XOSROV ŞƏRAFƏDDİN OĞLU KƏRİMOV

Iqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının dosenti
İş telefonu: (+99412) 538-41-77      
E-mail: KERİMLİ[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu ildə anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı inistitutuna qəbul olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1971-1976: Az.SSR.EA İqtisadiyyat inistitutu, aspirant
1967-1971: Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı inistitutu, tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1985-2008: Bakı Dövlət Universitetinin iqtisadi nəzəriyyə kafedrası, dosent. 1976-2008: Az.SSR.EA İqtisadiyyat inistitutu, baş elmi işçi. Tədris etdiyi fənnlər: İqtisadi nəzəriyyə, Makroiqtisadiyyat, İqitsadi tarix, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan xalqının iqtisadi fikir tarixi, Müasir iqtisadi nəzəriyyələrin əsas istiqamətləri. İqtisadi nəzəriyyə, Azərbaycan Xalqının iqtisadi fikir tarixi, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Dünya iqtisadiyyatı üzrə 100-ə qədər elmi məqalənin, 6 monoqrafiyanın, 19 dərslik, dərs vəsaiti, metodik iş və programın, izahlı lüğətin müəllifi( şərikli) və redaktoru.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan xalqının iqtisadi fikir tarixi, müasir iqtisadi nəzəriyyələr

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Monoqrafiyalar:

 1. Azərbaycan iqtisadi tarixinin aktual problemləri, Bakı, “Elm”, 1978
 2. Sosializmin əsaslarının qurulması dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatı, Bakı, “Elm”, 1983
 3. Böyük vətən müharibəsi illərində Azərbaycan SSR-in xalq təsərrüfatı, Bakı, “Elm”, 1985
 4. Очерки истории Азербайджанской экономической мысли, Азернешр, 1987
 5. Bazar münasibətlərinə keçid və Azərbaycanın iqtisadi inkişafının bəzi problemləri, Bakı,”Elm”,1994
 6. Müasir mərhələdə Azərbaycanda yeni iqtisadi sistemə keçidin qanunauyğunluqları və problemləri, Bakı, 1998

Dərsliklər:

 1. İqtisadi nəzəriyyə, II hissə, BDU nəşriyyatı, 1997
 2. Azərbaycan iqtisadiyyatı, “Ağrıdağ” nəşriyyatı, Bakı, 1998
 3. İqtisadiyyat. Orta məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2007 ( Azərbaycan və rus dillərində)

Məqalələr:

 1. Sosialist bölgü münasibətlərinin məzmununa dair. Azərb.SSR.EA Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 1979 №1
 2. Müharibədən sonrakı Azərbaycan iqtisadi ədəbiyyatında əmtəə-pul münasbətlərinin tədqiqi. Azərb.SSR.EA Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 1983 №3
 3. Azərbaycan Sovet iqtisadi fikrinin görkəmli nümayəndəsi(professor B.Y.Axundovun anadan olmasının 75-illiyi münasibəti ilə), Azərb.SSR.EA Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 1985 №1
 4. Azərbaycan iqtisadi fikri və milli ideologiya, Azərb.SSR.EA Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 1995, №4
 5. Azərbaycan Xalq Cümhurriyyətinin xarici iqtisadi-ticarət əlaqələrinin qurulması, Azərb.SSR.EA Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 1997, №4
 6. M.Ə.Rəsulzadənin iqtisadi baxışlarına dair, Azərb.SSR.EA Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 1998, №1
 7. XX əsrin II yarısında Azərbaycan iqtisadi fikrinin inkişaf tarixindən: Mədət Mustafa oğlu Allahverdiyev(1929-1992), Azərb.SSR.EA Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 1999, №1-4
 8. H.Ə.Dadaşov və onun Azərbaycan iqtisadi fikir tarixində yeri, AMEA. Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 2003, №1-2
 9. İqtisadi qloballaşma problemlərinə dair nəzəri-konseptual baxışlar: yaranması,təkamülü və əsas yekunları, AMEA. Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 2005, №1
 10. XX əsrin II yarsında Azərbaycanda nəzəri iqtisad elminin və iqtisadi fikrin inkişaf tarixindən: professor Teymur Süleyman oğlu Vəliyev (1926-2002), AMEA. Xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, 2006, №1
 11. XX əsr Azərbaycan iqtisadi tarix elminin görkəmli nümayəndəsi: akademik Əlisöhbət Sumbat oğlu Sumbatzadə (1907-1992), AMEA. Xəbərlər, Hümanitar və ictimai elmlər seriyası. İqtisadiyyat jurnalı. 2007, №1
 12. Azərbaycan Xalq Cümhurriyyətinin iqtisadi modeli: liberal və milli dəyərlərin sintezi. AMEA. Xəbərlər, Hümanitar və ictimai elmlər seriyası. İqtisadiyyat jurnalı. 2008, №1