Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu

İqtisad elmləri doktoru, professor,
“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının müdiriİş telefonu: (+99412) 539-01-96
Email: amagerramov@gmail.com


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


– 1974-cü il 24 dekabr tarixində Bakı şəhərində (Azərbaycan Respublikası) anadan olmuşdur.
– 1991-ci ildə Bakı şəhəri 54 nömrəli orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir.
– 1991-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin «Sosial elmlər və psixologiya» fakültəsinin "İqtisadi nəzəriyyə" ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
– 1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində 08.00.01- “İqtisadi nəzəriyyə” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.
– 1999-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
– Ailəlidir, iki övladı var.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


– 2001-ci ildən iqtisad elmləri namizədidir - «Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı» mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 08.00.01-"İqtisadi nəzəriyyə"
– 2006-ci ildə dosent elmi adını alıb.
– 2010-cu ildən iqtisad elmləri doktorudur - «Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında gömrük siyasətinin formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 08.00.05-"Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi"
– 2015-ci ildən professordur.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


– 1999-ci ildən 2006-cı ilə kimi BDU-nun «Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və idarəetmə» kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent əvəzi vəzifəsində işləmişdir.
– 2006-cı ildən yeni yaranan «Gömrük işinin təşkili və idarəetmə» kafedrasının dosenti və kaferda müdiri əvəzi vəzifəsində çalışır.
– 2011-cı ildən «İqtisadiyyat və idarəetmə» kafedrasının professoru və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.==ELMİ-TƏŞKİLATİ FƏALİYYƏTİ==


– BDU-nun Elmi Şurasının üzvü, 
– BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.018 birləşdirilmiş dissertasiya şurasının üzvü, 
– “Bakı Universiteti xəbərləri”, “Kooperasiya” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü, 
– “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalının həmredaktoru
– “İqtisadi və siyasi elmlər” jurnalının redaksiya heyətinin sədri==QRANT LAYİHƏLƏRİNDƏ İŞTİRAKI==


1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı  Fondu“Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişaf konsepsiyasında rə­qa­bət­qa­bi­liyyətliliyin qiymətləndirilməsi metodologiyalarının tədqiqi”. Bakı 2013.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu“ Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasında qeyri-ənənəvi enerji növlərinin səmərəli istifadəsi imkanlarının neyro-qeyri-səlis üsullarla araşdırılması”. Bakı 2014.==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


– İqtisadiyyata giriş
– Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;
– Dünya iqtisadiyyatı;
– İqtisadi diplomatiya;
– Menecment və marketinq;
– Müəssisənin iqtisadiyyatı;
– İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi;
– İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


– "Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəetmə"
– "Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər"
– "Dünya iqtisadiyyatı"


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK==


1999, BDU-nun 80 illiyinə dair elmi praktiki konfrans.
2000, Bakı, Aspirantlarin və gənc tədqiqatçılarin 6-cı Respublika elmi konfransı.
2006, Brüssel (Belçika), beynəlxalq konfrans
2008, ABŞ-da Oklahoma Dövlət Universitetində seminar
2013, Bakı, Tiflis Qafqazda Münaqişələr: tarixi, bugünü və həlli perspektivləri
2016, Rusiya, Pyatiqorsk. "Qafqaz XXI əsrin əvvəllərində: xalqlar, cəmiyyət və dövlət" beynəlxalq forum
2016, Rusiya, Sankt-Peterburq. Beynəlxalq iqtisadi konqres
2017, Rusiya, Pyatiqorsk. "Şimali Qafqaz yeni texnoloji ukladda" beynəlxalq forum


==TƏLTİF VƏ MÜKAFATLARI==


2009-cu il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Qabaqcıl təhsil işçisi”
2012-ci il. BDU Elmi Şurasının qərarı ilə «İlin alimi»
2015-ci il. BDU Elmi Şurasının qərarı ilə «İlin alimi»
2017-ci il. Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının müxbir üzvü==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


 

Respublikada nəşr olunan məqalələr:

1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin genezisi və onun inkişaf mərhələləri. Gənc tədqiqat-çıların əsərləri. Məcmuə. Bakı, 1998-ci il. S 26-33
2. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri. Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər. Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı, 1998-ci il. S.123-124
3. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi-iqtisadi bazasının tədqiqi. İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika jurnalı №4. Bakı, 1999-cu il. S.148-153
4. Dövlət sahibkarlığı ilə qeyri-dövlət sahibkarlıq formalarının qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi. Azərbaycanın aqrar elmi curnalı №1-2. Bakı, 2000-ci il. S.155-159
5. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına təsir edən iqtisadi amillər. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri. II hissə. Bakı, 2000-ci il. S. 4-5
6. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın stimullaşdırılmasında investisiyanın rolu. Professor R.Qəhrəmanovun 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki seminarın materialları. Bakı, 2000-ci il. S.130-131
7. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dövlət yardımı və onun stimullaşdırılması. «Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq» fakültəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2002-ci il. S.389-396

