Əfəndiyeva Həcər Cavid qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının dosent
əvəzi


e-mail: rasyl1@rambler.ru


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1974-cü il 7 dekabr tarixində Ağdaş rayonunda anadan olub
1981-ci ildə Ağdaş rayonunda M.Gorki adina məktəbdə 1-ci sinfə gedib
1991-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə  bitirib==TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI==


1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinini bitirib
2007-ci ildə – magist dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
2015-ci ildə – namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1997-2013-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  Tətbiqi Riyaziyyat və Elmi Tədqiqaqt İnstitutunda laborant, baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
2012-ci ildən Beynəlxalq münsaibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin "Riyazi iqtisadiyyat" kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində  işləyir


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


İqtisadi təhlil
Statistika
Ekonometrika
İqtisadi prosesslərin riyazi modelləşdirilməsi
Riyazi statistika.


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


İqtisadi prosesslərin riyazi modelləşdirilməsi
Optimal idarə etmə.


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. Efendiyeva H.C., Niftiyev A.A. Investigation pf the influence of the cost Function and restrictions of the optimal solution. 37th Iranian Mathematical conference. University of Zanjan, 2007, 3-6 September, p.421-424.

2. Эфендиева Х.Д., Нифтиев A.A., Зейнатов Дж.И. Задача оптимального управления относительно эволюции облас, Известия HAH Азерб. 2010, №3, с.68-74.

3. Niftiyev А.А., Zeynalov C.I. Efendiyeva H.C. Optimal control problem relatively to domain evolution International Journal of Applied Mathematics (I.TAM), 2010, v.23, №3, pp. 527-538.

4. Niftiyev A.A., Zeynalov C.I., Efendiyeva H.C. Mathematical modeling for the optimal use of a bounded area Actual problems of economics, 2011, №2 (116), pp.261-269.

5. Эфендиева Х.Д. Экономико- математическая модель оптимального использования земельного участка News Baku State University, 2011, №4, стр. 76-81.

6. Ghaseni Habashi Y.A., Gasimov B.M., Mutallimov M.M., Efendiyeva H.C. Technology of forecasting oil spreading on water by neural networks İnternational Journal of Science, Environment and Technology, Vol.3 N.6, 2014, 2096-2104.

7. Efendiyeva H., Rustamova L. Method of Forecasting an oil Spreading on Water by BY Means of Neural» Journal of Contemporary Applid Mathematics vol5 issue 1 september 2015,  pp.61-66.

8. Efendiyeva H., Rustamova L. Optimal management of area’s forms, International scientific review of  the problems and prospects of modern science and education, Boston, USA, May 7-8, 2016, p.6-7

9. Efendiyeva H., Rustamova L.  An existence theorem for fuzzy partial differential equation, European  Research: Innovation In Science, Education And Technology, London, July 28-29, 2016, p.7-11.

10. Efendiyeva H., Zulfuqarova R. Dependence of optimal solution and optimal value on constraints set. Проблемы Науки и Образования 2016, № 33(75), стр.7-9.

11. Эфендиева Х.Д., Рустамова Л.А. Задача связанная с изменением формы тела, “Проблемы современной науки и образования / Problems of modern science and education” № 37 (119), 2017.

12. Эфендиева Х.Д. Распределение земельного участка между производителями, Проблемы Науки, № 10 (34), 2018, с. 19-23.