Hüseynov Fərhad Şahmar oğlu

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim


İş telefonu: (+99412) 539-04-59 
E-mail:
[email protected]==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1984-cü il 12 iyun tarixində Bakı şəhərində anadan olub.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


2001-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəlxaqlq münasibətlər və beynəlxalq hüquq” fakültəsinin, Beynəlxalq münasibətlər ixtisasında təhsil alıb.
2005-2007-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin Diplomatiya ixtisası üzrə magistratura ixtisasında təhsil alaraq, fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 
2008-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin 23.00.04 “Beynəlxalq münasibətlər və qlobal inkişafın siyasi problemləri” ixtisası üzrə əyani aspirant olub. 
2011-ci ilin iyul ayında siyasi elmlər üzrə alimlik dərəcəsi almaq üçün “Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığının geosiyasi aspektləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib.==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində müəllim vəzifəsində çalışır


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- "Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyəsi"
- "Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü"


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


 • Развитие отношений между ЕС и Азербaйджаном // Наука и жизнь Казахстана, 2009, № 2, Səh. 148-152
 • Сотрудничество ЕС и Азербайджанской Республики в энергетической сфере // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, 2009, №4,  Səh. 162-166.
 • Перспективы развития отношений между Евросоюзом и Азербайджанской Республикой // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, 2009, №5,Səh.204 -211.
 • Геополитика. Содержание термина и представления о реалиях // Azərbaycan milli elmlər akademiyasının Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2009, № 10,  Səh. 320 – 325
 • Международное сотрудничество и реализация геополитических интересов // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2009, № 4, Səh. 146 -152.
 • Политика Европейского Союза на Южном Кавказе // Aspirantların və gənc tədqiqatçaların XШ Respublika elmi konfransının materiallları, 2009,  Səh.278
 • Азербайджан и Европа. Прошлое, настоящее и перспективы развития отношений // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2010, № 5, Səh.293-298
 • Интересы Европейского Союза в сфере образования в Азербайджане // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydar Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2010, Səh.174 -177
 • Азербайджан в контексте Европейской политики соседства // Проблемы гуманитарного образования, Махачкала, ДГУ, 2010, № 26, Səh.56-64.
 • Вопросы безопасности в двусторонних отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном // Azərbaycan milli elmlər akademiyasının Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2010, № 1-2
 • Южный Кавказ во внешней политике Европейского Союза // Analytic, Казахстанский институт стратегических исследований при президенте республики Казахстан. Астана, 2010, № 2, Səh.24 -31
 • Геополитика в отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном // Материалы VI международного конгресса «Мир через языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество», Пятигорск, 11-15 октября 2010 г, Səh.59-60.
 • Азербайджан в геополитической стратегии Европейского Союза // Кавказ и Глобализация. Щвеция, 2010, Том 4, выпуск 3-4, Səh.40-52
 • Особенности геополитических интересов Евросоюза на Южном Кавказе // Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri, № 1 (29), 2010,  Səh.39-43
 • Геополитические интересы и международное сотрудничество // Кавказ и Глобализация. Щвеция, 2011, Том 4, выпуск 3-4,  Səh.7-17
 • Проблема сотрудничества в международных отношениях // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri,Bakı Dövlət Universiteti, 2013,№1(33),s.127-131
 • Восточное партнерство как инструмент международного сотрудничества. Образец Азербайджана // “Восточное партнерство-цели – опыт –вызовы: анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой”, Краков, 2013, с.307-317
 • Теоретические подходы к понятию международное сотрудничество // “Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri” mövzusunda Bakı Dövlət Universitetinin  95 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika səviyyəli ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSIN MATERİALLARI (27-28 noyabr, 2014-cü il), S. 47-51
 • Международное сотрудничество с позиций реалистической парадигмы // “Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri” mövzusunda universitet səviyəli elmi-praktik konfransın materialları (26-27 noyabr,2015-ci il), s.28-34
 • Международное сотрудничество и проблема анархичности международных отношений // İqtisadi və Siyasi elmlər jurnalı, 2016, N 1, s.6-11