AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

«TƏSDİQ EDİRƏM»

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR

VƏ İQTİSADİYYAT  FAKÜLTƏSİNİ

DEKANI                     PROF. Z.M.HƏSƏNALIYEV

2013-Cİ İLDƏ “BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR” KAFEDRASININ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ HAQQINDA

HESABAT

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının 2013-ci il 28 noyabr tarixli iclasında  (protokol №4) təsdiq olunmuşdur

BAKI-2013

 

GİRİŞ

Hesabat ili ərzində Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının professor-müəllim heyəti respublikada gedən ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirak edirlər. Kafedranın müdiri prof. A.Abbasbəyli dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində - Azərbaycan Dövlət televizasiyada, “LİDER”, ATV və “İctimai” televiziyada, respublika və xarici ölkələrin radiokanallarında çıxışlar etmiş, bir neçə məqalələri müxtəlif respublika qazetlərində çap olunmuşdur. O, respublikada nəşir edilən beş elmi-nəzəri jurnalın redaksiya heyətinin, idarəyə heyətinin və bir neçə müdafiə şurasının üzvüdür.

Beynəxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı prof. Z.M.Həsənalıyev bir neçə müdafiə şurasının üzvüdür.

Prof. P.Darabadi fakültə Elmi-metodik şurasının sədri, BDU Elmi-metodik şurasının və bir neçə Elmi müdafiə şuralarının üzvüdür.

Prof. S.Yusifzadə fakültə Elmi-metodik şurası və bir neçə Elmi Şuranın  üzvüdür.

 

Elmi kadrların hazırlığı: kafedranin dissertantı C.Cahanqirli siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Regional təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yeri və rolu” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

 

2. STRUKTUR VƏ ŞTAT CƏDVƏLİ. Kafedranın ştatında 15 müəllim işləir , bunlardan 5 nəfər -1,0 ştat, 10 nəfər - 0,5 ştat, 6 nəfər - elmlər doktoru, 8 nəfər - elmlər namizədi, 4 nəfər - professor, 2 - dosent, 4 - baş müəllim, 4 - müəllim, 1 nəfər - əvəzçidir (0,25). Kafedrada  7 nəfər saat hesabı müəllim çalışır.

 

Ştatda olan müəllimlərin siyahısı:

 1. Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu-kafedra müdiri, t.e.d., professor (0,5), 31.12.1941
 2. Həsənalıyev Zeynal Mədət oğlu-t.e.d., professor, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı (0,5), 20.01.1953
 3. Darabadi Pərvin Qulam oğlu-t.e.d., professor (1,0), 28.08.1947
 4. Yusifzadə Sevinc Ziya qızı –t.e.d., professor (1,0), 15.01.1957
 5. Vəliyev Yaqub Məliş oğlu-t.e.n., dosent (1,0), 1938
 6. Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu– s.e.d., baş müəllim (0,5), 28.01.1947
 7. Sevdimalıyev Ramiz Məmmədəli oğlu – s.e.d., müəllim (0,5), 1957
 8. Babazadə Mehriban Vasif qızı- h.e.f-d., dosent (1,0), 01.03.1968
 9. Məmmədov Qurban Heydər oğlu- s.e.f-d., baş müəllim (1,0), 15.09.1955
 10. Güləliyeva Afət Ağabala qızı- s.e.f-d., baş müəllim (0,5), 04.11.1968
 11. Talıbov Rza Vasif oğlu- s.e.f-d., müəllim (0,5), 1983
 12. Məmmədzadə Nərgiz Sabir qızı – s.e.f-d., baş müəllim (0,5), 16.02.1972
 13. Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu – t.e.f-d., müəllim (0,5), 19.10.1978
 14. İbrahimov Əlimusa Gülmusa oğlu,  müəllim (0,5), 1966
 15. Hüseynov Fərhad Şahmar oğlu, s.e.f-d., müəllim (0,5) ,1983

3.  KAFEDRADA APARILAN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (yerinə yetirilmiş işlərin qısa annotasiyası). Kafedranın 2013-ci ilə dair elmi-tədqiqat işləri «Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri» istiqamətində aparılır. Mövzu «Cənubi Qafqaz müasir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində və Azərbaycan» adlanır. İstiqamətin başlıca məqsədi hazırda dünya siyasətində baş verməkdə olan hadisə və prosesləri təhlil etmək, bunların mahiyyət və məzmununa aydınlıq gətirmək, yeni beynəlxalq şəraitdən istifadə edərək Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək, tövsiyyələr hazırlamaq və proqnozlar irəli sürməkdən ibarətdir.

İş 1: Enerji faktorunun regionun geosiyasi xəritəsinə təsiri  (icraçı: prof. A.Abbasbəyli)

 1. Müasir dövrdə Cənubi Qafqaz regionunda baş verməkdə olan geosiyasi proseslərin və dəyişikliklərin vəziyyəti və tarixi-coğrafiyası müəllifin uzunmüddətli yaradıcılıq istiqaməti olmuş və həmin problemin mərhələlərlə öyrənilməsini reallaşdırılmaqdadır. Hesabat ili ərzində göstərilən problemlə bağlı prof. A.Abbasbəylinin müxtəlif elmi-nəzəri nəşrlərdə məqalə və tezisləri nəşr olunmuşdur ki, bunlarda   Cənubi Qafqaz regionu ətrafında gedən geosiyasi proseslərin ilk növbədə Avropanın enerji maraqları ilə bağlı olduğu, regional sabitliyə endogen və ekzogen faktorların təsiri araşdırılmışdır. Müəllif Dağlıq Qarabağ problemini kompleks regional faktorlarla bağlı təhlil etmiş, regionun dünya siyasət orbitinə daxil olması ilə bağlı çoxsaylı problemlərə aydınlıq gətirmişdir. Müəllifə görə, Xəzər hövzəsindən gedən geosiyasi mübarizə regionda yeni enerji mənbələrinin aşkarlandığına görə “yeni böyük oyunlar” başlamaqdadır.

