Orucov Elşar Qurban oğlu


Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının müdiri


e-mail: [email protected]
[email protected]
ORCHID ID : https://orcid.org/0000-0002-6985-1407
==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


12 iyul 1963-cü ildə Gürcüstan Respublikası, Tetri-sxaro (Ağ-bulaq) rayonunun Kosalar kəndində anadan olmuşdur
1970-ci ildən 1972-ci ilə qədər Kosalar kənd səkkizillik məktəbində təhsil almışdır
1972-ci ildə Gürcüstan SSR Marneuli şəhərindəki internat məktəbində təhsilini davam etdirərək,1980-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir
1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat  fakültəsinə daxil olmuş, 1985-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.
1985-ci ildə Azərbaycan Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin Hesablama Mərkəzində riyaziyyatçı kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır
1999-cu ildən 2011-ci ilə qədər BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində çalışmışdır
2005-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2011-ci ildən Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının professoru və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Diferensial tənliklər, riyazi fizika, maliyyə-iqtisadi analizdə riyazi üsullar, ekonometrik təhlil sahələrində 100-dən artıq elmi məqalənin, 6 kitabın müəllifi, 2 kitabın isə həmmüəllifidir.==TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI==


1980-1985-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil almışdır
1992-ci ildə «Краевые задачи для дифференциальных уравнений четвертого порядка, полиномиально зависящего от спектрального параметра и с кратными характеристическими корнями»  mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2005-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: «Спектральные свойства некоторых классов пучков дифференциальных операторов, заданных на конечных и бесконечных интервалах»==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1985-1988-ci illərdə Azərbaycan SSR Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin Hesablama Mərkəzində riyaziyyatçı vəzifəsində işləmişdir.
1988-1990-cı illərdə Azərbaycan SSR Aqrosənayə komitəsinin Hesablama Mərkəzində mühəndis-proqramçı vəzifəsində işləmişdir
1990-1995-ci illərdə BDU-da mühəndis-proqramçı
1995-1997-ci illərdə “Vimpel” firmasının direktoru
1999-cu ildə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində dosent vəzifəsində çalışıb
1999-2004-cü illərdə BDU-nun “Riyazi fizika tənlikləri” kafedrasında müəllim
2004-2009 illərdə BDU-nun “İqtisadi informatika” kafedrasında dosent, professor vəzifələrində çalışıb.
2011-ci ildən Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının professoru və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


Riyazi iqtisadiyyat
Ekonometrika
Xətti cəbr və riyazi analiz
İqtisadiyyatın müasir riyazi problemləri
İqtisadiyyatın müasir ekonometrik problemləri
Maliyyə analizinin ekonometrikası
İqtisadi təhlil
İqrisadiyyatda qərarların qəbul edilməsi nəzəriyyəsi==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Diferensial operatorlar dəstəsinin spektral analizi, bu nəzəriyyənin riyazi-fizika və maliyyə məsələlərinə tətbiqi==KİTABLAR==


6 kitabın müəllifi, 2 kitabın isə həmmüəllifidir

 1. 1. E.Q.Orucov “Bəzi maliyyə axını məsələlərinin riyazi həlli” Dərs vəsaiti , Bakı-2006, 50səh.
  2. E.Q.Orucov “Tətbiqi funksional analizin elementləri”  Dərs vəsaiti , Bakı-2008, 236 səh.
 2. 3. E.Q.Orucov “Maliyyə riyaziyyatı və informatikasının elementləri” Dərs vəsaiti , Bakı- 2011, 217 səh.
 3. 4. E.Q.Orucov, R.C.Hacıyeva “Maliyyə-iqtisadi məsələlərin həllində MS Excel elektron prosessorunun tətbiqi yolları” Dərs vəsaiti , Bakı-2012,184 səh.
 4. 5. Эльшар Оруджев «Спектральный анализ некоторых дифференциальных операторных пучков» Исследование краевых задач. Монография, Lap LAMBERT Academic Publishing Gmbh&Co.KG, Germany, 2012, pp.302.
 5. 6. E.Q.Orucov “Riyazi iqtisadiyyat”  Dərslik , Bakı-2016, 308 səh.
 6. 7. E.Q.Orucov, Ü.Y.Kərimova  “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri” Dərs vəsaiti, Bakı-2016, 376 səh
 7. 8. E.Q.Orucov “Ekonometrika”, Dərslik ,  Bakı-2018, 382 səh.


