Güləliyeva Afət Ağabala qızı G.Afet m

Siyasi elmlər namizədi, baş müəlllim


İş telefonu: (+99412) 539-04-59
Email : [email protected]


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1968-ci il noyabrın 4-də Bakı şəhərində anadan olub
1975-1985-ci illərdə Bakı şəhəri II Zabrat qəsəbəsi 75 saylı orta məktəbində oxuyub
1992-cı ildən BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat (əvvəlki Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq) fakültəsində çalışır==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1988-1994-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil alıb
2007-ci ildən siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1990-1992-ci illərdə BDU-nun Təsərrüfat işləri üzrə prorektorluqda katibə-makinaçı
1992-2002-ci illərdə Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında laborant və baş laborant vəzifələrində işləmişdir
2002-2009-cu ci illərdə Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışmışdır
2010-cu ildə baş müəllim vəzifəsinə seçilib==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


«Beynəlxalq münasibətlər tarixi»
«Beynəlxalq münasibətlərin formalaşması və təkəmülü»
«Beynəlxalq münasibətlərinin metodologiyası»
«Misir müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində»


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri; Orta Şərq və müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==


1. «Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş»  elmi konfrans // Bakı, BDU, 2002
2. «Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş»  elmi konfrans // Bakı, BDU, 2003
3. «Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində»  mövzusunda keçirilən elmi konfrans // Bakı, BDU, 2003
4. «İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusunda elmi-praktik konfrans // Bakı, BDU, 2009
5. «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmləri» mövzusunda BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində keçirilən elmi-praktiki konfrans // Bakı, BDU, 2011
6. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin 20 illiyinə həsr edilmiş  «Qloballaşan cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat elminin aktual problemləri» mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfrans. Bakı, BDU, 2012==DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR, QRANTLAR==


1999-cu ildə Fransanın Nitsa şəhərində Sofiya-Antipolis Universitetində ixtisas üzrə;

2002-ci ildə Belçikada «İnsan resurslarından səmərəli istifadə olunması» üzrə təcrübə keçib

2011-ci ildə Universitetdaxili 50+50 qrant layihəsinin qalibi olub==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. ATƏT çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Azərbaycanın sülhyaratma fəaliyyəti; 2003

2. ATƏT-in formalaşmasında institutlaşmanın rolu; 2003

3. Humanitar və sosial-hüquqi islahatların həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikası ilə ATƏT arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu; 2004

4. Humanitar və sosial-hüquqi islahatların həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikası ilə ATƏT arasında əməkdaşlığın əsas prinsip və mexanizmləri; 2005

5. Azərbaycan ATƏT əməkdaşlığının əsas istiqamətlərinə dair bəzi qeydlər; 2005

6. Çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafında ATƏT-in rolu; 2006

7. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında ATƏT-in vasitəçilik missiyası: problemlər, vəzifələr; 2007

8. Misir Ərəb Respublikasının Yaxın və Orta Şərq regionunda yeri və rolu (qısa qeydlər) // «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» (elmi-analitik jurnal). Bakı, 2008, №1-2(13-14), s. 275-279

9. Yaxın Şərq münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik problemləri // «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» (elmi-analitik jurnal).B., 2009, № 3(19), s. 261-266

10. XX əsrin sonu- XXI əsrin əvvəllərində Misir –İsrail münasibətləri (Fələstin problemi kontekstində) // Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. (Elmi-praktiki jurnal). Bakı, 2010, №3

11. Misir Ərəb Respublikası müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində // Magistrlar üçün proqram (azərb. və ingilis dill.). Bakı, 2009

12. Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkəmülü // Bakalavrlar üçün tədris  proqramı. Bakı, 2010

13. Müasir beynəlxalq münasibətlər // Bakalavrlar üçün tədris proqramı.  Bakı, 2010 (redaktor).
14. XX əsrin sonu- XXI əsrin əvvəllərində Misir –İsrail münasibətləri (Fələstin problemi kontekstində). Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Elmi-praktiki jurnal, B., 2010, № 3, səh.132-137
15. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə İslam “kollektiv oyunçu” kimi”, Bakı Universitetinin xəbərləri elmi-praktiki jurnalda, Bakı 2012, №3, səh. 94-99
16. Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü. Bakalavr təhsil pilləsi üçün metodik vəsait, Bakı, 2012, 5c.v. Həmmüəllif prof. A.N.Abbasbəyli
17.Daxili və xarici siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında nəzəriyyələr”. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri/ elmi-analitik və praktiki jurnal, 2012, №2(30), səh.114-118
18. “Qloballaşma və ətraf mühit”. Bakı Dövlət Universiteti,  “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda konfransın materialları, Bakı  2013, səh.35-38
19. «Xarici siyasət qərarlarının qəbul olunmasında qanunverici hakimiyyətin rolu”. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri/ elmi-analitik və praktiki jurnal, 2013, №1(33), səh.116-120
20. Türkiyənin Yaxın Şərqdə liderə çevrilməsinə təsir edən amillər”. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri/ elmi-analitik və praktiki jurnal, 2013, №2(34), səh 151-157
21. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri: problemlər, perspektivlər. Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları., B., 2014, 138-144.
22. Интеграционные обьединения как факторы, влияющие на прогнозирование современных международных отношений. “Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları., B., 2014, səh.79-83, həmmüəlliprof. S.Z.Yusifzadə
23. İsrail lobbisinin ABŞ-ın xarici siyasətinə təsiri. “Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: Beynəlxalq münasibətlər sistemində” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları., B., 2015, səh.80-89.
24. “Kosmik fəaliyyət haqqında qısa qeydlər”  adlı məqalə  BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin keçirdiyi “Sosial, iqtisadi və siyasi sferaların qarşılıqlı təsirinin aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfrasın materialları. B.2016
25. “Xarici lobbilər və Amerika siyasətinə onların təsiri”  adlı məqalə  BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin keçirdiyi “Sosial, iqtisadi və siyasi sferaların qarşılıqlı təsirinin aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfrasın materialları.(həmmüəllif magistrant D.İsgəndərova) B.2016 s
26. “Avropa İttifaqının miqrasiya siyasətinin problemləri”  adlı məqalə  BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin keçirdiyi “Sosial, iqtisadi və siyasi sferaların qarşılıqlı təsirinin aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfrasın materialları. (həmmüəllif magistrant M.Mürsəlova) B.2016