 

İş 2: XVIII-XX əsrlərdə Qafqaz-Хязяр реэионunda hərbi-siyasi proseslər (icraçı: prof. P.Darabadi)

2013-cü hesabat ili ərzində müəllifin nəşr etdirdiyi məqalələrdə, verdiyi müsahibələrdə, müxtəlif elmi konfranslarda etdiyi çıxışlarda Qafqaz-Xəzər regionunun XVIII-XX əsrlər geostrategiyasında rolu və əhəmiyyəti Rusiya imperiyası məkanında geosiyasi durum, regiona dünya dövlətlərin maraqları və reallaşdırılması uğrunda mübarizə kontekstində kompleks şəkildə tədqiq edilmiş, Rusiyanın regionda mövqeləri bərpa etmək üçün apardığı mübarizənin xüsusiyyətləri açılıb göstərilmişdir. Müəllifin hasabat ilində rus dilində nəşr etdirdiyi “Voenno-politiçeskaya istoriya Azerbaydjana (1917-1920 qodı)” monoqrafiyasında Azərbaycanın göstərilən dövrünün hərbi-siyasi tarixinin hadisə və proseslərinin mahiyyətinə aydınlıq gətirilmişdir. Müəllif üzunmüddətli tədqiqat işlərinin yekunu kimi təqdim etdiyi əsərdə bir sıra yeni sənəd və materialları, təaqiqatlardan kənarda olan faktları aşkarlayaraq elmi-ictimai fikrin istifadəsinə vermişdir.

İş 3: Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasəti (icraçı: prof. Z.Həsənalıyev)

Hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyi onun varlığının və bir dövlət kimi fəaliyyətinin əsas prinsiplərindəndir. Milli təhlükəsizlik məsələsi uzun illərdir ki, araşdırılır və zaman-zaman müəyyən mexanizmlər və planlar işlənərək dövlətlərin siyasətində əsas müəyyənedici xətlərdən biri kimi inkişaf etdirilir.  Bu anlayış ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sferalarını əhatə etməklə, səmərəli dövlət idarəçiliyi, uğurlu xarici siyasətin, ölkədaxili sabitliyin əsas göstəricisi kimi çıxış edir.

Azərbaycan müstəqilliyinin bərpa etdikdən sonra ilk illərdə əsasən təcili və təxirəsalınmaz işlərdən – ölkədə geniş vüsət almış ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi böhranın doğurduğu daxili və xarici təhdidlərin qarşısının alınmasından, vətəndaş qarşıdurmasının dayandırılmasından və ölkə miqyasında dövlət idarəçiliyinin yaradılmasından ibarət idisə, sonrakı illərdə, xüsusən 1998-ci ildən başlayaraq dövlətin xarici və daxili təhlükəsizliyinin milli sisteminin yaradılması sahəsində ardıcıl konseptual siyasi xəttin yeridilməsindən ibarət olmuşdur.  Dövlətin və xalqın üzləşə biləcəyi hər cür təhdidlərlərdən qorunması və prosesin daimiliyinin təmin edilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasətinin qarşısında duran məqsəd və vəzifələrin düzgün dəyərləndiriliməsi və layiqincə həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün ölkənin milli təhlükəsizlik siyasəti öz çevikliyi və müasir dünyadakı qlobal dəyişikliklərə həssas, operativ yanaşması ilə səciyyələnir.

 

İş 4: Müasir proqnozlaşdırma nəzəriyyələrinə təsir göstərən

obyektiv və subyektiv, nəzərə alınan və alınmayan çətinliklər

(icraçı: prof. S.Yusifzadə)

Müasir dünya sistemi və planetin geosiyasi strukturu bu gün vahid bir məkana çevrilərək texniki və texnoloji inkişaf, planetar təklükələr qarşısında təxminən eyni vəziyyətdədir. Bəşəriyyət bütün geostrateji məkanlara – Kontinental Avropa, Atlantik Amerika, Avrasiya, Sakit okean və başqalarına eyni statuslu ərazilər kimi yanaşır, onları mərkəz, yaxud əyalət hesab etmir.

Dünyanın belə geosiyasi strukturunun formalaşması və dinamikası bütün dövrlərdə beynəlxalq proseslərin və məkanlara nəzarət üzrə ölkələrarası münasibətlərin dəyişməsi, onun formaları, vasitələri və mexanizmlərinin dəyişilməsi ilə müşayət olunmuşdur. Əgər ilkin dövrdə məkan nəzarəti birbaşa hərbi müdaxilə və ərazilərin ucdantutma istilası yolu ilə reallaşırdısa, sonrakı dövrdə geostrateji əhəmiyyətli nöqtələr, xətlər, maddi və mənəvi ehtiyyatlar, nəqliyyat-informasiya komunikasiyaları və s. üzərində təsir vasitələrini ələ keçirməklə təmin edilir.

Dünyanın geosiyasi strukturunun konfiqurasiyası hər bir dövrdə dövlət və dövlət birliklərinin, ayrı-ayrı beynəlxalq, regional, yerli təşkilatların və digər geosiyasi aktorların qlobal təsiri nəticəsində dəyişərək bir-birini əvəz etmişdir. Qlobal təsirin xarakterini, forma və istiqamətlərini dövlət və dövlət birliklərinin malik olduğu strateji  potensialın göstəricisi hesab olunan bir çox geosiyasi, coğrafi, tarixi, siyasi, hərbi, iqtisadi, mədəni, humanitar və s. amillər müəyyən etmişdir.

Dünya sistemi və onun geosiyasi strukturu dövlətlərin və onların yaratdığı blokların strateji potensialı və geostrateji gücünə müvafiq olaraq formalaşmış, bu sistemdə hər dövlətin statusu (planetar, regional və ya yerli ierarxiyalı), dünya sistemindəki yeri, planetin maddi və mənəvi sərvətlərinin bölüşdürülməsindəki rolu yazılmamış qanun və praktika əsasında müəyyənləşmişdir.

İş 5: İran və Cənubi Qafqazda geosiyasi mübarizə

(icraçı: dos. Y.M.Vəliyev)

Müasir дюврдя köklü geostrateji dəyişikliklərdə Cənubi Qafqaz regionunun rolu və yeri özünəməxsus əhəmiyyətə malik olmuşdur. XX-XXI əsrлярин hüdudlarında Qafqaz-Xəzər regionu öz zəngin karbohidrogen ehtiyatları ilə dünya siyasətinin mühüm geostrateji mərkəzinə və iri və regional dövlətlərin rəqabət meydanına çevrilmişdir.