  ==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==

  E.Q. Orucovun 100-dən artıq elmi əsərləri çap edilmişdir. Məqalələrinə Springer tipli elmi jurnallarda və monoqrafiyalarda istinadlar vardır. Onlardan seçilmiş məqalələri aşağıdakılardır:

  1. Э.Г. Оруджев. Краевые задачи для дифференциального уравнения четвертого порядка, полиномиально зависящего от спектрального параметра, в случае кратных корней характеристического уравнения. ДЕП ВИНИТИ АН СССР, N5240-В89, 28 стр.

  2. Э.Г. Оруджев.Разложение в ряд по собственным функциям краевой задачи четвертого порядка. ДЕП ВИНИТИ АН СССР, N5239-В89, 15 стр.

  3. Э.Г. Оруджев.Разложение по собственным функциям дифференциальных операторов 4-го порядка с кратными характеристиками на конечном отрезке. ДЕП ВИНИТИ АН СССР, N5107-В89, 29 стр.

  4. Э.Г. Оруджев.  О краевых задачах для дифференциального уравнения 4-го порядка, полиномиально зависящего от спектрального параметра. Дан Азерб. ССР 1989, N 10, Стр.7-12.

  5. Э.Г. Оруджев. Асимптотические разложения решений линейных дифференциальных уравнений зависящих со сложным образом от двух параметров Деп. в Аз. НИИНТИ N1589 от 3.11.90 Аз. – 90. РЖ, 1991, 4Б280, 20 стр.

  6. Э.Г. Оруджев. Асимптотика последовательности собственных поверхностей одной краевой задачи для уравнения высокого порядка с двумя спектральными параметрами. Деп. в Аз. НИИНТИ от 25.06.91 N1681 Аз. – 91, РЖ 1991, 11Б312, 17 стр.

  7. Э.Г. Оруджев. Об асимптотических решениях дифференциальных уравнений с двумя спектральными параметрами. Вестник Бакинского Университета, 1992 N1 Стр. 138-152

  8. Э.Г. Оруджев. Асимптотика последовательности собственных поверхностей одной краевой задачи с двумя параметрами. Вестник Бакинского Университета. 1993 N1. Стр. 98-105

  9. Э.Г. Оруджев.Спектральные задачи для дифференциального уравнения 4-го порядка с кратными характеристическими нулями. Деп. В Аз. – НИИНТИ N1496-Аз. 90, 35 стр.

  10. Э.Г. Оруджев. Резольвента и спектр одного класса несамосопряженных дифференциальных операторов с кратными характеристиками на полу оси. Труды Ин-та матем. и мех АН Азерб. 1997, Т. VI (XIV), Стр. 148-160

  11. Э.Г. Оруджев. Разложение в ряд по собственным функциям краевой задачи четвертого порядка с кратными характеристиками. Изв. АН Азерб. Респ., сер. Физ-техн. и матем. Наук, 1997, N 4-5 Стр.131-136.

  12. Э.Г.Оруджев. Прямые спектральные задачи для обыкновенного дифференциального уравнения 4-го порядка полиномиального зависящего от спектрального параметра. ДАН Азербайджана 1998, N1, Стр 9-15.

  13. E.G.Orudzhev. Fold expansion in eigen and adjoint functions of nonselfadjoont differential operators nith multiple characteristics on semi-axis. TRANSACTIONS OF  ACADEMY OF  SCIENGES OF AZERDAIJAN, SERIES OF PHYSICAL-TECHNICAL AND MATHEMATICAL  SCIENCES, VOL, XVIII, 1998, N 3-4 рр. 141-150

  14. М.Г.Гасымов, Э.Г.Оруджев, Д.Г. Касумова. Spectral analysis of a class of nonselfadjoint differentiable operators with matrix periodical coeffigients TRANSACTIONS OF ACADEMY OF SCIENGES OF AZERBAIJAN, SERIES  OF  PHYSICAL-TECHICAL AND  MATHEMATICAL SCIENGES.VOL XVIII, N3-4, 1998, рр. 23-26.

