Qarayev Fərhad Mirzəağa oğlu

BDU-nun İqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosentiİş telefonu: (+99412) 538-41-77
==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1952-ci ildə Sabirabad rayonu Qaragünə kəndində anadan olmuşam. 1960-1970-ci illərdə Əli-Bayramlı (indiki Şirvan) şəhərinin 2 №-li orta məktəbdə oxumuşam. 1977-1979-cu illərdə orduda xidmət etmişəm.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1972-1977-ci illərdə D.Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Ümumi İqtisad fakultəsini siyasi iqtisad ixtisası üzrə təhsil almışam.

“İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyətində əmək məhsuldarlığının artırılması sistemində elmi- texniki tərəqqi” (Azərbaycan SSR-nin elektrotexnika sənayesinin timsalında) mövzusunda 1988-ci ildə namizədlik dissertasiyasında müdafiə etmişəm.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1969-cu il – “Şirvan neft” Neft -Mədənlər İdarəsində rabitə şöbəsində montyor.
1970-ci il – “Lenin neft” Neft Mədənlər İdarəsində laborant kollektor.
1970-1971-ci il – Əli-Bayramlı Qazma İşləri İdarəsində laborant kollektor.
1977-ci il – Əli Bayramlı 4 № li Yol Tikinti Təmir Trestində iqtisadçı.
1977-1992 ci illərdə BDU-nun siyasi iqtisad kafedrasında laborant, baş laborant, kabinə müdiri, müəllim, 2003-cü ildən İqtisadi nəzəriyyə kafedrasında baş müəllim, 2008-ci ildən dosent vəzifəsində işləyirəm. 
1992-2001-ci illərdə – Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyində şöbə rəisinin müavini və şöbə rəisi vəzifələrində çalışmışam. 
2002-2005-ci illərdə “İqtisadiyyat” qəzetinin əməkdaşı işləyirəm.==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


Bakalavr üzrə
“Maliyyə və kredit”
“Bank işi”
“Mühasibat uçotu”
“ Menecment” 
“İctimai bölmənin iqtisadiyyatı”
“İqtisadi diplomatiya”
“Müasir iqtisadi təlimlər tarixi”,
Magistr üzrə
“Müasir maliyyə kredit münasibətləri” 
“Bank və birja işi” 
39 elmi məqalənin o cümlədən, 2 metodik vəsait və 6 proqramın, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində 200-dən artıq məqalənin müəllifiyəm.


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM, KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==


Vaşinqton, Cekson, Misirin Qahirə, Belarusun Minsk şəhərlərində müxtəlif konfranslarda, treninqlərdə çıxış etmişəm və sertifikatlar almışam.==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Reklam fəaliyyəti və sığorta sistemi ilə məşğul oluram.==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR==


Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsəs ixrac bоru kəməri – neft strateqiyasının real nəticəsidir. Bakı Universiteti xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №1 2003. səh. 204-210
Qlоballaşma substansiоnal xüsusiyyətlər kоntekstində. «Qlоballaşma prоsesində Qafqaz və Оrta Asiya» mövzusunda Beynəlxalq kоnfransın materiallarında. Bakı. «EL-Aliance» şirkətinin mətbəsi. 2003. səh.126-127.
Sığоrta – sahibkarlığın etibarlı zəmanət sistemidir. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar. İlkin nəticələr, prоblemlər və perspektivlər. Beynəlxalq elmi-praktik kоnfransın materiallarında. Bakı «Avanqard» MMC-nin nəşiriyyatı. 2003. səh. 299-301.
Rəqabət qabiliyyətinin menecmenti. «Planlı təsərrüfatdan bazar iqtisadiyyatına keçid və iqtisadi inkişaf mоdelləri» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik kоnfransın materiallarında. Bakı «Gənclik» 2003. səh. 80-83.
Reklamnı genezisi və təkamülü. Bakı Universitetinin xəbərləri. Sоsial-siyasi elmlər seriyası. 2004. №3. səh. 116-124
«Neft gəlirlərinin və büdcə prоseslərinin şəffavlığı». Xüsusi kursu üzrə Metоdik vəsait. Bakı 2005. «MBM» mətbəəsi. 6 ç.v.
«Vergilər mütəfəkkirlərin prizması müstəvisində». Gənc tədqiqatçıların «XXI əsr.. mülahizələr, düşüncələr» mövzusunda elmi-praktik kоnfransın materialları (16 may 2006). Bakı 2006. ADPU mətbəəsi. səh. 278-280.
«Dünya neft istehsalı və ehtiyyatı». Azərbaycan İqtisadçılar Ittifaqı «İqtisadiyyat» qazetinin xüsusi büraxılışı. «Xəzər nefti. Azərbaycanın strategiyası. Reqiоnun gələcəyi». Bakı 2006. CBS mətbəəsi. səh. 177.
«Pul, kredit və banklar» fənnin prоqramı. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti «Maliyyə-kredit» fakültəsi bakalavr təhsil pilləsi üzrə fənn prоqramlarının tоplusu. Bakı 2006. «Beynəlxalq Universitet» Nəşriyyat və pоliqrafiya mərkəzi. səh. 72-80.
«Pul, kredit və banklar» (rusça) fənnin prоqramı. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti «Maliyyə-kredit» fakültəsi bakalavr təhsil pilləsi üzrə fənn prоqramlarının tоplusu. Bakı 2006. «Beynəlxalq Universitet» Nəşriyyat və pоliqrafiya mərkəzi. səh. 80-88.
«Bank işi» fənnin prоqramı. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti «Maliyyə-kredit» fakültəsi bakalavr təhsil pilləsi üzrə fənn prоqramlarının tоplusu. Bakı 2006. «Beynəlxalq Universitet» Nəşriyyat və pоliqrafiya mərkəzi. səh. 109-114.
«Bank işi» (rusca) fənnin prоqramı. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti «Maliyyə-kredit» fakültəsi bakalavr təhsil pilləsi üzrə fənn prоqramlarının tоplusu. Bakı 2006. «Beynəlxalq Universitet» Nəşriyyat və pоliqrafiya mərkəzi. səh. 114-120
Bakı-Tbilisiı-Ceyhan neft kəməri – Neft strateqiyasının real təcəssümüdür. Qlоballaşma prоsesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya. İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər. İkinci Beynəlxalq Kоnqress. Materiallar. Qafqaz Universiteti. Bakı, 02.05.2007. Qafqaz Universitetinin mətbəəsi. səh. 384-386
Birjanın qenezisinə dair. Yeniləşən dünyanın sоsial-siyasi və iqtisadi məqalələr tоplusu) Bakı, 2007. Universitet nəşriyyatı. səh. 70-73(prоblemləri)
Marketinq sistemində reklam. Bakı, 2008. Universitet nəşriyyatı. 5 ç.v.
Müdriklərin iqtisadi düşüncələri. Bakı Dövlət Universiteti, Sоsial Elmlər və Psixоlоgiya fakültəsi. Müasir dövrün sоsial-siyasi və iqtisadi prоblemləri (məqalələr tоplusu). Bakı, 2008. «Turan evi» nəşriyyatı. səh. 83-86
Pulun anatomiyası və genezisinə dair. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedoqoji xəbərləri. Xüsusi buraxılış. № 25. Bakı, 2008. «Odlar Yurdu» nəşriyyatı. səh. 60-61
Bank işi. Bakalavr pilləsi üçün fğnn proqramı “ Bakı Universityeti “ nəşriyyatı Bakı 2008
Menecment. Bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı “Bakı Universiteti” nəşriyyatı Bakı 2008
Azərbaycanın əmək bazarı və onun müasir inkişaf meyilləri. BDU. Müasir dövrün aktual problemləri. Elmi əsərlər toplusu. Buraxılış № 3 Bakı 2010
Sığorta biznesi- maliyyə bazarının substansional mexanizminə dair. Azərbaycan İqtisadiyyatına keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr Bakı 2011
İqtisadi təhlükəsizlik anlayışının göstəricilər sistemi. Kooperasiyaya elmi praktik jurnal № 2 Bakı 2012
Böyük iqtisadi ensiklopediya( 5 cildlik kitab) həmmüəllif Bakı 2012
Sığorta bazar, retrospektiv meyllər, paradiqmalar, mövcud reallıqlar, mülahizələr və problemlər.BDU- Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri elmi-analitik və praktiki jurnal № 1(33) Bakı 2013
Vergi planlaşdırmasının metodları, istiqamətləri və təşkilinin əsas formaları. Akademik Əhməd Mahmudovun anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş eımi-praktiki konfransın materialları. Gəncə 29-30 may 2014
Böyük iqtisadi ensiklopediya( 6-7 cildlik kitab) həmmüəllif Bakı 2015
Müasir bank sistemi və bankçılıq(monoqrafiya). Bakı-2015==KITABLAR==


1. Rusca-Azərbaycanca siyasə iqtisad terminlər sözlüyü. “Elm” nəşriyyatı. Bakı 1983. (Həmmüəllif)
DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ QRANTLAR
2. 2000-2001-ci illərdə Almaniyanın Fridrix Nauman fondu xətti ilə “Korrupsiyanın iqtisadı problemləri” mövzusunda Azərbaycan Respublikasının 9 şəhər və rayonlarında mühafizələrlə çıxış etmişəm.