Dünyanın iri və regional dövlətləri tərəfindən Cənubi Qafqaza xüsusi maraq Xəzər dənizində karbohidrogeh yataqlarının olması ilə izah olunur. Şərqi Orta dənizdən Xəzər regionuna qarşıdurmaların yerdəyişməsi baş verir ki, burada da əsas rolu bir tərəfdən ABŞ və NATO, digər tərəfdən isə İran və Rusiya oynayır. Dünya Xəzər regionunda nüfuz dairəsi uğrunda mübarizənin dəfələrlə şahidi olmuş,  harada ki, geostrateji cəhətdən ən əlverişli şəraitdə yerləşən  ən güclü dövlət Azərbaycandır. Bzejinski qeyd edir ki, məhdud əraziyə və o qədər də çox olmayan əhaliyə malik Azərbaycan təbii ehtiyatlarına və yerləşdiyi geostrateji mövqeyinə görə bu regionda mühüm mövqeyə malikdir.  Xəzəryanı ölkələrin, o cümlədən qonşu dövlətlər olan İran və Türkiyənin üzləşdiyi əsas problem Xəzər dənizindən hasil edilən neftin və qazın daşınması marşrutu olmuşdur.

Z.Bzejinski fikrini davam edərək qeyd edir ki, Qərbin neft bazarları ilə birbaşa, Rusiyanın nəzarəti olmadan əlaqəli olan  Azərbaycan Mərkəzi Asiyada enerji cəhətdən zəngin dövlət olmaqla neft və neft məhsullarının daşınmasında magistral rol  oynayır.

 1. Hazırda Xəzər regionunda öz nüfuzunu gücləndirməyə çalışan digər dövlət xarici siyasətində antiamerikan və antiatlantik xətt yürüdən İran İslam Respublikasıdır. Taktiki cəhətdən İranın mövqeyi əsasən Rusiya Federasiyasının mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Rusiyanın Xərər regionunda NATO-nun Şərqə və Cənuba genişlənməsinin qarşısını almaqda ən yaxın müttəfiqi məhz İrandır.    

İş 6: Müasir beynəlxalq təhlükəsizlik və beynəlxalq humanitar müdaxilə (icraçı: dos. M.Babazadə)

Мцасир дюврдя beynəlxalq тяhlцkяsizlik vя onun tяminatы bяшяr cяmiyyяtini daima narahat edяn aktual mяsяlя olmuшdur. Yeni hяdя vя tяhdidlяrin mюvcыыd olduьu mцasir mяrhяlяdя tяhlцkяsizliyin tяminatыnda müxtəlif amillərin, o cümlədən də regional tяшkilatlaрыn rolu artmaqdadыr. Soyuq mцharibя irsini davamлы шяkildя aradan qaldыran NATO hazыrda nяinki Avro-Atlantika mяkanыnda, hяtta ondan kяnarda tяhlцkяsizlik tяminatmda юnяmli rol oynamaqdadыr. Bu xцsusda, NATO-nun bяzi mцtяxяssislяr tяrяflndяn BMT-nin "vыыran яli" kimi dяyяrlяndirilmяsi dя tяsadцfi deyil. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsində gücdən istifadə olunması beynəlxalq humanitar müdaxiləni də zəruri edir ki, məhz bu zaman BMT və onun ixtisaslaşmış qurumları, habelə Avropa İttifaqı və Avropa Şurası xəttilə humanitar yardımların göstərilməsi ön plana keçir ki, müəllif hesabat ili ərzində problemlə bağlı araşdırmalar aparmış və sənəd və materialların toplanması, faktların yığılıb sistemləşdirilməsi işini davam etdirmişdir.

İş 7: Böyük Orta Şərq layihəsinin reallaşdırılması uğrunda hərbi-siyasi mübarizə (icraçı: s.e.f-d. Q.H. Məmmədov)

XXI əsrin əvvəllərindən etibarən ABŞ-ın “Böyük Orta Şərq” layihəsini reallaşdırmağa başlaması regionun gələcəyinə ciddi təsir göstərmişdi. Belə ki, mühafizəkar rejimlərin qorunması ilə ABŞ bölgədə maraqlarının ödənməsinə çalışırdı, çünki bu maraqlar İsrailin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı idi. Məhz bu «uyğunlaşdırma» siyasətinin məqsədləri üçün ABŞ İsraili dərhal tanıyan ilk dövlət olmuş və 1950-ci ildə isə bu iki dövlət arasında «Dörd nöqtə» müqaviləsi imzalanmışdı. Bu müqavilə ilə İsrail ərəb dövlətlərinin cəmindən daha çox iqtisadi və hərbi yardımı alırdı. ABŞ-ın bölgənin hamisi funksiyasını öz üzərinə götürməsi, buranı özünün maraqları zonası elan etməsi 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra reallaşdırılma mərhələsinə daxil oldu.  Müəllifin nəşr etdirdiyi məqalələrdə ABŞ-ın qlobal hegemonluğa nail olmaq niyyətlərinin Böyük Orta Şərq layihəsi ilə bağlı məqamları araşdırılır və gözlənilən perspektivlər təhlil edilir.

İş 8: Qafqaz Avropa İttifaqı, ABŞ və Rusiyanın maraqlarında (icraçı: s.e.d. A.Mirabdullayev)

XX – XXI yüzilliklərin qovşağında dünyanin siyasi xəritəsini keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri ilə tamamlayan yeni müstəqil dövlətlər dünya birliyinin sıralarına qoşulmaqla bərabər, özləri ilə yeni problemlər gətirdilər ki, bunların ümumbəşəri və qlobal dəyərlər baxımından nizamlanması zərurəti meydana çıxdı. Dünyanın mühüm regionlarından olan Avrasiya məkanında baş verən bu köklü dəyişikliklər ümumdünya əhəmiyyətinə malik olduğu üçün beynəlxalq münasibətlər də öz inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil oldu, bu isə dünya qüvvələr düzümündə baş verən dəyişikliklərə yeni prizmadan baxmağı, beynəlxalq aləmdə qüvvələr nisbətinin yeni tarazlığını yaratmağı və taktiki konsepsiyaları dəyişilmiş dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmağı tələb edir.

Postsovet məkanında yeni müstəqil dövlətlərin yaradılması geosiyasi reallıqların ən əsas göstəricilərindən biri olduğundan və həm də Cənubi Qafqaz regionunu əhatə etdiyindən araşdırması xüsusi aktuallıq təşkil edir. Bildiyimiz kimi, Cənubi Qafqaz regionu və onun ən perspektivli ölkəsi olan Azərbaycan qlobal, regional və regiondankənar qüvvələrin, ilk növbədə Avropa İttifaqı, ABŞ və Rusiyanın diqqət mərkəzində saxladığı ərazilərdir.