8. Azəbaycan iqtisadiyyatın yeni inkişaf pilləsində. «Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə» həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003-cü il. S.392-396
9. Таможенная структура как рычаг для развития внешнеторговых связей. «Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003-cü il. S.295-299
10. Azərbaycan Respublikasında investisiyaların  cəlb edilməsində dövlətin rolu. «Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX respublika» elmi konfransının materialları. Bakı, 2003-cü il.
11. Основные направления внешнеэкономической политики Азербайджанской Республики. «Heydər Əliyev və dünya siyasətinin aktual problemləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2004-cü il. S.241-248
12. Azərbaycan beynəlxalq gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsi probleminin mümkün həlli yolları. ADPU-nin professor-müəllim heyətinin 64-cü həsr olunmuş elmi konfransın materialları. V buraxılış. Bakı, 2004-cü il.
13. Развитие внешней торговли Азербайджана в условиях глобализации. «Azərbaycan-Avropa əlaqələri: mövcud problemlər və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri» həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2005-ci il. S.482-488
14. Принципы и стратегии становления внешнеэкономических связей Азербайджана. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2005-ci il. S.152-158
15. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin formalaşmasında və milli iqtisadi inkişafda gömrük tarifinin rolu. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» curnalı. №2. Bakı-2005-ci il. S.162-168
16. Новый формат для ООН: национальное развитие в глобальной экономике. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı-2005-ci il. S.175-178
17. Milli sahibkarlığın və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında gömrük orqanlarının rolu. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1. 2005-ci il. S.156-165
18. Роль таможенной службы в регулировании внешнеэкономической деятельности. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 3. 2005-ci il. S.111-117
19. Azərbaycanda ixracın stimullaşdırılması və məhsullların xarici bazara çıxarılması üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsi yolları. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı-2005-ci il. S.233-237
20. Таможенные органы Азербайджанской Республики в международных интеграционных процессах. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2006-cı il. S.270-273
21. Azərbaycanda gömrük siyasətinin XİF –də rolu. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı-2006-cı il. S.232-237
22. Azərbaycanın ÜTT-na daxil olmansının perspektivləri və məhdudiyyətləri. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki curnal №4. Bakı, 2006-cı il. S.60-66
23. Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və Azərbaycan - mövcud əməkdaşlıq və perspektiv münasibətlər. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı-2006-cı il. S.219-224
24. Müstəqillik dövründə həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar və onların nəticələri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı-2006-cı il. S.244-249
25. Необходимость и значение таможенной интеграции между странами. «Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2006-ci il. S.207-229
26. Beynəlxalq ticarətin çoxtərəfli sisteminin təşkili. «Azərbaycan Dövlət Pedaqoci Universitetinin xəbərləri» jurnalı №2. Bakı, 2006-cı il. S. 278-283
27. Особенности таможенного оформления во время перевозки товаров по процедуре МДП. «Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq məsələləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il.
28.Международно-правовые аспекты таможенного контроля. «Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq məsələləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il. S.229-234
29.Ölkənin əmtəə istehsalçılarını xarici rəqabətin mənfi təsirinin qarşısının alınmasında normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusu-na həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il. S.311-316
30.Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin əsas istiqamətləri və inkişaf perspektivləri. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusu-na həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il. S.316-322
31.Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına təsiri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2007-cı il S.439-451
32.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin zəruriliyi, xüsusiyyələri  və nəzəri əsasları. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2007-cı il S. 452-460
33.Основные аспекты присоединения Азербайджана к ВТО. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı-2007-cı il S.393-400
34.Beynəlxalq inteqrasiya yolunda-Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və Azərbaycan reallıqları. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №4. Bakı, 2007-ci il. S.73-86
35.Tarif siyasətinin formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3-4. Bakı-2007-cı il S.336-344
36.Azərbaycan Respublikası gömrük işinin təşkilində beynəlxalq konvensiyaların yeni tələblərinin tətbiqi xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1-2. Bakı-2008-ci il S.319-329
37.Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunluğu. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №2. Bakı, 2008-ci il. S.139-150
38.Gömrük tariflərinin tənzimlənməsi prinsipləri və onun xarici iqtisadi fəaliyyətdəki əhəmiyyəti. «İpək yolu» jurnalı. Azərbaycan Universitetinin məqalələr toplusu №2. Bakı 2008-ci il. S.66-73
39.Azərbaycan gömrüyünün inkişaf mərhələləri və müasir vəziyyəti. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin banisidir» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008-ci il. S.232-245
40.Qloballaşma prosesində Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlığının vacibliyi. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin banisidir» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008-ci il. S.250-262
41.Xarici ticarət əməliyyatlarının hüquqi tənzimlənməsi. İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannaməsinin qəbul edilməsinin 60-cı ildönümünə həsr edilmiş «Qloballaşma və insan hüquqları» mövzusuna həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008-ci il.
42.ÜTT-nin yaradılmasının nəzəri-hüquqi və iqtisadi əsasları və tarixi. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 4. 2008-ci il. S.218-234
43.Ümumdünya Tijarət Təşkilatının (ÜTT) fəaliyyətinin əsas prinsipləri və hüquqi mexanizmi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı-2008-ci il. S.278-295
44.GUAM çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadi əməkdalığı. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı-2008-ci il. S.253-259
45.ÜTT-nin fəaliyyətində gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbirləri və fəaliyyət mexanizmi. «Dirçəliş» jurnalı №130-131. Bakı, 2008-2009-cu il. S. 346-365
46.Ümumdünya Gömrük Təşkilatının yaradılması, strukturu və fəaliyyəti. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №1. Bakı, 2009-cu il. S.81-100
47.Gömrük işi sferasında ikitərəfli beynəlxalq müqavilələr. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. №1. Bakı, 2009-cu il. S.460-467
48.Azərbayjan Respublikasının gömrük siyasəti və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə əməkdaşlıq: tarixi aspektlər və yeni yanaşmalar. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Humanitar elmlər seriyası. № 1. 2009-cu il. S.103-116
49.Gömrük işi sferasında regional beynəlxalq müqavilələr. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1. 2009-cu il. S.139-147
50.Avropa birliklərinin Ümumdünya Tijarət Təşkilatına üzvluyu problemi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2009-cu il. S.308-312
51.Azərbayjanda bazar münasibətləri şəraitində maddi-iqtisadi tələbatın reallaşma istiqamətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2009-cu il. S.312-318
52.Postsovet mekanında iqtisadi inteqrasiya proseslərinin xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı, 2009-cu il. S.288-299
53.MDB məkanında iqtisadi münasibətlər və bu münasibətlərdə Azərbaycanın yeri və rolu. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №3. Bakı, 2009-cu il. S.78-97
54.Ümumdünya Ticarət Təşkilatının beynəlxalq-hüquqi sistemi. «Dirçəliş» jurnalı №135-136. Bakı, 2009-cu il. S.258-276
55.Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının gözlənilən iqtisadi nəticələri. «İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika» rüblük nəzəri və elmi-praktiki jurnal №3-4 (2008), Bakı, 2009-cu il. S.47-56
56.Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması üzrə tələblər və üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi zəruriliyi. «Məruzələr» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası №2, Bakı, 2009-cu il. S.161-171
57.ÜTT-yə üzv olmanın Azərbayjan üçün müsbət və mənfi nətijələri. «Xəbərlər» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası №11, Bakı, 2009-cu il. S.274-283
58.Qloballaşma prosesində Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlığının vacibliyi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. Bakı, 2009-cu il. S.299-301
59.Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə investisiya mühiti. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. Bakı, 2009-cu il. S.301-303
60.Avropa regionunda gömrük siyasətinin formalaşması və əsas inkişaf xüsusiyyətləri. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 3. 2009-cu il. S.130-143
61.Azərbaycan və ÜTT-nin gömrük işi sferasında əməkdaşlığı: ÜTT-nin gömrük tarif tənzimlənməsi fəaliyyəti və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı, 2009-cu il. S.279-300
62.ÜTT-nin strukturu və üzv olma proseduru. «Məruzələr» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası №3, Bakı, 2009-cu il. S.162-172
63.Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsi. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №4. Bakı, 2009-cu il. S.94-108
64.Azərbaycanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əlaqələrin inkişaf meylləri. «Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2010-cu il. S.392-394
65.Ümumdünya ticarət təşkilatının işçi qrupu və komissiyasının fəaliyyəti. «Xəbərlər» ictimai və humanitar elmlər seriyası №3, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Naxçıvan, 2010. S.286-299
66.Müasir dövrdə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya problemləri. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 2. 2010-cu il. S. 90-99.
67.Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması istiqamətində əsas məsələləri. «Dirçəliş» jurnalı №149-150. Bakı, 2010-cu il. S.308-321
68.Gömrük tariflərinin iqtisadi təsirləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2010-cu il. S.132-136
69.Gömrük tarifi xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin əsas vasitəsi kimi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı, 2010-cu il.  S.188-193
70.Xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri-tarif tənzimlənməsinin əsas formaları. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı, 2010-cu il. S.112-118
71.Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü üzrə aparılan danışıqlar. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı, 2010-cu il. S.134-142
72.Сотрудничество Азербайджанской Республики с Европейским Союзом. «İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2010-ci il. S.213-216
73.Gömrük işi sferasında universal beynəlxalq müqavilələr. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2011-cu il. S.124-144
74.ÜTT-yə üzv olmaq ərəfəsində Azərbaycanın xarici ticarətinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması. «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2011-ci il. S.150-153
75.Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi potensialının gücləndirilməsi istiqamətində  güstərilən tədbirlərin icmali təhlili. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 3. 2011-ci il. S. 5-17
76.Gömrük nəzarəti sahəsində gömrük siyasətinin əsas istiqamətləri. «Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının modernləşmə: nailiyyətlər və perspektivləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2011-ci il. S.141-143
77.İnformasiya cəmiyyəti və gömrük xidməti. “İpək yolu”jurnalı. №4, 2011-ci il. С.22-26
78.Xarici iqtisadi fəaliyyətin təmin edilməsində qeyri-tarif tənzimlənməsinin prinsipləri və onların əhəmiyyəti (ÜTT fəaliyyəti əsasında). «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2, 2011. Bakı, 2012-ci il. S.217-221
79.Gömrük siyasəti və gömrük işinin dövlətin iqtisadi inkişafına təsirində müsbət rolunun təhlili. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3, 2011. Bakı, 2012-ci il. S.225-231
80.Gömrük siyasətinin həyata keçirilməsində gömrük mexanizmlərindən istifadə. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4, 2011. Bakı, 2012-ci il. S.211-216
81.Gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin xüsusi istiqaməti-beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr. «Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti: nailiyyətlər və perspektivləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. BDU. Bakı, 2012-ci il. С.261-267
82.Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin mahiyyəti və əsas prinsipləri. «Qloballaşan cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat elminin aktual problemləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2012-ci il. S.190-195
83.Xarici iqtisadi fəaliyyətdə kəmiyyət məhdudlaşdırmalarının əsas məqsədləri və xüsusiyyətləri. «Kooperasiya» elmi-praktiki jurnalı. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. № 2. Bakı, 2012-ci il. S.86-92
84.Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi inkişafında Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun yeri. «Audit» jurnalı. №2, 2012. Bakı, 2012-ci il. S.42-50
85.Gömrük nəzarətinin dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında yeri. «Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Kooperasiya Universiteti. Bakı, 2012-ci il.
86.Xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. «Qloballaşma mühitində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük tənzimlənməsinin rolu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı Dövlət Universiteti.Bakı, 2012-ci il. S.315-330
87.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafı-regional proqramların icrası baxımından. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1, 2012. Bakı, 2012-ci il. S.226-234
88.Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafında Azərbaycanın mövqeyi və Qərbi Avropa ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr (Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa və İtaliya). «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2, 2012. Bakı, 2013-ci il. S.143-150
89.Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair nəzəri baxişlar. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3, 2012. Bakı, 2013-ci il. S.143-151
90.Gömrük sisteminin təkmilləşdirilməsində beynəlxalq əməkdaşliğin rolu (Qərbi Avropa dövlətləri ilə münasibətlər kontekstində). «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4, 2012. Bakı, 2013-ci il. S.140-146
91.Heydər Əliyevin iqtisadi siyasəti və regionlarin davamli iqtisadi inkişafi. “HEYDƏR ƏLİYEV-90” ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olma-sının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı 2013-cü il. S.129-132
92.Milli bazarın inkişafının təmin edilməsinin strateji iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri ilə qarşılıqlı münasibətləri (idxal məsələləri). «Kooperasiya» elmi-nəzəri jurnal. №2(29), 2013. Bakı 2013-cü il. S.4-10
93.Pozitiv ixrac stimullaşdırılması fonunda dövlətin iqtisadi maraqlarının qorunması. «Audit» jurnalı. №2, 2013. Bakı 2013-cü il. S.30-36
94.ÜTT təcrübəsində gömrük tariflərinin tənzimlənnməsi prinsipləri. “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı 2013-cü il. S.123-131
95.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu və onun iqtisadi inkişaf perspektivləri. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1, 2013-cü il. Bakı 2013. S.96-103
96.Xarici iqtisadi fəaliyyətdə kəmiyyət məhdudlaşdirmalarinin əsas məqsədləri və xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1, 2013. Bakı, 2013-ci il. S.142-148
97.Azərbaycanın yeni iqtisadi diplomatiyasi və regional inkişaf. «Təfəkkür» elmi xəbərlər jurnalı. №1, 2013. Bakı, 2013-ci il. S.34-43
98.Xaçmaz rayonunun iqtisadi inkişafında intellektual potensialdan səmərəli istifadə edilməsi imkanları genişlənir. «Azərbaycan. Dinamik, tarazlı, keyfiyyətli inkişaf 2003-2013. Xaşmaz» jurnalı. 2013. Bakı, 2013-ci il. S.53-55
99.Birləşmiş Millətlər Təşkilatının davamlı inkişaf enerji göstəriciləri metodologiyasının tədqiqi (ingiliscə). «Elmi əsərlər» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu.  №3, Bakı, 2013-cü il. S.299-303


