A.N.Abbasbəyli -«Dünya siyasəti» (azərbaycan və rus dillərində),
Z.M.Həsənalıyev – «Səfəvi dövləti (XVII əsrin birinci yarısı)» adlı dərsliklər habelə «II Şah Abbasın hakimiyyəti illərində Səfəvi dövlətinin daxili və xarici siyasəti» adlı dərs vəsaiti hazırlamış və nəşr еdilmişdir,
A.N.Abbasbəyli və V.Cəfərov – «Diplomatik protokol», «Diplomatiya terminləri lüğəti»,
A.N.Abbasbəyli, P.Darabadi və Ə.İbrahimov – «Konfiliktologiya»,
A.N.Abbasbəyli və Ə.Həsənov – «Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda», «Proqnozlaşma nəzəriyyəsi» (rus dilində),
A.N.Abbasbəyli və S.Z.Yusifzadə - «Beynəlxalq münasibətlər tarixi»,
A.N.Abbasbəyli «Müasir beynəlxalq münasibətlər və qloballaşma(azərbaycan və rus dillərində)»,
A.N.Abbasbəyli və E.Nəcəfov «Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi»,
A.N.Abbasbəyli, M.Babazadə «Beynəlxalq münasibətin tarixi(1918-1945 illər)»
N.Məmmədzadə «Polşa Respublikasının qanunvericiliyi».
A.N.Abbasbəyli  «Beynəlxalq münasibətlərdə proqnozlaşdırılmasının nəzəriyyəsi»