  15. Э.Г.Оруджев. К спектральному анализу обыкновенных дифференциальных операторов полиномиально зависящих от спектрального параметра с периодическими коэффициентами. Труды Института Матемактики и Механики АН Азербайджана, №8, 1998, Стр. 169-175

  16. Э.Г.Оруджев.О возмущении спектра одного класса пучков дифференциальных операторов с периодическимикоэффициентами. ДАН Азерб. Респ. 1998, N 5-6, Стр. 14-19.

  17. E.G.Orudzhev. To spectral analysis of ordinary differential operators polynomially depending on a spectral parameter with periodic coefficients Proc. Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb 8 (15), 169-175, 1998, Стр.288

  19. E.G.Orudzhev. Expansoin on eigenfonctions of boundary value problems for even order differential equations with multiple characteristics. TRANSACTIONS AKADEMY OF  SCIENGES OF AZERBAIJAN, SERIES OF  PHYSICAL-TECHICAL  AND  MATHEMATICAL SCIENCES, VOL XIX, 1999, Рр. 139-145

  20. Э.Г.Оруджев. Асимптотическое представление решений обыкновенных дифференциальных уравнений с двумя параметрами.Дифференциальные уравнения, 1999, Т. 35, N10, Стр. 1430-1432

  21. Orudzhev, È. G. Asymptotic representation of solutions of ordinary differential equations with two parameters. Differential Equations 35 (1999), no. 10, 1454–1457 (2000) (Springer)

  22. Э.Г.Оруджев. Краевые задачи для дифференциальных уравнений четного порядка с кратными характеристиками. Доклады АН.России, Т. 368 N 1, 1999, Стр 14-17.

  23. Э.Г.Оруджев. Спектральный анализ дифференциальных операторов с кратными характеристиками на полуоси. Успехи математических наук, Т.54, 1999, N 2 (326), Стр. 181-182.

  24. É G Orudzhev. Spectral analysis of differential operators with multiple characteristics on a semi-axis. Russian Mathematical Surveys, 1999 V.54, Issue-2. p.448-449 (Springer)

  25. Э.Г.Оруджев. Исследование спектра одного класса дифференциального пучка с почти-периодическими коэффициентами.ДАН Азерб. Респ.,1999, N1-2, Стр.27-31.

  26. Э.Г.Оруджев. Исследование спектра одного дифференциального  пучка  с  кратными характеристиками и разрывными коэффициентами. Материалы  конференции² Вопросы функционально-го анализа и математичес-кой физики² посвященной 80-летию Бакинского Гос. Университета, Баку 1999, Стр. 381-387

  27. E.G.Orudzhev Investigation of the spectrum of a class of differential pencils with almost periodic coefficients. Dokl.Akad.Nauk.Azerb.SSR 55 (1-2), 27-31,1999

  28. EG Orudzhev - Boundary Value Problems for Differential Equations of Even Order with Multiple Characteristics. Doklady. Mathematics, 1999, V.60, Issue 2, p.157-160 (Springer)

  29. Э.Г.Оруджев. Построение мероморфных по параметру  решений  одного  дифференциального  уравнения с кратными  характеристиками.  Современные проблемы теории функции и их приложения. Тезисы докладов 10-ой саратовской Зимней шлолы, 27 января-2 февраля 2000 г. Изд. Саратовского Университета, 2000 г., стр. 104.

  30. Э.Г.Оруджев. Резольвента и спектр одного класса дифференциальных операторов с периодическими коэффициентами.Функциональный анализиего приложения, Т.34, №3, 2000, Стр.87-90

  31. E. G. Orudzhev. The resolvent and spectrum for a class of differential operators with periodic coefficients Functional Analysis and Its Applications, July 2000, Volume 34, Issue 3, pp 232–234 (Springer)

  32. E.G.Orudzhev.  Boundary  value problems for a second order differential equations with a double characteristic root. Proc. ofInst. Math. and Mech. Az. Acad. Of Sciences , vol XII, 2000.  P.p. 112-115

  33. E.G.Orudzhev. ON A Kernel of resolvent of a Special class of bundles of differential operators International Conference “Differential Equations and Related Topics” Dedicated the Centenary Annyversay of  Ivan G.Petrovscii, Moscow, May 22-27, 2001, Book of Abstracts. P.p. 307-308

  34. М.Г.Гасымов, Э.Г.Оруджев. On expansion of function by Solution of spectral  problem For one differential eguation. International Conference “DefferentialEguations and Related Topics” Dedicated  the Centenary Anniversary of Ivan G.Petrovskii, Moscow, May  22-27, 2001, Book of  Abstracts. P.p 144

  35. Э.Г.Оруджев. Спектральный анализ одного дифференциального пучка с кратными характеристиками. Доклады НАНАзербайджана 2002, Т.LVIII, №5-6, стр.45-51.