Xaricidə nəşr olunan məqalələr:

1. Проблемы и перспективы участия Азербайджана в региональных интегра-ционных процессах. Материалы научно-практической конференции «Страны СНГ в условиях глобализации». Москва, ЭКОН-ИНФОРМ, 2005. 4 с. РУДН с.161-164

2. Новые направления и перспективы в таможенной политике Азербайджана и роль нормативно-правовых актов в области развития таможенного дела и таможенной политики. Каспийский регион: политика, экономика, культура. Научный журнал. Астраханский Государственный Университет 2007.   3(12). С. 23-30
3. Интеграция в ВТО и проблема прав человека. Материалы международной научно-практической конференции «Защита прав человека на современном этапе». Национальный Авиационный Университет, Киев 2007. С. 45-48
4. Таможенная политика Азербайджанской Республики и вопросы международно-правового сотрудничества в сфере таможенного дела. «Проблемы управления» научно-практический журнал №1. Минск, 2009 г. С.219-223
5. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi və beynəlxalq əlaqələrin araşdırılması. «Əndişeye daneşcu» dərgisi, №3/H/N. Tehran, 2009-cu il. S.42-51
6. Международно-правовые доктрины и принципы развития торгово-экономических таможенных отношений. «Вопросы экономических наук» №3, Москва, 2009 г. С.212-220
7. Необходимость и значение таможенной интеграции. «Право и политология» периодический научный журнал №2, Тбилиси, 2009 г. С.43-47
8. Концептуальный подход к регулированию торгово-экономических отношений Азербайджанской Республики с другими государствами и проблемы её присоединения к ВТО. «Кавказ и мир» международный научный журнал №3, Тбилиси, 2009 г. С.121-127
9. Перспективы системы  таможенного контроля в сфере международного таможенного сотрудничества Азербайджанской Республики. «Вопросы экономических наук» №3, Москва, 2009 г. С.212-220
10. ВТО в системе международных организации по регулирования торгово-экономических-таможенных отношений. «Государство и право» сборник научных работ, журнал, выпуск 45, Киев, 2009 г. С.257-266
11. Международно-правовые основы торгово-экономического-таможенного сотрудничества Азербайджанской Республики с зарубежными государствами. «Право и политология» периодический научный журнал, №5 (10), Тбилиси, 2009. С.39-47
12. Особенности регулирования внешнеэкономической деятельности в Азербайджанской Республики. «Научный вестник Национального университета ДПС Украины» (экономика, право) №3, Киев, 2009. С.47-55
13. Применение инвестиционных ресурсов в не нефтяном секторе с целью реализации экономического потенциала регионов. «Экономика, социология и право» журнал научных публикаций, №9, Москва, 2009. С.32-36