Müstəqilliyin əldə olunmasından sonra Cənubi Qafqaz regionunda hələ də sabit sülh əldə olunmamış, regional təhlükəsizlik məsələləri öz həllini tapmamış, təhlükəsizlik təşkilatı yaradılmamışdır. Cənubi Qafqazda sabit sülhün təmin olunmasına mane olan bir sıra amillər və tarixi şərtlər mövcuddur. Onlardan ən birincisi, region dövlətlərinin və xalqlarının müxtəlif siyasi, iqtisadi, mədəni, dini, etnik ənənələrə və tarixə malik olmasıdır.

Digər mühüm amil regionun qonşu dövlətlərinin və  Cənubi Qafqaza münasibətdə fərqli və öz maraqlarını güdən siyasət aparmalarıdır. Rusiya, Türkiyə, İran kimi region dövlətləri tarixən Cənubi Qafqaza öz maraqları prizmasından yanaşmış, yerli dövlətləri öz tərəfinə çəkmək, onlar arasında milli, dini, etnik zəmində ədavət yaratmaqla regionun həm siyasi, həm də iqtisadi tərəqqisinə mane olmuşlar.

İş 9: Terrorizmə qarşı mübarizənin beynəlxalq-hüquqi problemləri (İcraçı: s.e.d. R.Sevdimalıyev)

Мцасир   дюврдя  бейнялхалг     мигйасда    ъямиййят цчцн  бюйцк   тящлцкя  доьуран    терроризм  ъинайятляринин эетдикъя  инкишафы   мцшащидя  едилир.  Терроризм  ъинайятляринин    вахтында   ачылмасы  вя  гаршысынын алынмасы иля  ялагядар   тядбирлярин  ишлянмяси  вя  щяйата     кечирилмяси   индики   дюврдя  дювлятлярин   гаршысында     дуран   ян  актуал   вязифялярдян  биридир.  60-ъы  иллярин  ахыры  -  70-ъи  иллярин     яввялиндя  дцнйа  иътимаиййяти    бейнялхалг  террор    актларына  мцгавимятин  эюстярилмясинин  эцъляндирилмяси  зяруряти   иля растлашмышдыр.  Мящз  бу дюврдя   террор  актлары   ъямиййятдя баш верян   сийаси  просесляря тясир  эюстярян  цсул кими  эениш  истифадя  едилирди.   Бунун нятиъяси оалраг  дювлятлярин терроризмя   гаршы  мцбаризя   сащясиндя  ямякдашлыьы даща   да  эенишлянмишдир  вя мющкямлянмишдир.

Террорчулуг  ъинайяткарлыьын  ян тящлцкяли   формаларындан  биридир.    Террорчулугла   мцбаризя   истигамятиндя  дювлятлярин  бейнялхалг   ямякдашлыьынын мцасир  параметрляри  ясасян  Икинъи   дцнйа  мцщарибясиндян   сонракы  дюврдя   тяшяккцл  тапмышдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки,   террор  актлары   чох заман   бир дейил,   бир нечя  дювлятин  мянафеляриня  тохунан     ъинайяткар  гясдлярдир.  Еля буна  эюря  дя онун   тябиятиндя    бейнялхалг  характерли  щцгуги    цнсцрлярин   мювъудлуьуну гейд  етмяк зяруридир

Глобал  сявиййядя   беля бейнялхалг  гаршылыглы  фяалиййят   БМТ  вя онун  ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлары  чярчивясиндя   щяйата  кечирилир. ИКАО, ИМО  вя  МАГАТЕ щямин тяшкилатлардандыр. Азярбайъан Республикасынын милли  ганунвериъилийи   бейнялхалг    ющдяликляря уйьунлашдырылыр вя   бу бахымдан  онун    цзяриндя   тякмилляшдирмя  ишляри    апарылыр.    Сон   иллярдя   эировларын эюцтцрлмясиня, радиоактив материалларла   ганунсуз   ряфтар етмяйи вя с. эюря ъинайят  мясялялярини   регламентляшдирян  ганунвериъилик   актлары  гябул    едилмишдир.

İş 10: NATO-nun Balkan siyasəti

(İcraçı: s.e.f-d. A.Güləliyeva)

XX yüzilliyin 90-cı illərində baş vermiş qlobal dəyişikliklər Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) da fəaliyyətinə bir sıra yeniliklər gətirdi. Alyans ilk dəfə olaraq mövcudluq böhranı ilə üzləşdi və baş vermiş dəyişikliklərə adaptasiya olmaq zərurəti yarandı. 1991-1994-cü illərdə qəbul olunmuş mühüm sənədlər nəticəsində NATO böyük sürətlə yeni şəraitə uyğunlaşmaq strateji kursunu götürdü.  Yeni beynəlxalq şərait NATO-dan hadisələrə ciddi şəkildə və tez bir zamanda  müdaxilə etməyi tələb edirdi ki, bu özünü Balkan böhranında aydın şəkildə göstərdi.

Bipolyar dünya nizamına məxsus  kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı kimi NATO müasir dövrdə  Avro-Atlantika məkanında yeni təhlükəsizlik qurumuna çevrilməklə bağlı bəyanatlarla çıxış edərək yeni şəraitə uyğunlaşmaqdadır. "Təhlükəsizliyin bölünməzliyi" prinsipindən çıxış edən NATO kollektiv təhlükəsizlik missiyasını özünün başlıca vəziifəsinə çevirmişdir. Alyansın üzərinə götürdüyü yeni vəzifələr Avro-Atlantika məkanında yerləşən qeyri-NATO ölkələri ilə əməkdaşlıq, böhranların idarə edilməsi və sülh əməliyyatlarının aparılması kimi məsələləri əhatə etməklə təşkilatın məqsədlərinin əhəmiyyətli şəkildə dəyişildiyini göstərir. Avro-Atlantika məkanında sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatında mühüm rol oynayan NATO artıq həmin məkanla kifayətlənməyərək öz fəaliyyət səhnəsindən kənarda əməliyyatlar həyata keçirir. İraq, Kosovo, Əfqanıstan və Liviya əməliyyatları buna bariz nümunədir.