  36. Э.Г.Оруджев. Об одной краевой задаче для уравнения четного порядка с кратными характеристическими корнями. ДАН России, 2003, Т.390, №2, стр.158-161.

  37. EG Orudzhev. Boundary value problem for an even-order equation with multiple characteristic roots Doklady. Mathematics, 2003, V.6, Issue 3, p. 329-332 (Springer)

  38. Э.Г.Оруджев. Спектральный анализ одного квадратичного пучка с кратными характеристиками. Доклады НАНАзербайджана 2003, стр.18-24.

  39. Э.Г.Оруджев. О спектральном разложении по главным функциям одного квадратичного пучка на всей оси. Математическая физика, анализ, геометрия, 2005, т.12, №1, Стр. 107-113.

  40. E.G.Orudzhev. On spectral decomposition by main functions of one quadratie bunch on the whole axis, Mat. Fiz. Anal. Geom., 2005Volume 12, Number 1,Pages 107-113 (Scopus, Web of Science)

  41. Э. Г. Оруджев О спектральном разложении по главным функциям одного квадратичного пучка на всей оси Матем. физ., анал., геом., 2005, том 12, номер 1, страницы 107–106 (Scopus, Web of Science)

  42. Э.Г.Оруджев. О единственности решения обратной задачи теории рассеяния для дифференциального пучка 4-го порядка. «Riyaziyyat,İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri» konfransının materialları. Bakı 2008,səh.79-84

  43. Э.Г.Оруджев.О некоторых актуальных математических аспектах изучения финансовых рынков. Вестник БГУ, серия физ.мат. наук, 2009, №3, Стр.45-49.

  44. Э.Г.Оруджев, Г.А.Гюльмамедовa.О существовании и единственности решений некоторых смешанных задач для уравнения денежных накоплений. Вестник БГУ, серия физ.мат. наук, 2009, №4, Стр.10-18.

  45. Э.Г.Оруджев, Г.А.Гюльмамедовa. О первой смешанной задаче на полубесконечном пространстве накоплений. Материалы международной научной конференции посвященная  90-летию Бакинского Государственного Университета, Баку, 2009, s. 112-114

  46. E.G.Orudzhev. Uniqueness of solution of the inverse problem of scattering theory for a fourth order differential bundle with multiple characteristics. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2010, vol. 6, № 1, pp.84-95. (Scopus, Web of Science)

  47. Э.Г.Оруджев,А.Р.Гайфутдиновa. Количественно-информативный анализ и построение параметрической модели условного рынка акций. Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, 2011 Информатика, стр.45-63

  48. Э.Г.Оруджев, Г.А.Гюльмамедовa. О смешанных задачах для уравнения денежных и материальных накоплений. Доклады Национальной Академии Наук Азербайджана, Том LXVII, # 2, Баку, 2011, стр. 14-19

  49. Э.Г.Оруджев, Г.А.Гюльмамедовa. О смешанных задачах на конечном пространстве накоплений.// Актуальные проблемы экономики, 2011, № 11(125), стр. 431-441 (Scopus, Web of Science)

  50. С.С.Мирзоев, Э.Г.Оруджев, А.Р.Алиев. Спектральный анализ одного дифференциального пучка четвертого порядка на всей оси. Доклады Академии Наук Росии 2012, т. 442, №3, с.312-314.

  51. S.S.Mirzoev, E.G.Orudzhev, A.R.Aliev. Spectral analysis of a fourth-order differential pencil on the whole real line. Doklady Mathematics, February 2012, Volume 85, Issue 1, pp 57–59 (Springer)

  52. Э.Г.Оруджев, А.Р.Мирзоева. Оптимизация структуры портфеля акции/ Вестник БГУ, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2012, №1, səh. 109-119.