14. Перспективы системы таможенного контроля в сфере международного таможенного сотрудничества Азербайджанской Республики. «Вопросы экономических наук» №6, Москва, 2009 г. С.68-72
15. Содержание и особенности законодательства Азербайджанской Республики в области внешнеторговой деятельности и его соответствие международно-правовым стандартам. «Право и общество» научный журнал №5, Киев, 2009 г. С.148-155
16. Внешнеторговые связи Азербайджана в условиях глобализации: стратегия усовершенствования. «Научный вестник Национального университета ДПС Украины» (экономика, право) №4, Киев, 2009. С.38-47
17. Динамика истории азербайджано-иранских экономических связей. «Проблемы экономики» №2, Москва, 2010. С.127-132
18. Основные формы внешнеторговых связей в международной торговле и их особенности. «Проблемы экономики» №2, Москва, 2010. С.132-135
19. Антидемпинговая политика в рамках ГАТТ/ВТО. «Виче» журнал Верховной Ради Украины №12, Киев, 2010. С.11-14
20. Некоторые аспекты мирового процесса в соответствии с формированием таможенной политики и деятельностью ВТО. «Россия и ВТО: непростой диалог» сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2010. С. 40-48
21. Экономическая дипломатия как инструмент реализации национальных интересов. «Кавказ и глобализация» журнал социально-политических и экономических исследований. Том 5, выпуск 1-2. Швеция, 2011. С.65-75
22. Государственные связи таможенных отношений-специфические принципы международного таможенного права. «Модернизация экономических систем: опыт и перспективы» материалы международной научно-практической конференции. Махачкала, 2011. S.230-233
23. Экономический потенциал центрального Кавказа под прессом территориальных конфликтов. «Кавказ и глобализация» журнал социально-политических и экономических исследований. Том 6, выпуск 2. Швеция, 2012. С.65-75
24. Теоретические и методологические основы развития международной торговли. «Экономика и предпринимательство» журнал. №6, 2013. Москва 2013. S.649-655
25. Некоторые суждения о перспективе внешнеэкономических связей Азербайджана. «Вопросы экономики и права» научно-информационный журнал. №1, 2013. Москва 2013. S.148-151
26. Проблемы секторов информационно-коммуникационных технологий США и Китая с точки зрения макроэкономических процессов. «Актуальнı Проблеми Економıки» науковий-економıчний журнал. №7 (157), 2014. Киiв 2014. S.71-78
27. Взгляд на динамику иностранных инвестиций, вложенных в экономику Азербайджанской Республики. Современная Наука. Серия Экономика и Право. №5, Москва, май 2016. S.37-41
28. Деталный, анализ состояния налоговой системы Азербайджана. Инновации. Научно-аналитический журнал. №4, Москва, 2016. S.51-54
29. Общий анализ некоторых теоретических оценок, связанные с понятием и сущностью капитала. Современная Наука. Серия Экономика и Право. №10, Москва, октябрь 2016. S.3-7
30. Экономические доминанты публичной дипломатии. «Кавказ в начале XXI века: народы, общество и государство». Международный форум. Том 2. Пятигорск, 2016. S.12-15
31. Социальная значимость кластера в экономике. Международный журнал по вопросам экономики и финансов. Мерсин, Турция 2016, 6 (2S) (Scopus). S.290-293
32. Роль экономической дипломатии в развитии экспорта. Форсайт «Россия»: новое производство для новой экономики. Сборник материалов Санкт-Петербургский международный экономический конгресс. Том 3. Москва 2016. S.599-608


==PROQRAMLAR==


1. «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi» fənni üzrə proqramı. Bakı, 2002-ci il.
2. «Gömrük işinin təşkilində informasiyanın rolu» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2005-ci il.
3. «Gömrük kargüzarlığı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2005-ci il.
4. «Menecment və marketinq» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2005-ci il.
5. «Gömrük orqanları sistemində idarəetmənin əsasları və idarəetmə prosesi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2006-cı il.
6. «Azərbaycanın xarici ölkələrlə gömrük münasibətləri» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2006-cı il.
7. «Gömrük ekspertizası» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2007-ci il.
8. «Xarici iqtisadi fəaliyyətin vergi tənzimlənməsi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2007-ci il.
9. «Xarici iqtisadi fəaliyyətin vergi tənzimlənməsi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2007-ci il.
10.  «İqtisadi diplomatiya» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2011-ci il.
11.  «Müəssisənin iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2011-ci il.
12.  «Dünya iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2014-cü il.
13.  «Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.
14.  «Firmanın iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.
15.  «Azərbaycan iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.
16.  «İqtisadi diplomatiya» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.==METODİK VƏSAİTLƏR==


1. «Menecment və marketinq» fənni üzrə metodik vəsait. Bakı, 2005-ci il.==DƏRSLİKLƏR==


1. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Dərslik, Bakı, 2008. 25 ç.v.
2. İqtisadi diplomatiya. Dərslik, Bakı, 2009. 24 ç.v.
3. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik, Bakı, 2013. 23.5 ç.v.
4. İqtisadi diplomatiya (ikinci nəşr). Dərslik, Bakı, 2013. 24 ç.v.==DƏRS VƏSAİTİ==


1. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti, Bakı, 2011. 32,6 ç.v==MONOQRAFİYALAR==


1. Sahibkarlıq: nəzəriyyədən praktikaya. Monoqrafiya, Bakı, 2009. 22,5 ç.v
2. Gömrük siyasətinin formalaşması və inkişafının nəzəri və praktiki problemləri (Azərbaycan Respublikasının praktikasında). Monoqrafiya, Bakı, 2009. 31 ç.v.
3. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər. Monoqrafiya, Bakı, 2015. 20,5 ç.v.
4. Müasir bank sistemi və bankçılıq. Monoqrafiya, Bakı, 2015. 48 ç.v.==KİTAB==


1. Böyük İqtisadi Ensiklopediya. 5 cilddə. Bakı, 2012-ci il. 384,5 ç.v.
2. Böyük İqtisadi Ensiklopediya. 6,7 cild.  Bakı, 2015-ci il. 154 ç.v.


Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu

İqtisad elmləri doktoru, professor, “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının müdiri

İş telefonu: (+99412) 539 01 96

Email: amagerramov@gmail.com

==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==

24 dekabr 1974-cü ildə Bakı şəhərində (Azərbaycan Respublikası) anadan olmuşdur.
1991-ci ildə Bakı şəhəri 54 nömrəli orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir.
1991 - 1996 - cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin «Sosial elmlər və psixologiya» fakültəsinin "İqtisadi nəzəriyyə" ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1996 - 2000 – ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində 08.00.01- “İqtisadi nəzəriyyə” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur. 
1999 - cu ildən Bakı Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir, iki övladı var.

==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==

2001-ci ildən iqtisad elmləri namizədidir - «Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı» mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 08.00.01-"İqtisadi nəzəriyyə"
2006-ci ildən dosentdir.
2011-ci ildən iqtisad elmləri doktorudur - «Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında gömrük siyasətinin formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 08.00.05-"Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi"
2015-ci ildən professordur.

==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==

1999-ci ildən 2006-cı ilə kimi BDU-nun «Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və idarəetmə» kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent əvəzi vəzifəsində işləmişdir.
2006-cı ildən yeni yaranan «Gömrük işinin təşkili və idarəetmə» kafedrasının dosenti və kaferda müdiri əvəzi vəzifəsində çalışır.
2011-cı ildən «İqtisadiyyat və idarəetmə» kafedrasının professoru və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

==ELMİ-TƏŞKİLATİ FƏALİYYƏTİ==

BDU-nun Elmi Şurasının üzvü, 
BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.018 birləşdirilmiş dissertasiya şurasının üzvü, 
“Bakı Universiteti xəbərləri”, “Kooperasiya” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü, 
“Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalının həmredaktoru
“İqtisadi və siyasi elmlər” jurnalının redaksiya heyətinin sədri

==QRANT LAYİHƏLƏRİNDƏ İŞTİRAKI==

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı  Fondu“Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişaf konsepsiyasında rə­qa­bət­qa­bi­liyyətliliyin qiymətləndirilməsi metodologiyalarının tədqiqi”. Bakı 2013.

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu“ Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasında qeyri-ənənəvi enerji növlərinin səmərəli istifadəsi imkanlarının neyro-qeyri-səlis üsullarla araşdırılması”. Bakı 2014.

==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==

-İqtisadiyyata giriş
-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;
-Dünya iqtisadiyyatı;
-İqtisadi diplomatiya;
-Menecment və marketinq;
-Müəssisənin iqtisadiyyatı;
-İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi;
-İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

==TƏDQİQAT SAHƏSİ==

"Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəetmə"

"Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər"

"Dünya iqtisadiyyatı"

==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK==

1999, BDU-nun 80 illiyinə dair elmi praktiki konfrans.
2000, Bakı, Aspirantlarin və gənc tədqiqatçılarin 6-cı Respublika elmi konfransı.
2006, Brüssel (Belçika), beynəlxalq konfrans
2008, ABŞ-da Oklahoma Dövlət Universitetində seminar
2013, Bakı, Tiflis Qafqazda Münaqişələr: tarixi, bugünü və həlli perspektivləri
2016, Rusiya, Pyatiqorsk. "Qafqaz XXI əsrin əvvəllərində: xalqlar, cəmiyyət və dövlət" beynəlxalq forum
2016, Rusiya, Sankt-Peterburq. Beynəlxalq iqtisadi konqres
2017, Rusiya, Pyatiqorsk. "Şimali Qafqaz yeni texnoloji ukladda" beynəlxalq forum

==TƏLTİF VƏ MÜKAFATLARI==

2009-cu il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Qabaqcıl təhsil işçisi”
2012-ci il. BDU Elmi Şurasının qərarı ilə «İlin alimi»
2015-ci il. BDU Elmi Şurasının qərarı ilə «İlin alimi»
2017-ci il. Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının müxbir üzvü

==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==

Respublikada nəşr olunan məqalələr:

1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin genezisi və onun inkişaf mərhələləri. Gənc tədqiqat-çıların əsərləri. Məcmuə. Bakı, 1998-ci il. S 26-33

2. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri. Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər. Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı, 1998-ci il. S.123-124

3. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi-iqtisadi bazasının tədqiqi. İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika jurnalı №4. Bakı, 1999-cu il. S.148-153
4. Dövlət sahibkarlığı ilə qeyri-dövlət sahibkarlıq formalarının qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi. Azərbaycanın aqrar elmi curnalı №1-2. Bakı, 2000-ci il. S.155-159
5. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına təsir edən iqtisadi amillər. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri. II hissə. Bakı, 2000-ci il. S. 4-5
6. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın stimullaşdırılmasında investisiyanın rolu. Professor R.Qəhrəmanovun 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki seminarın materialları. Bakı, 2000-ci il. S.130-131
7. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dövlət yardımı və onun stimullaşdırılması. «Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq» fakültəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2002-ci il. S.389-396
8. Azəbaycan iqtisadiyyatın yeni inkişaf pilləsində. «Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə» həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003-cü il. S.392-396
9. Таможенная структура как рычаг для развития внешнеторговых связей. «Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003-cü il. S.295-299
10. Azərbaycan Respublikasında investisiyaların  cəlb edilməsində dövlətin rolu. «Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX respublika» elmi konfransının materialları. Bakı, 2003-cü il.
11. Основные направления внешнеэкономической политики Азербайджанской Республики. «Heydər Əliyev və dünya siyasətinin aktual problemləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2004-cü il. S.241-248
12. Azərbaycan beynəlxalq gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsi probleminin mümkün həlli yolları. ADPU-nin professor-müəllim heyətinin 64-cü həsr olunmuş elmi konfransın materialları. V buraxılış. Bakı, 2004-cü il.
13. Развитие внешней торговли Азербайджана в условиях глобализации. «Azərbaycan-Avropa əlaqələri: mövcud problemlər və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri» həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2005-ci il. S.482-488
14. Принципы и стратегии становления внешнеэкономических связей Азербайджана. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2005-ci il. S.152-158
15. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin formalaşmasında və milli iqtisadi inkişafda gömrük tarifinin rolu. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» curnalı. №2. Bakı-2005-ci il. S.162-168
16. Новый формат для ООН: национальное развитие в глобальной экономике. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı-2005-ci il. S.175-178
17. Milli sahibkarlığın və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında gömrük orqanlarının rolu. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1. 2005-ci il. S.156-165
18. Роль таможенной службы в регулировании внешнеэкономической деятельности. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 3. 2005-ci il. S.111-117
19. Azərbaycanda ixracın stimullaşdırılması və məhsullların xarici bazara çıxarılması üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsi yolları. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı-2005-ci il. S.233-237
20. Таможенные органы Азербайджанской Республики в международных интеграционных процессах. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2006-cı il. S.270-273
21. Azərbaycanda gömrük siyasətinin XİF –də rolu. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı-2006-cı il. S.232-237
22. Azərbaycanın ÜTT-na daxil olmansının perspektivləri və məhdudiyyətləri. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki curnal №4. Bakı, 2006-cı il. S.60-66
23. Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və Azərbaycan - mövcud əməkdaşlıq və perspektiv münasibətlər. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı-2006-cı il. S.219-224
24. Müstəqillik dövründə həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar və onların nəticələri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı-2006-cı il. S.244-249
25. Необходимость и значение таможенной интеграции между странами. «Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2006-ci il. S.207-229
26. Beynəlxalq ticarətin çoxtərəfli sisteminin təşkili. «Azərbaycan Dövlət Pedaqoci Universitetinin xəbərləri» jurnalı №2. Bakı, 2006-cı il. S. 278-283
27. Особенности таможенного оформления во время перевозки товаров по процедуре МДП. «Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq məsələləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il.
28.Международно-правовые аспекты таможенного контроля. «Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq məsələləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il. S.229-234
29.Ölkənin əmtəə istehsalçılarını xarici rəqabətin mənfi təsirinin qarşısının alınmasında normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusu-na həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il. S.311-316
30.Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin əsas istiqamətləri və inkişaf perspektivləri. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusu-na həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007-ci il. S.316-322
31.Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya proseslərinin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına təsiri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2007-cı il S.439-451
32.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin zəruriliyi, xüsusiyyələri  və nəzəri əsasları. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı-2007-cı il S. 452-460
33.Основные аспекты присоединения Азербайджана к ВТО. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı-2007-cı il S.393-400
34.Beynəlxalq inteqrasiya yolunda-Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və Azərbaycan reallıqları. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №4. Bakı, 2007-ci il. S.73-86
35.Tarif siyasətinin formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3-4. Bakı-2007-cı il S.336-344
36.Azərbaycan Respublikası gömrük işinin təşkilində beynəlxalq konvensiyaların yeni tələblərinin tətbiqi xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1-2. Bakı-2008-ci il S.319-329
37.Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunluğu. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №2. Bakı, 2008-ci il. S.139-150
38.Gömrük tariflərinin tənzimlənməsi prinsipləri və onun xarici iqtisadi fəaliyyətdəki əhəmiyyəti. «İpək yolu» jurnalı. Azərbaycan Universitetinin məqalələr toplusu №2. Bakı 2008-ci il. S.66-73
39.Azərbaycan gömrüyünün inkişaf mərhələləri və müasir vəziyyəti. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin banisidir» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008-ci il. S.232-245
40.Qloballaşma prosesində Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlığının vacibliyi. «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin banisidir» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008-ci il. S.250-262
41.Xarici ticarət əməliyyatlarının hüquqi tənzimlənməsi. İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannaməsinin qəbul edilməsinin 60-cı ildönümünə həsr edilmiş «Qloballaşma və insan hüquqları» mövzusuna həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008-ci il.
42.ÜTT-nin yaradılmasının nəzəri-hüquqi və iqtisadi əsasları və tarixi. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 4. 2008-ci il. S.218-234
43.Ümumdünya Tijarət Təşkilatının (ÜTT) fəaliyyətinin əsas prinsipləri və hüquqi mexanizmi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı-2008-ci il. S.278-295
44.GUAM çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadi əməkdalığı. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı-2008-ci il. S.253-259
45.ÜTT-nin fəaliyyətində gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbirləri və fəaliyyət mexanizmi. «Dirçəliş» jurnalı №130-131. Bakı, 2008-2009-cu il. S. 346-365
46.Ümumdünya Gömrük Təşkilatının yaradılması, strukturu və fəaliyyəti. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №1. Bakı, 2009-cu il. S.81-100
47.Gömrük işi sferasında ikitərəfli beynəlxalq müqavilələr. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. №1. Bakı, 2009-cu il. S.460-467
48.Azərbayjan Respublikasının gömrük siyasəti və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə əməkdaşlıq: tarixi aspektlər və yeni yanaşmalar. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Humanitar elmlər seriyası. № 1. 2009-cu il. S.103-116
49.Gömrük işi sferasında regional beynəlxalq müqavilələr. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1. 2009-cu il. S.139-147
50.Avropa birliklərinin Ümumdünya Tijarət Təşkilatına üzvluyu problemi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2009-cu il. S.308-312
51.Azərbayjanda bazar münasibətləri şəraitində maddi-iqtisadi tələbatın reallaşma istiqamətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2009-cu il. S.312-318
52.Postsovet mekanında iqtisadi inteqrasiya proseslərinin xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı, 2009-cu il. S.288-299
53.MDB məkanında iqtisadi münasibətlər və bu münasibətlərdə Azərbaycanın yeri və rolu. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №3. Bakı, 2009-cu il. S.78-97
54.Ümumdünya Ticarət Təşkilatının beynəlxalq-hüquqi sistemi. «Dirçəliş» jurnalı №135-136. Bakı, 2009-cu il. S.258-276
55.Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının gözlənilən iqtisadi nəticələri. «İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika» rüblük nəzəri və elmi-praktiki jurnal №3-4 (2008), Bakı, 2009-cu il. S.47-56
56.Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması üzrə tələblər və üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi zəruriliyi. «Məruzələr» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası №2, Bakı, 2009-cu il. S.161-171
57.ÜTT-yə üzv olmanın Azərbayjan üçün müsbət və mənfi nətijələri. «Xəbərlər» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası №11, Bakı, 2009-cu il. S.274-283
58.Qloballaşma prosesində Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlığının vacibliyi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. Bakı, 2009-cu il. S.299-301
59.Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə investisiya mühiti. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. Bakı, 2009-cu il. S.301-303
60.Avropa regionunda gömrük siyasətinin formalaşması və əsas inkişaf xüsusiyyətləri. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 3. 2009-cu il. S.130-143
61.Azərbaycan və ÜTT-nin gömrük işi sferasında əməkdaşlığı: ÜTT-nin gömrük tarif tənzimlənməsi fəaliyyəti və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı, 2009-cu il. S.279-300
62.ÜTT-nin strukturu və üzv olma proseduru. «Məruzələr» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası №3, Bakı, 2009-cu il. S.162-172
63.Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsi. «Nəqliyyat hüququ» elmi-nəzəri praktiki jurnal №4. Bakı, 2009-cu il. S.94-108
64.Azərbaycanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əlaqələrin inkişaf meylləri. «Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2010-cu il. S.392-394
65.Ümumdünya ticarət təşkilatının işçi qrupu və komissiyasının fəaliyyəti. «Xəbərlər» ictimai və humanitar elmlər seriyası №3, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Naxçıvan, 2010. S.286-299
66.Müasir dövrdə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya problemləri. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 2. 2010-cu il. S. 90-99.
67.Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması istiqamətində əsas məsələləri. «Dirçəliş» jurnalı №149-150. Bakı, 2010-cu il. S.308-321
68.Gömrük tariflərinin iqtisadi təsirləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2010-cu il. S.132-136
69.Gömrük tarifi xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin əsas vasitəsi kimi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2. Bakı, 2010-cu il.  S.188-193
70.Xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri-tarif tənzimlənməsinin əsas formaları. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3. Bakı, 2010-cu il. S.112-118
71.Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü üzrə aparılan danışıqlar. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4. Bakı, 2010-cu il. S.134-142
72.Сотрудничество Азербайджанской Республики с Европейским Союзом. «İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2010-ci il. S.213-216
73.Gömrük işi sferasında universal beynəlxalq müqavilələr. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1. Bakı, 2011-cu il. S.124-144
74.ÜTT-yə üzv olmaq ərəfəsində Azərbaycanın xarici ticarətinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması. «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmləri» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2011-ci il. S.150-153
75.Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi potensialının gücləndirilməsi istiqamətində  güstərilən tədbirlərin icmali təhlili. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 3. 2011-ci il. S. 5-17
76.Gömrük nəzarəti sahəsində gömrük siyasətinin əsas istiqamətləri. «Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının modernləşmə: nailiyyətlər və perspektivləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2011-ci il. S.141-143
77.İnformasiya cəmiyyəti və gömrük xidməti. “İpək yolu”jurnalı. №4, 2011-ci il. С.22-26
78.Xarici iqtisadi fəaliyyətin təmin edilməsində qeyri-tarif tənzimlənməsinin prinsipləri və onların əhəmiyyəti (ÜTT fəaliyyəti əsasında). «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2, 2011. Bakı, 2012-ci il. S.217-221
79.Gömrük siyasəti və gömrük işinin dövlətin iqtisadi inkişafına təsirində müsbət rolunun təhlili. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3, 2011. Bakı, 2012-ci il. S.225-231
80.Gömrük siyasətinin həyata keçirilməsində gömrük mexanizmlərindən istifadə. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4, 2011. Bakı, 2012-ci il. S.211-216
81.Gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin xüsusi istiqaməti-beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr. «Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti: nailiyyətlər və perspektivləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. BDU. Bakı, 2012-ci il. С.261-267
82.Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin mahiyyəti və əsas prinsipləri. «Qloballaşan cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat elminin aktual problemləri» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2012-ci il. S.190-195
83.Xarici iqtisadi fəaliyyətdə kəmiyyət məhdudlaşdırmalarının əsas məqsədləri və xüsusiyyətləri. «Kooperasiya» elmi-praktiki jurnalı. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. № 2. Bakı, 2012-ci il. S.86-92
84.Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi inkişafında Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun yeri. «Audit» jurnalı. №2, 2012. Bakı, 2012-ci il. S.42-50
85.Gömrük nəzarətinin dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında yeri. «Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Kooperasiya Universiteti. Bakı, 2012-ci il.
86.Xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. «Qloballaşma mühitində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük tənzimlənməsinin rolu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı Dövlət Universiteti.Bakı, 2012-ci il. S.315-330
87.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafı-regional proqramların icrası baxımından. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1, 2012. Bakı, 2012-ci il. S.226-234
88.Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafında Azərbaycanın mövqeyi və Qərbi Avropa ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr (Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa və İtaliya). «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №2, 2012. Bakı, 2013-ci il. S.143-150
89.Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair nəzəri baxişlar. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3, 2012. Bakı, 2013-ci il. S.143-151
90.Gömrük sisteminin təkmilləşdirilməsində beynəlxalq əməkdaşliğin rolu (Qərbi Avropa dövlətləri ilə münasibətlər kontekstində). «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4, 2012. Bakı, 2013-ci il. S.140-146
91.Heydər Əliyevin iqtisadi siyasəti və regionlarin davamli iqtisadi inkişafi. “HEYDƏR ƏLİYEV-90” ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olma-sının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı 2013-cü il. S.129-132
92.Milli bazarın inkişafının təmin edilməsinin strateji iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri ilə qarşılıqlı münasibətləri (idxal məsələləri). «Kooperasiya» elmi-nəzəri jurnal. №2(29), 2013. Bakı 2013-cü il. S.4-10
93.Pozitiv ixrac stimullaşdırılması fonunda dövlətin iqtisadi maraqlarının qorunması. «Audit» jurnalı. №2, 2013. Bakı 2013-cü il. S.30-36
94.ÜTT təcrübəsində gömrük tariflərinin tənzimlənnməsi prinsipləri. “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı 2013-cü il. S.123-131
95.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu və onun iqtisadi inkişaf perspektivləri. «Bakı Universitetinin xəbərləri» jurnalı. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 1, 2013-cü il. Bakı 2013. S.96-103
96.Xarici iqtisadi fəaliyyətdə kəmiyyət məhdudlaşdirmalarinin əsas məqsədləri və xüsusiyyətləri. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №1, 2013. Bakı, 2013-ci il. S.142-148
97.Azərbaycanın yeni iqtisadi diplomatiyasi və regional inkişaf. «Təfəkkür» elmi xəbərlər jurnalı. №1, 2013. Bakı, 2013-ci il. S.34-43
98.Xaçmaz rayonunun iqtisadi inkişafında intellektual potensialdan səmərəli istifadə edilməsi imkanları genişlənir. «Azərbaycan. Dinamik, tarazlı, keyfiyyətli inkişaf 2003-2013. Xaşmaz» jurnalı. 2013. Bakı, 2013-ci il. S.53-55
99.Birləşmiş Millətlər Təşkilatının davamlı inkişaf enerji göstəriciləri metodologiyasının tədqiqi (ingiliscə). «Elmi əsərlər» Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu.  №3, Bakı, 2013-cü il. S.299-303


