çalışmışdır.
1967- 1968- ci illərdə Moskva Dövlət Universitetinin aspirantı olmuşdur.
1967 -ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin stajoru olmuşdur.
1968- ci ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1980- ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1968-1974 - cü illərdə Azərbaycan Neft Akademiyasında kafedra müdiri işləmişdir.
1974-1976- cü illərdə Xaricdə işləmişdir.
1976-1980- cı illərdə Azərbaycan Neft Akademiyasında kafedra müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
1981-1988- ci illərdə Bakı şəhərinin rəhbərlərindən biri olmuşdur.
1987-1988- ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil naziri olmuşdur.
1988- ci ildən Bakı Dövlət Universiteində elmi fəaliyyət göstərir.
1991- ci ildən “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının müdiridir.


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Beynəlxalq münasibətlər və siyasi elmlər istiqamətində
Dünya siyasəti
Geopolitika
Qloballaşma


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


“Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi”
“Beynəlxalq münasibətlərin proqnazlaşdırması”
“Beynəlxalq münasibətlər tarixi”
“Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə”


==MONOQRAFİYALAR==


“Rusiyanın XXI əsrin astanasında Qafqaz siyasəti” (rus dilində)
“Azərbaycan mənin ürəyimdir”
“Qafqaz müasir geostrategiyada ” (rus dilində)
“Beynəlxalq münasibətlər: nəzəri və konseptual yanaşmalar”
“XXI əsrdə Rusiya Federasiyasının xarici siyasəti”
“Müasir dünyanın siyasi mənzərəsi”
“XXI əsrin geostrategiyası”
“Dünya siyasəti”
“Azərbaycanda siyasi hakimiyyət: mövcud vəziyyət və prespektivləri”
“XV əsrin sonlarında bölgə diplomatiyası”
“Zaman yaddaşında Heydər Əliyevin siyasi portret cizgiləri”
“Müasir şəraitində Rusiyanın Qafqaz siyasəti”
“Qərbi Avropa – hara o gedir?”
“NATO-nun Qafqazda geostrateji maraqları XXI əsrdə”
“Beynəlxalq Hüquq normaları və erməni terrou- separatizmi”
“Vahid Avropa- bugün və sabah”
“Beynəlxalq təhlükəsizlik XXI əsrin astanasında”
“XXI əsrdə Rusiya Federasiyasının xarici siyasət konsepsiyasının bəzi sənədləri”
“Milli mədəniyyət və iqtisadi yüksəliş”
“Koreya- Azərbaycan: ölkələri yaxpınlaşdıran amillər”
“Ermənistan- Rusiyqanın geostrateji əməkda.lığı”
“Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti”
“Azərbaycan Respublikasının terrorizmə qarşı mübarizəsi”
“Россия в XXI веке. Внешнии аспект”
“Кавказ в мировой политике”


==DƏRSLİKLƏR==


Beynəlxalq münasibətlərin proqnazlaşdırması nəzəri problemləri
Müasir beynəlxalq münasibətlər və qloballaşma”
“Diplomatik terminlər lüğəti” (həmmüəllif)
“Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi”(həmmüəllif)
“Konfliktologiya” (həmmüəllif)
“Diplomatik protokol”
“Azərbaycan bynəlxalq və regional təşkilatlar sistemində” (həmmüəllif), (rus dilində)
“Kapitalizmin və kommunizmin bəzi problemləri” (ispan dilində)
“Sosialist inhqilabının nəzəriyyəsi”
“Dünya bəşəriyyətinin inkişafı” (ispan dilində)
“Dövlət və siyasəti”
“Cəmiyyət və kadrlar”
“Xalqın xilaskarı”(həmmüəllif)
“Heydər Əliyev və dünya siyasəti” (rus dilində, həmmüəllif)
“Qafqaz və geosiyasət”
“Bizim epoxamızın qlobal problemləri”(ispan dilində)
“Azərbaycan müasir dövrdə”
“Azərbaycanın gələcəyi naminə”
“Qafqaz bugün və gələcəyin geostrategiyasənda”
“Siyasi tarixin bəzi problemləri”
“Siyasi tarix və siyasət müasir dövrdə”
“Müasirlik və sülh”
“Yenidənqurma və milli məsələ”
“Milli suverenlik azadlıq şəraitində”
“Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi”
“Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti”
"Qloballaşma" (rus dilində)
"Dünya siyasəti" (rus dilində)
"Rusiya Federasiyasının XXI əsrdə xaricisiyasəti" (rus dilində)
"Rusiyanın XXI əsrin əstanasında Qafqaz siyasəti" (rus dilində)
"Azərbaycan mənim ürəyimdr"
"Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılmasının nəzəriyyəsi" (rus dilində)
"Müasir dünyanın siyasi problemləri"
"Beynəlxalq münaqişələr: nəzəri və konseptual yanaşmalar"


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


Azərbaycanda siyasi hakimiyyət: mövcud vəziyyət və perspektivlər
Xalqa həsr olunmuş ömür-Heydər Əliyev
Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlər orbitində
Zaman yaddaşında Heydər Əliyevin siyasi portret cizgiləri
Müasir dövrdə Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri
Qafqaz müasir geostrategiyada
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti
NATO və Azərbaycan
Heydər Əliyev və müasir dünya
Zaman və şəxsiyyət
Qarabağ avantiuraları, məbəyi və mənşəyi
Heydər Əliyev və Azərbaycan diplomatiyası
Azərbaycanda siyasi varislik
Erməni terror separatizminin kökləri və nəticələri
Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın banisi və memarı