  53. Orudzhev E.G., Mamedova L.M., Gulmamedova G.A. Spasmodic Spectral Problems For Money Saving Equations // Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, V.1, No2, 2013, December, p.84-87.

  54. Э.Г. Оруджев, Гюльмамедова Г.А. Анализ неравномерности распределения доходов и расходов определенной группы населения Азербайджана/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, elmi-analitik və praktiki jurnal, 2013, №3, c. 231-243

  55. E.G. Orudzhev, G.A. Gulmamedova. The Econometric Analysis Of Savings Using Autoregressive (Ar) Model In Excel Journal of contemporary applied mathematics , 2013,  vol 3, No 1 p.12-19

  56. E.Q.Orucov, İ.Əlizadə. Azərbaycan Respublikasının vergi daxil olmalarının qısa zaman sıralarının stoxastik modellərlə proqnozlaşdırılması . Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki  jurnal ) №3 (39) 2014, səh.407-419

  57. А.Р. Алиев, Г.И.Асланов, М. Байрамоглы, Ю.М.Березанский, А.Дж.Гаджиев, М.Л.Горбачук, И.М.Гусейнов, Р.В.Гусейнов, М.Дж.Марданов, В.А.Марченко, С.С.Мирзоев, Г.Д. Оруджев, Э.Г.Оруджев, М.О.Отелбаев, Л.А.Пастур, Ф.С.Рофе-Бекетов, В.А.Садовничий, А.А. Шкаликов. In memory of Mirabbas Geogja oglu Gasymov  on his 75th birthday // Proceedings of the Institute of Mathematicatics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan.// Volume 40, Special Issue, November 2014, pages 3-12

  58. Elshar G.Orudzhev and Sahil A.Aliyev. Construction of a kernel of the transformation operator for a fourth order differential bundle with multiple characteristics // Proceedings of the Institute of Mathematicatics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan.// Volume 40, Special Issue, November 2014, pages 351-358.

  59. E.G. Orudzhev, N.S. Ayyubova. Some Systematic and Statistical Aspects of Decision of Central Bank of Azerbaijan on Devaluation of Manat. Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics; Volume 3, №1, Jule 2015, pp.59-67.

  60. Э.Г.Оруджев, Айюбова Н.С. Экономико-математические характеристики перспективного развития промышленных кластеров в Азербайджане // Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании Часть 1 Математика и статистика. Тверь 2015, стр.90-97

  61. Э.Г.Оруджев., Айюбова Н.С. О некоторых особенностях регионального развития инновационной системы Азербайджанской Республики // Beynəlxalq hüquq  və inteqrasiya problemləri. Elmi –analitik və praktiki jurnal,  №2(42), 2015, səh.176-180

  62. Э.Г.Оруджев, Айюбова Н.С. Кластерный фактор устойчивого развития экономики Азербайджана // Материалы XXIIIмеждународной конференции:«Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения»Россия, г. Москва, Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, стр.57-59

  63. E.G. Orudzhev,Namazova N.M. Investigation of the spectrum and rezolvent of a differential bundle on a semi-axis // Transactons issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science. Azerbaijan National Academy of Sciences, ХХХV №1, Baku 2015, pp.76-81

  64. Э.Г.Оруджев.,МамедоваЛ.М.КОЛИЧЕСТВЕННО-ИНФОРМАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИИ Материалы конференции Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании, Тверь 2015, Стр 98-104

  65. Э.Г.Оруджев., Айюбова Н.С. Эмпирический анализ факторов влияния на платежный баланс в Азербайджане // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал  №7(181) 2016, стр.400-411 (Scopus, Web of Science)

  66. E.G. Orudzhev, İsazadeh A. Factors affecting the dynamics of exchange rates and their econometric analysis // Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics; Volume 5, №1, Jule 2017, pp.103-112//

  67. E.G. Orudzhev, İsazadeh A. Currency course of the manat and its impact on selected macroeconomic indicators of the national economy of Azerbaijan // Actual Problems of Economics.Scientific Economic Journal, №12(198), 2017, pp.54-62

  68. E.G. Orudzhev, İsazadeh A. Comparative analysis of relationship of the course of the Azerbaijani manatand its major macroeconomic determinants // Actual Problems of Economics.Scientific Economic Journal, №3(201), 2018, pp.94-104

  69. Э.Г.Оруджев.,Амирова Л.И. О собственных значениях спектральной задачи для одного уравнения четвертого порядка с кратными характеристиками // Современные проблемы науки и образования, 2018. № 12 (132), стр.14-24

  70. Orudzev Elshar, Leyla Mamedova, Orhan Suleymanov ABOUT SPECTRAL ANALYSIS OF CURRENCY EXCHANGE RATES FOR EUR-AZN // Journal of  Economics and Political Sciences, №3, 2018, pp.156-171.

