Darabadi Pərvin Qulam oğluParvin m

Tarix elmləri doktoru, professor

İş telefonu: (+994 12) 539-04-59
Email : [email protected]
==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1947-ci il avqustun 28-də Bakı şəhərində anadan olub.
1954-1965-cı illərdə Bakı şəhərin 1 nömrəli orta məktəbində oxuyub.
160 məqalə, 3 monografiya, 1 dərslik, 7 proqramlar və tədris vəsaitlərinin müəllifləridir.
12 elmlər doktoru və namizədi yetişdirmişdir.


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1966-1969-cı illərdə ADU-in tarix fakültəsində təhsil alıb.
1990-cı ildən Tarix elmləri doktoru.
1996-cı ildən Professor.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1969 - 1992-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Arademiyasının Azərbaycan Tarix Muzeyi. Kiçik elmi işçi, baş elmi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb. 
1992 - 1999-cu illərdə Bakı Sosial İdarəetmə və Politoloğiya İnstitutda professor və “Tarix” kafedrasının müdiri.
2000-ci ildən BDU-də “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının professorudur.


==TƏLTİFLƏRİ==


2006-cı il Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyin Fəxri Fərmanı. 


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


Konfliktologiya
Müasir beynəlxalq münasibətləri
Geopolitika.


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Xəzər-Qafqaz regionunda geotarixi və geosiyası proseslər.
Azərbaycanın siyasi tarixində hərbi problemlər.


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==


1. «Avropa-Xəzər dənizi”// Beynəlxalq konfrans. – Bakı, 9-11 mart 2000-ci il.
2. «Xəzər: gələcək naminə əməkdaşlıq” // Beynəlxalq konfrans.- Bakı-Nabran, 29 sentyabr - 4 oktyabr 2003-cu il.
3. «Xəzəryanı regionda iqtisadi-siyasi vəziyyət və Azərbaycan» // Beynəlxalq konfrans.- Bakı, 19 sentyabr 2006-cı il.
4. «Caspian Dialog» // Beynəlxalq konfrans.- Bakı, 7-9 may 2007-ci il.
5. «Azərbaycan 2008: modernləşmə yollarında» //Beynəlxalq konfrans. - Bakı, 23 may 2008-ci il.


==KİTABLAR==


1. Военные проблемы политической истории Азербайджана начала ХХ века. - Баку: Элм,1991, 205 с.
2. Геоистория Каспийского региона и геополитика современности. - Баку: Элм,2002, 192 с.
3. Xəzər bölgəsində geosoyasi rəgabət və Azərbaycan. –Bakı,2001,131 s.
4. Konfliktologiya // Dərslik. - Bakı: Bakı Dövlət Universitetin nəşriyyatı,2006,292 s. (həmmüəlliflər -A.N.Abbasbəyli, Ə.G.İbrahimov)
5. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике ХХI века. Москва. Весь Мир, 2010
6. "Военно-политическая история Азербайджана (1917-1920 годы)"
7. Кавказ и Каспий в мировой истории и геополитике ХХI века