İş 11: Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin Qərb               istiqaməti (İcraçı: s.e.f-d. N.Məmməd-zadə)

Müasir dünya siyasətinin istiqamətləri, mahiyyət və məzmununun araşdırılması kompleks tədqiqat işlərinin aparılmasını zəruri etmişdir. Hazırda dünayada, xüsusi ilə Avropada və ABŞ-da cərayən edən hadisələr Cənubi Qafqaz-Mərkəzi Asiyaya məkanına nəinki təsir etmək gücündədir, hətta həmin ölkələrin geosiyasi və geoiqtisadi maraqları orbitindədir. Buna görə də müəllif regional təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələlərinə ciddi diqqət verir və regionun ehtimal olunan kataklizmlərdən qurtula bilməsi yollarına aydınlıq gətirir. Müəllif apardığı tədqiqatlarda habelə dünyanın bütün regionları, bunların xüsusiyyətləri, müasir beynəlxalq münasibətlərdə yeri, rolu və əhəmiyyəti, müasir elmi-politoloji fikirin milli diplomatiyamızın Qərb istiqaməti ilə bağlı toplanmış təcrübənin ümumiləşdirilməsi kimi məslələrə aydınlıq gətirir, habelə konkret məsələlərlə bağlı inkişaf perspektivlərinə diqqət yetirir.

İş 12: İran müasir geosiyasi münasibətlər orbitində

(icraçı: müəl. Ə.İbrahimov)

 

İş 13: Şərq ölkələri ilə diplomatik əlaqələrin qurulması və inkişafı

(icraçı: t.e.f-d. B.Nəbiyev)

İstər Yaxın Şərqin ərəb dünyasının, istər də İran körfəzinin dünya siyasətində yeri ilk növbədə onun geosiyasi əhəmiyyəti və dünya enerji ehtiyyatlarının 55,6% malik olması ilə əlaqədardır. Problemlə bağlı fakt və sənədlərin çoxluğuna, habelə materialların rəngarəngliyinə baxmayaraq bunalrın sistemsiz və pərakəndə şəkildə olması və əsasən geoiqtisadi xarakter daşıması müəllifdən problemə kompleks şəkildə yanaşma tələb edir ki, bunun üçün müəllif Azərbaycanın Yaxın Şərq regionunun ərəb ölkələri ilə əlaqələrinin ayrı-ayrı aspektlərinə dair müxtəlif elmi nəşrlərdə elmi məqalələrin çap edilməsini, sistemli araşdırmaların aparılmasını, xüsusilə son dövrün hadisə və prosesləri ilə bağlı (dünya iqtisadi böhranı və “ərəb baharı” ilə bağlı hadisələr) elmi-nəzəri baxımdan araşdırmaların və ümumiləşdirilmələrin aparılmasını başlıca tədqiqat obyekti seçmişdir.

 

4.DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏR:

Monoqrafiyalar, dərsliklər:

Prof.A.N.Abbasbəyli:

Programlar: “История международных отношений” (rus dilində),Б., 2013; “Глобализация в современной системе международных отношений”(rus dilində),Б., 2013; “Мировая политика”(rus dilində), Б., 2013; “Теория прогнозирования международных отношений” (rus dilində),Б., 2013; Konfliktologiya (rus və Az. dilində), B., 2013

“Heydər Əliyev-90”elmi praktiki konfrasın proqramı

 

 

 

Məqalələr:

1) “Мировая экономика в условиях глобализации” // «Qloballaşma mühitində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında gömrük tənzimləməsinin rolu» elmi praktiki konfrasın materialları

2) “Ильхам Алиев и современный Азербайжан- политическое наследие Гейдара Алиева”// Heydər Əliyev-90». Elmi-praktik konfransın materialları.-Baki: “Hüquq ədəbiyyatı”nəşriyyatı,2013

3) «Российская Федерация и современная Европа» //Baki universitetinin xəbərləri, №4, B., 2012

4) “Взаимоотношение Российской Федерации и Европы в современных условиях”// “Nəqliyyat hüququ”-Elmi-nəzəri,təcrübi jurnal №3,B., 2013

5) “Азербайджанская Республика и международный терроризм”//

“Nəqliyyat hüququ”-Elmi-nəzəri,təcrübi jurnal №4,B., 2012

6) «Информационная революция в эпоху глобализации»// “Nəqliyyat hüququ”-Elmi-nəzəri,təcrübi jurnal №2,B., 2013

7) «Перспективы и возможные международные последствия развития ситуации вокруг иранской ядерной программы»// “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfrasının materialları. B., “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2013

8) «Особенности Арабской революции в Сирии»// “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfrasının materialları. B., “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2013

9) «НАТО и Кавказско-Каспийский регион в современных условиях»//Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri.Elmi analitik və praktiki jurnal,№2, B., 2012

10) “Национальное государство в условиях глобализации”// Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri.Elmi analitik və praktiki jurnal,№3(31),B., 2012

11) “Xəzər regionunda Türkiyə və İran İslam Respublikasının geostrateji maraqları”// Gənc alimlərin əsərləri, №7, 2013

 

II. Dərsliklər:

Konfrasların təşkili:

a) Beynəlxalq konfrans

b)Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində.

с) 2013 - ci ildə dəfələrlə Respublika və Beynəlxalq konfraslarda,o cümlədən III Baku ümumidünya hümanitar forumda; Azərbaycanda elm və texnoloqiyalar sahəsində “ Thomeon Routers”aqentliyi ilə əməkdaşliqın perspektivləri konfrasda 04.10. 2012 ildə.

Beş elmi jurnalın redaksiya heyətının üzviyəm: “BDU xəbərləri (humanitar seriya)”, Dirçəliş –XXI”,  “Nəqliyyat Hüquqü”, Azərbaycan bü gün və sabah “, “Diplomatiya və hüquq”.

Prof. Z.M.Həsənalıyev:

Namizədlik işinə elmi rəhbərlik: Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlunun “Regional təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yeri və rolu” mövzusunda siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alınması.

Opponentlik: Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu: “Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti(təkamülünün başlıca mərhələləri və cəhətləri)” mövzusunda tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alınması

Opponentlik: Abdullayev Hikmət Arif oğlu “Səfəvi dövlətinin daxili və xarici siyasəti (I Şah Abbasın dövrü)” mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alınması

Programlar:«Глобализация в современной системе международных отношений», Б., 2013; «Теория прогнозирования международных отношений», Б., 2013

Konfrasların təşkili:

a) BDU səviyyəli konfrans

b)Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində.

prof. P.Darabadi:

1.Davakar seperatizm beynəlxalq sabitlik üçün əsas təhdidlərdən biri kimi// Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər // B., Qanun nəşriyyatı, 2013, s.28-29

2.Azərbaycan diplomatiyasının bu qunu: uğurlar, perspektivlər//Tarix və onun problemləri. Nəzəri,elmi,metodik jurnal, №1,2013,s. 116-121.

