Babazadə Mehriban Vasif qızı

Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


İş telefonu: (+99412) 539-04-59
Email: [email protected]==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


 

1968-ci il martın 1-də Bakıda anadan olub
1975-1985-ci illərdə 6 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub
1985-1990-cı illərdə BDU-nun tarix fakültəsində təhsil alıb
1990-cı ildən BDU-da çalışır


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1985-1990-cı illərdə BDU-nun tarix fakültəsində təhsil alıb
Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
2011-ci ildən dosent vəzifəsində çalışır


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1996 - h/hbaş müəllim, dosent, Beynəlxalq münasibətlər kafedrası, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, BDU
1994-1996 – müəllim, Beynəlxalq münasibətlər kafedrası, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, BDU
1990-1994 – baş laborant, Qədim dünya və orta əsrlər kafedrası, Tarix fakültəsi, BDU


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- Beynəlxalq münasibətlər tarixi
- Beynəlxalq mədəni əlaqələr


==
TƏDQİQAT SAHƏSİ==


- Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti,
- Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==


1998, Bakı, Azərbaycan; «Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
2002, Bakı, Azərbaycan; «Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş elmi konfrans»
2003, Bakı, Azərbaycan; «Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində»mövzusunda elmi konfrans
2007, Bakı, Azərbaycan; «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusunda elmi-praktik konfrans