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. Geopolitika // Magistrantlar üçün proqram.- Bakı: BDU nəşriyyatı, 2000, 34 s. 
2. Xarici siyasət şəraitinin araşdırma metodları//Mağistratlar üçün program.-Bakı: BDU nəşriyyatı, 2001, 17 s.
3. Каспийский регион в современной геополитике // Центральная Азия и Кавказ,2003. № 3 (27), с. 76-83.
4. Геоистория Каспийского региона и Азербайджан // Diplomatiya aləmi, № 2, 2003, с. 71-75.
5. ООН, глобализация и геосистема «многополярный мир» // Beynəlxalg hügüg və integrasiya problemləri, 2005, № 3, s. 16-18.
6. Antik dünyası və Qafqaz.(Geotarixi oçerk) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2005, № 4, с. 167-173.
7. Глобализация и геополитические процессы в Центральной Евразии // Центральная Азия и Кавказ, 2006, № 3(45), с. 7-14.
8. Геополитическое соперничество на Кавказе в начале ХХ века (геоисторический очерк) // Кавказ & глобализация, 2006, Том 1, с. 195-208.
9. Транснациональный терроризм: сущность и угрозы в ХХ1 веке // Beynəlxalg hügüg və integrasiya problemləri, 2006, № 3(07), с. 213-219.
10. Geopolitical rivalry in the Caucasus in the early 20th century (a geohistorical essay) //The Caucasus & Globalization 2006, Vol.1, p. 169-180.
11. Сentral Eurasia: Globalization and Geopolitical evolution //Сentral Asia and the Caucasus, 2006, № 3(39), p. 7-13.
12. Konfliktoloğiya // Program.-Bakı: Bakı Dövlət Universitetin nəşriyyatı, 2007, 8 s.
13. Центральная Евразия в «Большой геополитической игре» второй половины Х1Х – начале ХХ веков (страницы геоистории).// Кавказ & глобализация, 2007, Том 1 (3), с. 136-148. 
14. Сentral Eurasia in the «Big geopolitical game» of the late 19th-early 20th centuries (pages of Geohistory) //The Caucasus & Globalization 2007, Vol. 1(3), p. 119-128.
15. Геоистория Центральной Евразии и геополитика современности // Dirçəliş-XX1 əsr, 2007, № 116-117, с. 156-165.
16. XX əsrin əvvəllərində Güney Qafqaz beynəlxalq geosiyasi münasibətlər sistemində.// Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. – Bakı: Qafqaz Universiteti//Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu, 2008, s. 23-38.
17. Британо-российское геополитическое соперничество на Среднем Востоке и в Центральной Азии во второй половине Х1Х – начале ХХ вв. (Страницы геоистории). // «Heydər Əliyev müasir Azərbaycan Respublikasının beynəlxalg əməkdaşlıq siyasətinin banisidir” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. – Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008, s. 17-24.
18. Кавказ и Каспий в «большой геостратегической игре» накануне и в период второй мировой войны (геоисторический очерк)// Кавказ и глобализация. Том 2. Выпуск 1. 2008. с. 146-168.
19. The Caucasus and the Caspian in the Great Geostrategic game on the eve of during world war 11 (geohistorical essay)// The Caucasus & Globalization. Volume 2. Issue 1. 2008. p. 133-152.
20. Центральная Евразия в геополитике современности// Право и политология (Тбилиси), 2008, № 2(3), с. 40-43.
21. Центральная Евразия в  геополитике современности.// Право и политология (Тбилиси), 2009, № 2(3), с. 40-43.
22. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi müasir şəraitdə Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatı kontekstində. // “Azərbaycan Respublikasında 18 mart 2009-cu il referendumunun siyasi və hüquqi əsasları” beynəlxalq konfransının materialları. 6 mart 2009. – Bakı,2009,s.57-58.
23. Amendments and Additions to the Constitution of Azerbaijan Republic as a guarantee of Azerbaijan security in modern world. // The materials of international conference «Political and Legal bases of march 18, 2009 referendum in the Republic of Azerbaijan». March  6, 2009. – Baku, 2009, p. 158-159.
24. Геоисторические процессы в Кавказско-Каспийском регионе в Античный период (IУ в. до н.э.-IУ в.н.э.) // Кавказ & глобализация. Том 3. Выпуск 2-3. 2009. с. 202-210.
25. Каспийский регион в геополитике и геоэкономике Центральной Евразии // “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda 06-07 may 2010-cu ıl tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. – Bakı: BDU nəşriyyatı, 2010, s. 275-277.
26. Каспийский регион в международно-геополитической системе начала ХХI века // Кавказ&Глобализация, 2010, № 4(1-2), с. 7-21.
27. The Caspian region in the international geopolitical system of the early 21st century // The Caucasus & Globalization. Volume 4. Issue 1-2. 2010. p. 7-18. 
28.Военное строительство как составная часть Азербайджанской  государственности в древний и средневековый периоды // Tarix, insan və cəmiyyət, 2011, № 1, s. 72-83.
29. Геоисторические  закономерности и специфические особенности эволюции военно-политических систем мусульманского Востока и христианского Запада // Кавказ&Глобализация, 2011. Том 5, Вып.3-4, с. 168-175.
30. The geohistorical principles and specific features of evolution of the military-political systems in the muslim east and the christian west // The Caucasus & Globalization. 2011.Vol. 5. Issue 3-4.  p. 144-150.
31. Каспийский  регион  в международно-геополитической  системе  начала  XXI века . // Россия и мусульманский мир. - 2011. - N 10 (232). - С. 38-54 
32. Противоборство «морских сил» Великих держав на Черноморско-Кавказско-Каспийском геополитическом пространстве в ХУIII-ХХ вв. // Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti: nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. 23 fevral 2012-ci il.- Bakı:“Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2012, s. 20-26.
33. Влияние «морской силы» на геополитические процессы на Кавказе: история и современность. // Кавказ & глобализация. Том 6. Выпуск 2. 2012. с. 53-66.
34. Sea power in Caucasian geopolitics: past and present. // The Caucasus & Globalization. 2012. Vol. 6. Issue 2.  p. 48-57/
35. О влиянии «морской силы» на геополитические процессы на Кавказе на современном этапе. // “Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektləri” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. - Bakı:“Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2013, s. 13-19.
36. Azərbaycan diplomatiyasının bu qunu: uğurlar, perspektivlər // Tatix və onun problemləri. Nəzəri, elmi,metodik jurnal. № 1, 2013, s. 116-121.
37. Антиоккупационные вооруженные восстания в Азербайджане в 1920 году // İnsan hüquqları institutunun tərəfdaşları. Məqalələr toplusu. - Bakı: ”Elm və təhsil”, 2013, s. 261-271.
38. Военная политика Азербайджанской Республики: строительство национальных вооруженных сил в 1918-1920 гг. // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları – Bakı: “Təhsil”, 2014, s. 23-36.
39. “Aclıq geosiyasəti” və müasir dünya // Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi: Newtimes. az-ın baxış bucaği. Bakı, 2014, s. 67-68.
40. “Sivilizasiyaların  toqquşması” və Samuel Hantinqtonun neoatlantizmi // Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi: Newtimes. az-ın baxış bucaği. Bakı, 2014, s. 113-114.
41. Геополитика и Вторая мировая война // Azərbaycanın iqtisadi inkişaf və dövlət quruculuğu: beynəlxalq münasibətlər sistemində. Elmi-praktiki konfransın materialları (7-8 may 2015-ci il). – Bakı, 2015,  s. 19-22.
42. «Геополитика голода» и современный мир // Современная система международных отношений: сквозь призму Newtimes.az – Баку: «Елм и тахсил», 2015, с. 82-84.
43. Динамика роста военного потенциала ведущих держав мира: игры с огнем. // Современная система международных отношений: сквозь призму Newtimes.az – Баку: «Елм и тахсил», 2015, с. 131-133.
44. «Столкновение цивилизаций» или неоатлантизм Самюэля Хантигтона. // Современная система международных отношений: сквозь призму Newtimes.az – Баку: «Елм и тахсил», 2015, с. 149-150.
45. Военный фактор в мировой политике: история и современность // Beynəlxalq və milli səviyyədə davamlı innkişaf strategiyaların siyasi və iqtisadi aspektləri.10-11 may 2016-ci il.- Bakı: BDU,2 016, s. 14-16.