Xaricidə nəşr olunan məqalələr:

1. Проблемы и перспективы участия Азербайджана в региональных интегра-ционных процессах. Материалы научно-практической конференции «Страны СНГ в условиях глобализации». Москва, ЭКОН-ИНФОРМ, 2005. 4 с. РУДН с.161-164

2. Новые направления и перспективы в таможенной политике Азербайджана и роль нормативно-правовых актов в области развития таможенного дела и таможенной политики. Каспийский регион: политика, экономика, культура. Научный журнал. Астраханский Государственный Университет 2007.   3(12). С. 23-30
3. Интеграция в ВТО и проблема прав человека. Материалы международной научно-практической конференции «Защита прав человека на современном этапе». Национальный Авиационный Университет, Киев 2007. С. 45-48
4. Таможенная политика Азербайджанской Республики и вопросы международно-правового сотрудничества в сфере таможенного дела. «Проблемы управления» научно-практический журнал №1. Минск, 2009 г. С.219-223
5. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi və beynəlxalq əlaqələrin araşdırılması. «Əndişeye daneşcu» dərgisi, №3/H/N. Tehran, 2009-cu il. S.42-51
6. Международно-правовые доктрины и принципы развития торгово-экономических таможенных отношений. «Вопросы экономических наук» №3, Москва, 2009 г. С.212-220
7. Необходимость и значение таможенной интеграции. «Право и политология» периодический научный журнал №2, Тбилиси, 2009 г. С.43-47
8. Концептуальный подход к регулированию торгово-экономических отношений Азербайджанской Республики с другими государствами и проблемы её присоединения к ВТО. «Кавказ и мир» международный научный журнал №3, Тбилиси, 2009 г. С.121-127
9. Перспективы системы  таможенного контроля в сфере международного таможенного сотрудничества Азербайджанской Республики. «Вопросы экономических наук» №3, Москва, 2009 г. С.212-220
10. ВТО в системе международных организации по регулирования торгово-экономических-таможенных отношений. «Государство и право» сборник научных работ, журнал, выпуск 45, Киев, 2009 г. С.257-266
11. Международно-правовые основы торгово-экономического-таможенного сотрудничества Азербайджанской Республики с зарубежными государствами. «Право и политология» периодический научный журнал, №5 (10), Тбилиси, 2009. С.39-47
12. Особенности регулирования внешнеэкономической деятельности в Азербайджанской Республики. «Научный вестник Национального университета ДПС Украины» (экономика, право) №3, Киев, 2009. С.47-55
13. Применение инвестиционных ресурсов в не нефтяном секторе с целью реализации экономического потенциала регионов. «Экономика, социология и право» журнал научных публикаций, №9, Москва, 2009. С.32-36

