Kafedraların birgə fəaliyyət göstərdiyi illərdə müəllimlərin elmi araşdırmaları aşağıdakı mövzularla əhatə olunmuşdur və aşağıdakı elmi işləri çap olunmuşdur:

1.Daşdəmirov M. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin konseptual və real fəaliyyəti. B 2001
2.Daşdəmirov M. İnvestisiya layihələrinin təhlili. B 2003
3.Qasımov A., Aslanov H. BVF və onun dünya iqtisadiyyatında rolu
4.Qasımov A, Aslanov H. BVF və onun beynəlxalq-valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsində rolu.
5.Məmmədov A. Keçid dövründə mülkiyyət münasibətlərinin diversifikasiya problemləri.
6.Rustəmbəyov H. Xəzəryanı dövlətlərin iqtisadi inteqrasiyası: ilkin şərtləri və perspektivləri.
7.Maqerramov A. Novıy format dlə OON: naüionalğnoe razvitie v qlobalğnoy gkonomike.
8.Məhərrəmov A. Milli sahibkarlığın və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında gömrük orqanlarının rolu.
9.Maqerramov A. Problemı i perspektivı uçastiə Azerbaydjana v reqionalğnıx inteqraüionnıx proüessax.
Hazırda kayedra müdiri vəzifəsini icra edən A. Məhərrəmov .

23-27 dekabr 2002-ci il Bakıda keçirilmiş «Layihələrin işlənməsinə ətraf mühitin təsirinin qiymətləndirilməsi» mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçısı olmuş və maraqlı məruzə ilə çıxış etmişdir.