  71. E.G. Orudzhev, L.M.Mamedova, O.E.Suleymanov.About Econometric Analysis of Factors Affecting the Change in the USD/ AZN Rate // Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics; Volume 6, №2, December 2018, pp.99-109//

  72. Оруджев Э.Г., Алиев С.А. Исследование спектра и резольвенты одного дифференциального пучка 4-го порядка с трехкратным характеристическим корнем \\ НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Белгородского государственного университета. Серия: Математика.Физика\\ Том 51, № 1, Март 2019, стр. 52-63

  73. Orudzhev E.G.,Aliev S.A. Spectral analysis of a fourth-order differential  bundle with a triple characteristic root//SPECTRAL THEORY AND ITS APPLICATIONS// Baku /June 7-8,2019 ,p.133-137

  74. Э.Г.Оруджев.,Амирова Л.И. Четырехкратное разложение по решению краевой задачи для дифференциального уравнения 4-го порядка с двукратными характеристиками \\ НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Белгородского государственного университета. Серия: Математика.Физика\\ Том 51, № 2, стр. 183-191

  75. E.G.Orudzhev, S.M.Huseynova The Cointegration Relations Between Azerbaijan’s GDP and the Balances of the Trade Relations of Russia and Belarus // Journal of Contemporary Applied Mathematics// V. 9, No 2, 2019, December, pp 73-91

  76. Оруджев Э.Г., Намазова Н.М. Об одной смешанной задаче для уравнения колебания стержня, содержащей в граничных условиях производные по времени // Вестник Дагестанского государственного университета // Серия 1. Естественные науки. 2019. Том 34. Вып. 3, стр. 66-72

  77. Оруджев Э.Г., Зульфугарова Р.Т. 2019. Об одной начально-граничной задаче для уравнения изгибных колебаний балки. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика. Физика. 51 (4): 496–505. DOI 10.18413/2075-4639-2019-51-4-496-505.

  78. Оруджев Э.Г., Гусейнова С.М. Об одной задаче коинтеграции торговых связей Азербайджана, России, Беларуси и Казахстана. National accounts and macroeconomic statistics, Statistics and Economics V. 17. № 2. 2020, стр. 29-39

79. Оруджев Э.Г., Ализаде А.Р. Коинтеграция Торгово-Экономических Отношений между Азербайджаном и Украиной // Journal of Contemporary Applied Mathematics // V. 10, No 1, 2020, July, p.83-97

 1. 80. E.Orudzhev, L.Mammadova // Prediction of EUR/AZN exchange rate dynamics on the basis of spectral characterıstıcs // Journal of International Studies, Vol.13, No.2, 2020, p.242-258 (Scopus, Q2)

  81. Оруджев Э.Г., Гусейнова С.М. Коинтеграционный анализ взаимовлияния ВВП Азербайджана, России, Беларуси и Казахстана // «Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета», № 4 (124), 2020, стр.31-41

  82. E.G.Orudzhev , S.M.Huseynova . About One Cointegration Issue Of Trade Relations Azerbaijan , Russia , Belarus.Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems ( JARDCS) , Volume 12 ,issue 6,p.1385-1394.(Scopus,Web of Science ,Q3) DOI: 10.5373/JARDCS/V12I2/S20201335

  1. 83. E.G. Orudzhev, N.S. Ayyubova //Empirical Analysis of Balance of Payments Dynamics//Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, Vol. 8, No 1, 2020, July,p.3-9

   84. E.Orudzhev , A.Alizade // Cointegration analysis of the impact of Azerbaijan and Ukraine GDPs on the trade turnover between these countries// Journal Of International Studies, Vol. 14, No 3, 2021 , p.274-290 (CiteScore 2020 - 3,7,2021- 3.9, SJR 2020 0.494 | Q2 , h-index - 20  (2021), (Scopus®))