Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya
Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti
Dünya siyasəti
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
Gömrük işi
İqtisadi nəzəriyyə
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
İqtisadi-riyazi modelləşdirmə
Turizmin iqtisadiyyatı
Makroiqtisadi siyasət
Azərbaycanda siyasi proseslər
Konfiliktologiya
Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya
Ekonometrika
Xarici iqtisadi fəaliyyət
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
Müasir danışıqlar təcrübəsi
Menecment (sahələr üzrə)