14. Перспективы системы таможенного контроля в сфере международного таможенного сотрудничества Азербайджанской Республики. «Вопросы экономических наук» №6, Москва, 2009 г. С.68-72
15. Содержание и особенности законодательства Азербайджанской Республики в области внешнеторговой деятельности и его соответствие международно-правовым стандартам. «Право и общество» научный журнал №5, Киев, 2009 г. С.148-155
16. Внешнеторговые связи Азербайджана в условиях глобализации: стратегия усовершенствования. «Научный вестник Национального университета ДПС Украины» (экономика, право) №4, Киев, 2009. С.38-47
17. Динамика истории азербайджано-иранских экономических связей. «Проблемы экономики» №2, Москва, 2010. С.127-132
18. Основные формы внешнеторговых связей в международной торговле и их особенности. «Проблемы экономики» №2, Москва, 2010. С.132-135
19. Антидемпинговая политика в рамках ГАТТ/ВТО. «Виче» журнал Верховной Ради Украины №12, Киев, 2010. С.11-14
20. Некоторые аспекты мирового процесса в соответствии с формированием таможенной политики и деятельностью ВТО. «Россия и ВТО: непростой диалог» сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2010. С. 40-48
21. Экономическая дипломатия как инструмент реализации национальных интересов. «Кавказ и глобализация» журнал социально-политических и экономических исследований. Том 5, выпуск 1-2. Швеция, 2011. С.65-75
22. Государственные связи таможенных отношений-специфические принципы международного таможенного права. «Модернизация экономических систем: опыт и перспективы» материалы международной научно-практической конференции. Махачкала, 2011. S.230-233
23. Экономический потенциал центрального Кавказа под прессом территориальных конфликтов. «Кавказ и глобализация» журнал социально-политических и экономических исследований. Том 6, выпуск 2. Швеция, 2012. С.65-75
24. Теоретические и методологические основы развития международной торговли. «Экономика и предпринимательство» журнал. №6, 2013. Москва 2013. S.649-655
25. Некоторые суждения о перспективе внешнеэкономических связей Азербайджана. «Вопросы экономики и права» научно-информационный журнал. №1, 2013. Москва 2013. S.148-151
26. Проблемы секторов информационно-коммуникационных технологий США и Китая с точки зрения макроэкономических процессов. «Актуальнı Проблеми Економıки» науковий-економıчний журнал. №7 (157), 2014. Киiв 2014. S.71-78
27. Взгляд на динамику иностранных инвестиций, вложенных в экономику Азербайджанской Республики. Современная Наука. Серия Экономика и Право. №5, Москва, май 2016. S.37-41
28. Деталный, анализ состояния налоговой системы Азербайджана. Инновации. Научно-аналитический журнал. №4, Москва, 2016. S.51-54
29. Общий анализ некоторых теоретических оценок, связанные с понятием и сущностью капитала. Современная Наука. Серия Экономика и Право. №10, Москва, октябрь 2016. S.3-7
30. Экономические доминанты публичной дипломатии. «Кавказ в начале XXI века: народы, общество и государство». Международный форум. Том 2. Пятигорск, 2016. S.12-15
31. Социальная значимость кластера в экономике. Международный журнал по вопросам экономики и финансов. Мерсин, Турция 2016, 6 (2S) (Scopus). S.290-293
32. Роль экономической дипломатии в развитии экспорта. Форсайт «Россия»: новое производство для новой экономики. Сборник материалов Санкт-Петербургский международный экономический конгресс. Том 3. Москва 2016. S.599-608

==PROQRAMLAR==

1. «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi» fənni üzrə proqramı. Bakı, 2002-ci il.

2. «Gömrük işinin təşkilində informasiyanın rolu» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2005-ci il.

3. «Gömrük kargüzarlığı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2005-ci il.

4. «Menecment və marketinq» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2005-ci il.

5. «Gömrük orqanları sistemində idarəetmənin əsasları və idarəetmə prosesi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2006-cı il.

6. «Azərbaycanın xarici ölkələrlə gömrük münasibətləri» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2006-cı il.

7. «Gömrük ekspertizası» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2007-ci il.

8. «Xarici iqtisadi fəaliyyətin vergi tənzimlənməsi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2007-ci il.

9. «Xarici iqtisadi fəaliyyətin vergi tənzimlənməsi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2007-ci il.

10.  «İqtisadi diplomatiya» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2011-ci il.
11.  «Müəssisənin iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2011-ci il.
12.  «Dünya iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2014-cü il.
13.  «Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.
14.  «Firmanın iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.
15.  «Azərbaycan iqtisadiyyatı» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.
16.  «İqtisadi diplomatiya» fənni üzrə tədris proqramı. Bakı, 2015-ci il.

==METODİK VƏSAİTLƏR==

1. «Menecment və marketinq» fənni üzrə metodik vəsait. Bakı, 2005-ci il.

==DƏRSLİKLƏR==

1. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Dərslik, Bakı, 2008. 25 ç.v.

2. İqtisadi diplomatiya. Dərslik, Bakı, 2009. 24 ç.v.

3. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik, Bakı, 2013. 23.5 ç.v.

4. İqtisadi diplomatiya (ikinci nəşr). Dərslik, Bakı, 2013. 24 ç.v.

==DƏRS VƏSAİTİ==

1. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti, Bakı, 2011. 32,6 ç.v

==MONOQRAFİYALAR==

1. Sahibkarlıq: nəzəriyyədən praktikaya. Monoqrafiya, Bakı, 2009. 22,5 ç.v

2. Gömrük siyasətinin formalaşması və inkişafının nəzəri və praktiki problemləri (Azərbaycan Respublikasının praktikasında). Monoqrafiya, Bakı, 2009. 31 ç.v.

3. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər. Monoqrafiya, Bakı, 2015. 20,5 ç.v.

4. Müasir bank sistemi və bankçılıq. Monoqrafiya, Bakı, 2015. 48 ç.v.

==KİTAB==

1. Böyük İqtisadi Ensiklopediya. 5 cilddə. Bakı, 2012-ci il. 384,5 ç.v.
2. Böyük İqtisadi Ensiklopediya. 6,7 cild.  Bakı, 2015-ci il. 154 ç.v.