1. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 2. Maliyyə və kredit
 3. Dövlətin vergi siyasəti
 4. Gömrük statistikası
 5. Mühasibat uçotu və audit
 6. Dünya iqtisadiyyatı
 7. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi
 8. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 9. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta təkmilləşməsi problemləri
 10. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə vergi tənzimlənməsi problemləri
 11. Qiymətin əmələ gəlməsi mexanizmi
 12. Gömrük ekspertizası
 13. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər- metodik göstəriş
 14. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi-dərslik
 15. Gömrük statistikası-metodik göstəriş
 16. Maliyyə kredit-metodik göstəriş
 17. N.M.Məmmədov. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi. 2005
 18. N.M.Məmmədov. İqtisadi təhlükəsizlik. 2006. Dərslik
 19. N.M.Məmmədov. Marksist-Leninçi iqtisadi təliminə proqmatik baxış. 2007
 20. H.H.Aslanov A. Məhərrəmov Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Dərslik.  2008
 21. H.B.Rüstəmbəyov. Национальные экономические интересы в процессе постсоциалистической трансформации и глобализации. 2009
 22. N.M.Məmmədov. Keçid dövründə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasının xüsusiyyətləri. 2009
 23. A.M.Məhərrəmov. İqtisadi diplomatiya. Dərslik. 2009.
 24. N.M. Məmmədov. Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşması  problemləri. 2010
 25. N.Məmmədov, A.Məhərrəmov, S. Əhmədova. Azərbaycan İqdisadiyyatı. 2011. Dərslik