3.Этнополитические конфликты на Южном Кавказе в контексте современных геополитических процессов на Большом Среднем Востоке// «Heydər Əliyev-90». Elmi-praktik konfransın materialları. B., “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2013, s.13-16

4.О влиянии «морской силы» на геополитические процессы на Кавказе на современном этапе// “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konf. materialları. B., “Hüquq ədəbiyyatı”nəşriyyatı, 2013, s.13-19

Monografiya: Военно-политическая история Азербайджана (1917-1920 гг.). Б., Издательский дом Кавказ, 2013, 296 с.

 

prof. S.Yusifzadə:

Proqramlar:«История международных отношений» (rus dilində) B., 2013;  «Мировая политика» (rus dilində). B., 2013

Məqalə: “Тенденции развития современной системы международных отношений в условиях глобализации”//«Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri». Elmi analitik və praktiki jurnal. B., 2012, №4(32), səh.97-102; «Возможные пути развития международных отношений в современных геополитических условиях»// Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, №4, noyabr 2013; «Проблемы мировой политики на современном этапе и их влияние на развитие молодых государств»// Geoiqtisadiyyətin və geosiyasətin qarşılıqlı təsiri jurnalı.

Dissertasiya şurasının üzvü.

 

dos. Y.M.Vəliyev:

Məqalə:1.“Ciddi münaqişə mənbələri” //«Heydər Əliyev-90» Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ili əlaqədar elmi-praktik konfransın materialları. 26 aprel 2013-cü il, s. 29-32

2.“Müasir dövrdə Çin-Pakistan münasibətləri və onun dünya siyasətinə təsiri” // “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfrasının materialları. 2013-cü il, s. 31-34

3. “Müasir dövrdə silahlı münaqişələr” //elmi praktik konfrasın materialları, B.,  2012, s. 24-28

 

s.e.d. A.M.Mirabdullayev:

Məqalə:

 1. “2000-ci illərdə Azərbaycan-Rusiya siyasi münasibətlərinin istiqamətləri” // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal, №1(33), B., 2013

2. «Об основных направлениях геостратегии России на «ближнем» зарубежье» // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal, №4, B., 2013

Opponentlik: Həmidova Leyli Əli qızının “Türkiyə və Avropa İttifaqı   münasibətləri” siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya, 25 aprel 2013-cü il.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası elmi şurasının üzvü.

 

s.e.d. R.Sevdimalıyev:

Məqələ: 1. О праве государств на самооборону в контексте борьбы с терроризмом // Ученые записки, серия общественных и политических наук, БСУ, 2013, №1, с.70-79.

2. Формирование международной антитеррористической коалиции и участие Азербайджана в ней // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, BDU, 2013

Rəyçi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dadaşova Ramilə Bəhlul q., «Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri və BMT», B., 2012.

BDU-nın Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin elmi-praktik konfrası:

 1. Avropa İttifaqının Ermənistan –Azərbaycan, Dağliq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi haqqında // BDU –nun Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin 20 illiyinə həsr edilmiş “Qloballaşan cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat elminin aktual problemləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfrasının materialları, B., 2012, s. 42-45.

s.e.f-d. Q.Məmmədov:

Məqalələr: 1.“BMT və Nüvə təhlükəsziliyi problemi”//Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. B., 2013, s. 20-26

2.“Avropanın cənub qaz dəhlizi və Tanap” // Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. B., 2013, s. 26-31

 

h.e.n., dos. M.Babazadə

Məqalə:

1)«Beynəlxalq qanunauyğunluq və «soyuq müharibə» illərində humanitar      müdaxilə əməliyyatlarının keçirilmə imkanları» («Международный правопорядок и возможности проведения операций   гуманитарного вмешательства  в  годы  «холодной войны»)//«Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri». Elmi analitik və praktiki jurnal. Bakı,2012, №4(32),səh.97-102

 1. 2)«İnsan hüquqları «məhdudlaşdırılmış suverenitet» və «nisbi daxili hüquqi diksiyası» konsepsiyaları prizmasında» (Права человека сквозь призму концепций «ограниченного суверенитета» и «относительной внутренней юрисдикции»)//«Heydər Əliyev-90». Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi-praktik konfransın materialları. 26 aprel, 2013-cü il, səh.17-21  

3)«Müasir beynəlxalq münasibətlərdə hümanitar müdaxilənin siyasi-nəzəri əsasları» (Политико-теоретические основы гуманитарного вмешательства в современных международных отношениях»)//«Tarix və onun problemləri». 2013,№2, səh.288-293

4)«Frankofoniya Fransa və Ərəb dünyası dovlətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi sistemində» (Франкофония в системе взаимодействия Франции и стран арабского мира)//«Milli mənafələrin iqtisadi və diplomatik aspektləri» mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. B.,2013, səh.39-46

Proqramın müəllifi. «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» (История международных отношений) bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram (rus dilində). Baki,2013, 90 s.

Elmi əsərin rəyçisi. A.Abbasbəyli, P.Darabadi və Ə.İbrahimovun «Konfliktologiya» bakalavr təhsil pilləsi üçün proqramına rəy. B.,2013, 12 s.

