Şamilova Hürü Siyasət qızı


İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 510-98-09
Email: [email protected]
==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


12 iyun 1962-cü ildə Qazax (indiki Ağstafa) rayonunun Poylu kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi Bakı şəhərində bitirmişdir.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1980-ci ildə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olunub.
1986-cı ildə Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
1997-2001-ci illərdə BDU-nun “iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dissertantı olmuşdur.
2010-cu ildə “Müasir dövrdə Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsinin tənzimlənməsi problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir
2014-cü ildən BDU-nun “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır. “Azərbaycanda insan kapitalının formalaşması və inkişafının idarə olunması problemləri” mövzusunda dissertasiya üzərində işləyir.==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1982-ci ildən BDU-nun “Siyasi iqtisad” kafedrasında fəaliyyətə başlamış, laborant və baş laborant vəzifələrində çalışmışdır.
2013-cü ildən Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.
2016-cı ildən  hal-hazıradək Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dosent əvəzidir.
Bakı Dövlət universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.018 Birləşdirilmiş dissertasiya şurasının elmi katibidir.


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- İqtisadiyyat
- Sosial sahənin iqtisadiyyatı
- İqtisadi qanunlar sistemi və onların fəaliyyət mexanizmi
- Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial sferanın tənzimlənməsi problemləri
- 50 elmi əsərin, o camlədən, 1 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait və 7 tədris proqramının müəllifidir. 2012 və 2015-ci illərdə nəşr olunmuş Böyük iqtisadi Ensiklopediyanın (7 cilddə) redaksiya heyətinin və müəlliflər qrupunun üzvüdür.==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


- “Əhalinin sosial müdafiəsi və onun təkmilləşdirilməsi”
- “İnsan kapitalının formalaşması və idarə olunması problemləri”==KİTABLAR==


1. “Sosial sahənin iqtisadiyyatı”==METODİKİ VƏSAİTLƏR==


“Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi“==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. Регулирование доходов как одно из ос­нов­ных направлений социальной политики Международная академия финансовых технологий. «Ак­туальные проблемы экономики и со­вер­шенс­тво­­­вание правового регулирования в экономике». Ста­тьи и тезисы докладов 2-ой Международной научно-прак­тической конференции. Г.Пятигорск, 5-6 марта 2009 г.

2. Система социального обеспечения и социальной помощи в Азербайджане. Журнал научных публикаций аспирантов и док­то­ран­тов. РФ, г.Курск, № 5, 2009 г.

3. Əhalinin sosial müdafiəsinin nəzəri-me­to­do­lo­ji problemləri. Bakı Universiteti Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər se­ri­ya­sı, № 2, 2010-cu il.

4. Azərbaycanda kənd əhalisinin sosial in­ki­şa­fi­nin əsas istiqamətləri. Bakı Universiteti Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər se­ri­ya­sı, № 2, 2011-ci il.

5. Роль региональных программ со­циаль­но-эко­номического развития в по­вы­ше­нии уро­в­ня жизни населения в ре­ги­о­нах Азер­байджана. Журнал «Перспективы науки», № 3 (18), г.Тамбов, РФ, 2011 г.

6. Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesində əhalinin sosial müdafiəsinin təmin olunması. ”Azərit­ti­faq” Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Kooperasiya elmi-praktiki jurnalı, № 2 (25) -2012-ci il.

7. Əhalinin sosial müdafiəsinin təmin olunmasında insan kapitalının rolu. “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-analitik və praktiki jurnal, № 2 (34). Bakı, BDU, 2013-cü il.

8. İnsan kapitalının səmərəli idarə olunması meyarları. “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-analitik və praktiki jurnal, № 3 (31). Bakı, BDU, 2013-cü il.

9. Azərbaycanda insan kapitalının formalaşması və inkişafında təhsilin rolu. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Əliyevin ana­dan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qlo­bal­laş­ma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” İqtisadiyyat və Beynəlxalq münasibətlər. IV Beynəlxalq Konqresinin ma­terialları. Bakı, Qafqaz Universiteti, 02-04 may 2014-cü il.

10. Экономическая и социальная значимость инвестиций в образовательный капитал. ECO 2014. 2-nd International Conference on Energy, Regional Inteqration and Socio-Economic Development. Baku, Azerbaijan, October 1-3, 2014 г.

11. Повышение эффективности об­ра­зо­ва­тель­ных инвестиций как основное направление государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане. Всероссийский научный журнал Микроэкономика,  № 1, Москва, 2016 г.

12. İnsan kapitalından səmərəli istifadənin motivləşdirilməsi məsələləri. “İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları (II hissə), SDU, ADİU. Sumqayıt, 27-28 aprel 2016-cı il.

13. Məcmu insan kapitalı və onun təkrar istehsalının əsas xüsusiyyətləri. “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-ana­li­tik və praktiki jurnal, № 3 (47).  Bakı, BDU, 2016-cı il.

14. İnnovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında insan kapitalının rolu. “Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları”, № 1. 2017-ci il.