Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya
Müasir dövrdə Yaxın və Orta şərq ölkələrinin xarici siyasəti
Dünya siyasəti
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
Gömrük işi
İqtisadi nəzəriyyə
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
İqtisadi riyazi modelləşdirmə
Turizmin iqtisadiyyatı
Makroiqtisadi siyasət
Azərbaycanda siyasi proseslər
Konfiliktologiya
Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya
Ekonometrika
Xarici iqtisadi fəaliyyət
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
Müasir danışıqlar təcrübəsi