Elmi Şuranın üzvü.

s.e.n. A.Güləliyeva:

Məqalə:

1)«Xarici siyasət qərarlarının qəbul olunmasında qanunverici hakimiyyətin rolu”, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri/ elmi-analitik və praktiki jurnal, 2013, №1(33)

2) “Daxili və xarici siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında nəzəriyyələr”, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri/ elmi-analitik və praktiki jurnal, 2012, №2(30)

3) “Qloballaşma və ətraf mühit”adlı məqalə “Milli mənafelərin iqtisadi və     diplomatik aspektləri” konfransda

Rəyçi: Nafilə Rəhimivanın müəllifi olduğu «Политическая система Азербайджана и зарубежных стран»(2012) dərs vasaiti

Elmi redaktor: Elşən Nəsibovun müəllifi olduğu “Gələcək dünya düzəni və geosiyasi mənzərə. Siyasi proqnozların əsasları” adlı monoqrafiya

Konfrasların təşkili: Ümummilli lider Heydər Əlievin anadan olmasının  90 illik yubileyi ilə əlaqədar təşkil olunmuş “Heydər Əliyev- 90” elmi- praktik konfrans.

s.e.n. N.S.Məmməd-zadə:

Məqalə:

1.   «Милли мянафелярин игтисади вя дипломатик аспектляри»  мювзусунда елми-практик конфрансда иштирак  етмиш, «Мядяни ялагялярин бейнялхалг мцнасибятлярин инкишафында ролу»  адлы  мягаля чап  олунуб; («Милли мянафелярин игтисади вя дипломатик аспектляри»  мювзусунда  2013-ъц  илдя  кечирилмиш  елми-практик  конфрансынын  материаллары,  Бакы - 2013 -ъц ил

2. Щейдяр Ялийев - 90»  мювзусунда  цмцммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын  90 иллик йубилейи иля ялагядар елми-практик конфрансда  иштирак етмиш,  «Азярбайъанын  хариъи  сийасятинин  гярб истигамяти» адлы мягаля чап олунуб;  («Щейдяр Ялийев - 90»  мювзусунда  цмцммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын  90 иллик йубилейи иля ялагядар 2013-ъц иля кечирилмиш  елми-практик конфрансын материаллары. Бакы – 2013-ъц  ил)

Elmi redaktor: Proqramlar:«История международных отношений» , «Мировая политика», «Теория прогнозирования международных отношений», «Глобализация в современной системе международных отношений».

Rəyçi: 1) проф. А.Н. Аббасбяйлинин  тяртиб  етдийи  «Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр  вя глобаллашма»  фянни  цзря  дярслийиндя  ряйчи

2) Сийаси   елмляр  цзря   фялсяфя  доктору  алимлик  дяряъяси  алмаг   цчцн   тягдим  едилмиш  Я.Э.Ибращимовун  «Игтисади ямякдашлыг тяшкилаты (ЕЪО) мцасир бейнялхалг  мцнасибятлярдя»  адлы    намизядлик  диссертасийасына  ряйçi.

 

t.e.n.B.Nəbiyev:

“Heydər Əliyev və gənclər siyasəti” // Ümummilli Lider Heydər Əliyev anadan olmasının 90 illik yubileyi elmi-praktiki konfransın materialları,3may,2013 il

“Bayraq xalqın şərəfidir”adlı məqalə

t.e.f-d. R.Talıbov:

Məqalələr:“Azərbaycanın BMT-dəki uğuru və beynəlxalq münasibətlərdə vəzifələrimiz.”Elmi əsərlər jurnalı,Naxçivan,2013

ELMİ REDAKTOR:Elmi əsərlər jurnalı,Naxçivan

Rəyçi “Beynəlxalq münasibətlər tarixi”, “Dünya siyasəti” proqramlar

müəl. Ə.İbrahimov:

Məqalə: “İnkişaf naminə regional əmakdaşlıq təşkilatının (irət) yaradılması ətrafında diplomatik-siyasi mübarizə Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri/ elmi-analitik və praktiki jurnal, 2012, №3(31)

“İqtisadi inkişaf naminə regional əmakdaşlıq təşkilatının (RSR) daxilində əməkdaşlıq məsələləri” Heydər Əliyev-90». Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi-praktik konfransın materialları

«Azərbaycan- eko əmakdaşlığının formalaşması və inkişafının əsasları» Qloballaşan cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat elminin aktual problemləri elmi praktik materialları.2012il

Beynəlxalq elmi praktiki konfras: Krakov universitet “Avropa birliyinin şərq tərəfdaşları ölkələri ilə əlaqələri

Proqramlar:«Konfliktologiya»bakalavr təhsil pilləsiüçün proqram

 

s.e.f.d  F.Ş.Hüseynov:

Məqalə: 1.Проблема сотрудничества в международных отношениях// Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri,2013,№1(33), c.127-131

Elmi konfranslarda məruzələr:

Beynəlxalq tədqiqat layihəsi “Şərq Tərəfdaşlığı:Məqsədlər-təcrübə-çağırışlar.Proqramla əhatə olunan dövlətlərdə həyata keçirilmə prosesinin təhlili” çərçivəsində dəyirmi masa təşkili.

 

5.QRANTLAR ƏSASINDA YERİNƏ YETİRİLƏN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ:

6.AMEA İLƏ ELMİ ƏLAQƏLƏR:

s.e.d. R.Sevdimalıyev- AMEA FHSİ nəzdində fəaliyyət göstərən daimi müdafiə şurasının (fəlsəfə, sosiologiya və siyasi elmlər üzrə) üzvüyəm.

1. “Elmi Əsərlər”, AMEA Fəlsəfə, Hüquq və Sosiologiya İnstitutu;

2. “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri”, Bakı Dövlət Universiteti.

s.e.d A.Mirabdullayev – AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun seminar şurasının üzvü

prof.Z.M.Həsənalıyev- AMEA şurasının üzvü

7.  XARİCİ DÖVLƏTLƏRDƏ ÇAP OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

s.e.d. A.Mirabdullayev:Ukrayna Elmlər Akademiyasının VIII Beynəlxalq elmi-praktik konqresində iştraki və cıxışı: «Распределение людских ресурсов в постсоветском пространстве»

s.e.d. R.Sevdimalıyev:

Məqalə: К вопросу о соотношении понятий «агрессия» и «вооруженное нападение» в контексте борьбы с терроризмом // Право i суспiльство, Украина, Днепропетровский Гуманитарный Университет, 2013, №3, с.199-205.

s.e.f-d.  F.Ş.Hüseynov:

Məqalə: Восточное партнерство как инструмент международного сотрудничества.Азербайджанский образец// Beynəlxalq tədqiqat layihəsi “Şərq Tərəfdaşlığı:Məqsədlər-təcrübə-çağırışlar.

müəl. Ə.İbrahimov:

“Дипломатическая и политическая борьба вокруг создания организации за развитие регионального сотрудничества”// «Гiлея Науковий вiсник» Випуск 74(№7)

t.e.f.d. R.Talıbov:

«Южный Кавказ в геостратегии великих держав». Научно-практический журнал «Юридические записки»,Москва,2013(5/13)

«Национальное государство в условиях глобализации». Журнал «Экономика,социология и право»,Москва,2013(14/13)

8. ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏSİ

26 dekabr 2012-ci ildə Qurban Heydər oğlu Məmmədova siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

 

9. PATENT VƏ İNFORMASİYA

 

10. FAKÜLTƏDƏ KEÇİRİLMİŞ ELMİ KONFRANSLARIN, SEMİNARLARIN, SİMPOZİUMLARIN XARAKTERİSTİKASI

Kafedranın istiqaməti üzrə təhsil alan tələbələr və magistrlar il ərzində elmi işlərdə, elmi-nəzəri konfransalarda fəal iştirak ediblər. Kafedranın 30 əməkdaşı, aspirant və dissertantları 2012-ci ildə “Nəgliyyat Hüququ”,” BDU-Xəbərləri”, “Tarix və onun problemləri”, “Dirçəliş-XXI əsr”, “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnallarında məqalələr çap etmişdilər

Fakültədə keçirilən 2 elmi-nəzəri konfransda kafedranın 10 əməkdaşı və 12 magistrantı çıxış etmişdilər.

