A.Abbasbəyli - 
«Heydər Əliyev və dünya siyasəti; 
«Beynəlxalq münaqişələr: nəzəri və konseptual yanaşmalar»; 
«Kapitalizmin və kommunizmin bəzi problemləri»(ispan dilində)
«Marksizm-Leninizm və müasir dövr»(ispan dilində)
«Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılmasının nəzəri problemləri (azərbaycan və rus dillərində)»; 
«Qafqaz müasir geostrategiyada»(azərbaycan və rus dillərində)
«Azərbaycan müasir dövrdə»,
«Azərbaycanın gələcəyi naminə»,
«Azərbaycan mənim ürəyimdir (H.Əliyevin siyasi tərcümeyi-halı)»,
«XXI əsr Pusiya Federasiyasının xarici siyasəti» 
«Müasir dünyanın siyasi mənzərəsi»
«Rusiya XXI əsrdə(xarici aspekt)» 
«Qafqaz dünya siyasətində»;
A.Abbasbəyli, C.Solo 
«XXI əsrin geostrategiyası»(italyan dilində)
P.Darabadi – 
1.Военные проблемы политической истории Азербайджана начала ХХ века. - Баку: Элм,1991, 205 с.
2.Геоистория Каспийского региона и геополитика современности. - Баку: Элм,2002, 192 с.
3.Xəzər bölgəsində geosoyasi rəgabət və Azərbaycan. –Bakı,2001,131 s.

5. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике ХХI века. Москва. Весь Мир, 2010

6."Военно-политическая история Азербайджана (1917-1920 годы)"

7.Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике ХХI века

8.«Qafqaz regionunun geotarixi və müasir geosiyasəti»,
9.«XX əsrdə Azərbaycanınsiyasi tarixinin hərbi problemləri»;
S.Yusifzadə - 
«İlk Azərbaycan Respublikası:İngiltərə Azərbaycan münasibətlərinə dair tarix,hadisələr,faktlar»,
«İngiltərə və Azərbaycan münasibətləri(rus dilində) ».
A.M.Mirabdullayev -
1.Денежное обращение и монетное дело в Азербайджане. Баку, НАФТА-Пресс,2004,267 с.

2.Становление и особенности развития древнейшего ремесленного производства на территории Азербайджана (VI-III тыс.до н.э.). Баку,Элм,2006, 170 с.

3.Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası. Bakı,Elm,2008,332 s.

4.Müstəqil dövlətlər birliyi müasir beynəlxalq münasibətlərdə

5.«Расстановка сил в постсоветском пространстве: Российская Федерация и страны СНГ»

6.Российская федерация – страны СНГ (Стратегический приоритеты и политические реалии постсоветского периода) Саарбрюкен (Германия) 2013

R.M.Sevdimalıyev - 
«Международный терроризм и политико- правовые проблемы борьбы с ним.»
N.S.Məmmədzadə -
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СО СЛАВЯНСКИМИ СТРАНАМИ СНГ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

 

Son 5 ildə Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının əməkdaşları Azərbaycanda və xarici ölkələrdə müxtəlif jurnallarda 200-dən çox elmi əsərlər çap etmişdirlər. Kafedra əməkdaşları aşağıdakı adları çəkilən ölkələrdə elmi nəzəri konfranslarda iştirak etmişdirlər : Rusiyada, Türkiyədə, İtaliyada, Polşada, Hollandiyada və s