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. MDB dövlətlərinin iqtisadi əməkdaşlığı: hüquqi əsas və təcrübə//«BDU-nun Xəbərləri» (sosial-siyasi elmlər seriyası). 2006,№2,s.98-108
2. Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin ticarət və nəqliyyat sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimləmə xüsusiyyətləri//«BDU-nun Xəbərləri» (sosial-siyasi elmlər seriyası). 2006, №4, s.62-73
3. Təhlükəsizlik sferasında MDB çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın hüquqi əsasları//«Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri»(elmi-praktik jurnal).2007,№1(09),s.136-147
4. MDB çərçivəsində dövlətlərarası inteqrasiyanın hüquqi tənzimləməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri//«Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-praktik jurnal).2007,№2(10),s.193-197
5. Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiya ilə beynəlxalq-hüquqi tənzimləməsinin xüsusiyyətləri//«Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunda aktual problemləri» elmi məqalələr məcmuəsi. 19-cu buraxılış. 2007,s.549-558
6. Beynəlxalq terrorizm və narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə mübarizə sahəsində MDB iştirakçı-dövlətlərin əməkdaşlığının aktual problemləri//«Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri»elmi məqələlər məcmuəsi. 22-ci buraxılış. 2008, s.453-461
7. «MDB-nin dövlətləri-iştirakçılarının humanitar əməkdaşlığı sahəsindəki hüquqi təkmilləşmənin başlıca tendensiyaları»//«Elmlər Akademiyasının məruzələri», 2009
8. «Müasir dövrdə dövlətlərin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin beynəlxalq-hüquqi problemləri»//«Elm və ictimayyət». Slavyan Universiteti məqalələr toplusu, II Buraxılış. Bakı,2010, s.40-42
9. «Dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemində beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət institutu»//«İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı,2010, s.19-20
10. «Dünya siyasətində bitərəflik institutunun mahiyyəti»//Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmlər»i Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində keçirilən elmi konfransın materialları. Bakı,2011, s.16-19
11. «Azərbaycan-Amerika münasibətlərin inkişafında lobbizmin yeri»//Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmlər»i Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində keçirilən elmi konfransın materialları. Bakı,2011, s.45-52
12. «Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində humanitar müdaxilənin siyasi-hüquqi aspektləri»//«Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri». Elmi-analitik və praktiki jurnal. 2011,№3  
13. «Humanitar müdaxilənin» nəzəri aspektləri və müasir beynəlxalq münasibətlər» //«AMEA-nın Məruzələri»,2012,№3, s.168-174  
14. «Ərəb baharı» və Mərkəzi Asiyada müasir siyasi proseslər//«Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti: nailiyyətlər və perspektivlər» mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2012, s.27-30  
15. «Beynəlxalq sülhü qoruma: BMT-nin beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlarının yeridilmə imkanları»//«Elm və cəmiyyət elmi məqalələr məcmuəsi». Bakı Slavyan Universiteti. II buraxılış. Bakı,2012,s.19-23
16. «Beynəlxalq qanunauyğunluq və «soyuq müharibə» illərində humanitar müdaxilə əməliyyatlarının keçirilmə imkanları»//«Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri». Elmi analitik və praktiki jurnal. Bakı,2012, №4(32),səh.97-102
17. «Beynəlxalq təşkilatlar» bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram (azərbaycan və rus dillərində). Bakı,2012
18. «İnsan hüquqları «məhdudlaşdırılmış suverenitet» və «nisbi daxili hüquqi diksiyası» konsepsiyaları prizmasında»//«Heydər Əliyev-90». Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2013, s.17-21  
19. «Müasir beynəlxalq münasibətlərdə hümanitar müdaxilənin siyasi-nəzəri əsasları»//«Tarix və onun problemləri»,2013,№2, s.288-293
20. «Frankofoniya Fransa və Ərəb dünyası dovlətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi sistemində»//«Milli mənafələrin iqtisadi və diplomatik aspektləri» mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı,2013, s.39-46
21. «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram (rus dilində). Bakı,2013, 90 s.
22. «Türkiyə-İsrail münasibətləri və inkişaf perspektivləri»//«Geoiqtisadiyyat və geosiyasətin qarşılıqlı təsiri» mövzusunda keçirilmiş Respublika səviyyəli elmi-praktik konfransın materialları. Bakı,2014, s.115-118
23
. Dövlət və TMK qloballaşma subyektləri kimi//«Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri» mövzusunda  BDU-nun 95 illik yubeliyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı,2014, s.84-91
24. Avropa İttifaqının yaxın və orta şərq siyasətində enerji amili//«Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri» mövzusunda  BDU-nun 95 illik yubeliyinə həsr olunmuş respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı,2014, s.125-131
25. «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» (1918-1945) bakalavr təhsil pilləsi üçün dərs vəsaiti (rus dilində). Bakı,2014, 186 s.
26. Beynəlxalq münasibətlərinin formalaşması və təkamülün əsasları. Bakı,2014, 28 s.
27. «Cənub qaz dəhlizi: siyasi maraqlar və əsas oyunçular»//«Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: Beynəlxalq münasibətlər sistemində» mövzusunda respublika səviyyəli elmi-praktiki konfrans.Bakı,2015, səh.34-39
28. «Tərksilah və kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması sahəsində beynəlxalq arenada Yaponiyanın iştirakı»//«Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: Beynəlxalq münasibətlər sistemində» mövzusunda respublika səviyyəli elmi-praktiki konfrans. Bakı,2015, səh.70-75
29. «Humanitarian müdaxilə»: silahlı müdaxilənin Amerika modeli»//Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri» mövzusunda respublika səviyyəli elmi-praktiki konfrans. Bakı,2015, səh.21-27
30. «Şimal və Cənub arasında yeni münasibətlərin formalaşmasının siyasi şərtləri»//Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri» mövzusunda respublika səviyyəli elmi-praktiki konfrans. Bakı,2015, səh.81-85
31. «Beynəlxalq münasibətlərin  aktual problemləri» (rus dilində). Magistr təhsil pilləsi üçün proqram. Bakı, 2015, 12 səh.
32. «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» /«Regionşunaslıq» ixtisası üzrə - Şərq ölkələri regionu bakalavr pilləsi üçün proqram (rus dilində) Bakı,2016, 19 səh.
33. «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» /«Politologiya» ixtisası üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram (rus dilində). Bakı,2016, 35 səh.


azade_mehri