 

11. FAKÜLTƏDƏ ELMİ VƏ ELMİ-PEDAQOJİ KADRLARIN HAZIRLANMASI

Kafedranın nəznində “Muasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” mövzusunda daimi elmi-nəzəri seminar fəaliyyət göstərir. Onun ayda bir dəfə keçirilən iclaslarında müasir dövrün aktual problemləri geniş müzakirə olunur.

 

12. DİSSERTASİYALARIN MÜDAFİƏSİ VƏ DİSSERTASİYA ŞURALARININ FƏALİYYƏTİ

2013-ci ildə Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının əməkdaşlarından prof. A.Abbasbəyli, prof. Z.Həsənaliyev,  prof.  P.Darabadi, prof. S.Yusifzadə, t.e.f-d. R.Talıbov, s.e.d. R.Sevdımaliyev bir neçə dəfə birdəfəlik Elmi Şuraların üzvləri olmuşlar,  o cümlədən, s.e.d. R.Sevdımaliyev hesabat dövründə AMEA FHSİ nəznində fəaliyyət göstərən daimi müdafiə şurasının (fəlsəfə,sosiologiya və siyasi elmlər üzrə) üzvü olmuş, t.e.f-d. R.Talıbov Naxcivan Dövlət Universitetində fəaliyyət ğöstərən Beynəlxalq münasibətlər üzrə Koordinasiya Şurasının üzvüdür.

 

13.  TƏLƏBƏLƏRİN VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN (magistrlərın) ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ (konfranslarda iştirakı)

Kafedra istiqamətində təhsil alan  tələbələr və magisrtlər elmi-nəzəri konfranslarında fəal iştirak etmişlər. Belə ki, kafedranin 12 aspirantı və magistrantı 2013-cü ildə “Tarix və onun problemləri”, “Dirçəliş - XXI əsr”  jurnallarında məqalələr nəşr etdirmişlər.

 

14. ƏN YAXŞI TƏLƏBƏ IŞINƏ RƏHBƏRLİK:

prof. A.Abbasbəyli:

Həsənaliyev Toğrul Zeynal o. - “Müasir dövrdə Rusiyada siyasi münasibətlər”; Çiraqlı Nəzrin Famil q. - “Azərbaycan diasporu müasir beynəlxalq münasibətlərdə”; Sadıqova Afaq Oqtay q. – “Müasir dünya siyasətində Azərbaycanın yeri və rolu”.

prof. Z.M.Həsənalıyev: Kərişzadə Aygün Akif q. - “İsrailin Cənubi Qafqaz siyasəti”; Rəcəbova Nərmin Səməndər q. - “Aİ –nin Yaxın Şərqdə sülhyaratma prosesində iştraki”.

prof.S.Yusifzadə:

İmanova Aysel Fuad q. – «Ядерная программа Ирана и международный кризис»; Əkbərli Əkbər Mübariz o. – «Новые тенденции в сотрудничестве региональных организаций».

s.e.f-d. Q.Məmmədov:

Tağıyeva Pərvanə Tağı q. -“ABŞ-ın Böyük Orta Şərq layihəsi və Azərbaycan”; Haciyeva Zenfira Canbulat q. -“ ABŞ-da 11 sentyabr terror akti və dünyanın geosiyasi mənzərəsi”.

s.e.n. A.Güləliyeva:

Məmmədov Abbas Şənlik ö. - “Rusiya Federasiyasının Avropa siyasətində enerji amili”; Haşimova Lalə Rəşad q. –“ Nüvə silahının yayılmaması sahəsində qlobal əməkdaşlıq”.

h.e.f.d.M.Babazadə: Джафаров Турал Фариз о. - «Проблемы  мультикультурализма в системе современных международных отношений»; Əliyeva Akifə Akif q. –“ Сравнительный анализ внешних и внутренних факторов в формировании средиземноморской политики стран Магриба”.

s.e.n. N.S.Məmməd-zadə: Quliyeva Nuriyyə Rza q. - XXI əsrdə Azərbaycan –İran siyasi münasibətləri;  Nağıyeva Səbinə Eyubxan q.-                   Американо- Китайские отношения

dos.Y.Vəliyev: Nəbiyeva Fəridə Vüqar q. –“ Kosova probleminin nizamlanması regionda gərginliyin həllinin mühüm amili kimi”; Orucova Aytəkin Elxan q. -“ Rusiya Federasiyanın diğər MDB ölkələri ilə münasibətləri”

15.  ƏSAS NƏTİCƏLƏR VƏ TƏKLİFLƏR. Kafedranın elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri öz əksini nəşr olunan monoqrafiya, dərslik və məqalələrdə tapmışdır. Aparılan elmi işlərin nəticələrinin daha da səmərəli olması üçün aşağıdakıları təklif edirik:

1. Kafedranın əməkdaşlarının beynəlxalq elmi konfranslarda iştiraklarını təmin olunmasına respublikanın müvafiq orqanlarının və Universitet rəhbərliyi tərəfindən diqqətin artırılması.

2. Nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarı təşkilatlardan qrif almaq uzun müddət vaxt aparır,  bu isə dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin öz aktuallığını itirməsinə gətirib çıxarır, ona görə də bunların BDU Nəşriyyat Şurasının qərarları ilə çap olunması və müəlliflərin mükafatlandırılması vacibdir.

3.Kafedraya printer və video avadanlığın verilməsi.

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər

kafedrasının müdiri:                                        prof. A.N.Abbasbəyli