Abışlı Laçın Vəzir oğlu

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının dosenti, 
Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı


İş telefonu: (+99412) 539-00-93
E-mail: [email protected]


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1984-cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub;
1990-2000-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub;
2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın tənzimlənməsi fakültəsində təhsil alıb;
2004-2006-cı illərdə həmin universitetin Magistr Hazırlığı Mərkəzində İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil almış və fərqlənmə ilə təhsilini başa vurmuşdur;
2007-2010-cu illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin Gömrük işinin təşkili və idarəetmə kafedrasının əyani aspirantı olmuş;
2010-cu ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün yazdığı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edib.
2017-ci ildən dosent


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın tənzimlənməsi fakültəsində təhsil alıb;

2004-2006-cı illərdə həmin universitetin Magistr Hazırlığı Mərkəzində İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil almış və fərqlənmə ilə təhsilini başa vurmuşdur;

2007-2010-cu illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin Gömrük işinin təşkili və idarəetmə kafedrasının əyani aspirantı olmuş;

2010-cu ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün yazdığı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edib.

2015-ci ildən doktorluq dissertasiyasının üzərində çalışır.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


2008-ci ildən "Gömrük işinin təşkili və idarəetmə" kafedrasının s/h müəllimi
2011-ci ildən "İqtisadiyyat ve idarəetmə" kafedrasının müəllimi
2011-ci ildən tədris işləri üzrə dekan müavini
2015-ci ildən "İqtisadiyyat ve idarəetmə" kafedrasının dosenti==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Beynəlxalq investisiyalar

Makroiqtisadi tarazlıq


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==


2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

2014-cü ildə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: beynəlxalq münasibətlər sistemində

2015-ci ildə Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi aspektləri

2015-ci ildə Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri


==KİTABLAR==


2011, Müəssənin iqtisadiyyatı dərslik

2015, Müasir bank sistemi və bankçılıq==METODİK VƏSAİTLƏR VƏ TƏDRİS PROQRAMLARI==


“İqtisadi diplomatiya” fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, Аzərbayсan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2011-ci il. 1,2 ç.v.

“Müəssisənin iqtisadiyyatı” fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, Аzərbayсan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2011-ci il. 1,1 ç.v.

“Dünya iqtisadiyyatı” fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, Аzərbayсan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2014-ci il. 1,1 ç.v.


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


2005, İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi: mahiyyəti, təkamülü və metodoloji yanaşma

2007, Ölkənin əmtəə istehsalçılarını xarici rəqabətin mənfi təsirinin qarşısının alınmasında normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti

2008, Xarici investisiyaların nəzəri metodoloji xüsusiyətləri, təkamülü və müasir vəziyyəti

2009, Понятие инвестиции и ее проявление в экономике Азербайджана

2009, Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə investisiya mühiti

2009, Xarici investisiyaların beynəlxalq hüquqi-normativ əsasları

2010, Приток иностранных инвестиций и их роль в регулировании национальной экономики

2010, Avrasiya regional inteqrasiyasında dini birlik amili (Azərbaycan İKT əlaqələri)

2010, Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi perspektivləri

2011, İnvestisiya siyasəti nəticəsində əldə olunmuş makroiqtisadi göstəricilər

2011, Формирование инвестиционной политики и общий разбор ее влияния на экономику

2012, Birbaşa xarici investisiyaların mahiyyəti və onların Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb edilməsi

2012, İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinə dair bəzi qənaətlər

2012, Xarici investisiyaların ölkənin makroiqtisadi vəziyyətinə təsiri məsələləri

2013, Qloballaşma və innovativ investisiya əməkdaşlığı

2014, Vergilərin mahiyyəti və makroiqtisadi siyasətdə əhəmiyyəti

2014, State financial control: principles and organization

2014, Development of innovations in Azerbaijan: specifity and perspectives

2014, Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın kooperasiya münasibətlərinin inkişaf problemləri

2014, Роль межстрановой кооперации в развитии приграничных регионов Азербайджана

2014, Государственное регулирование циклического развития экономики страны на региональном уровне

2014, Вклад таможенных органов в обеспечение международной и национальной экономической безопасности