TƏDRİS PROQRAMLARI

  1. Politologiya fənnindən proqram (bakkalvr pilləsi üçün). B., 2002
  2. Proqramma kursa: «Politoloqiə». Dlə vısşix uçebnıx zavedeniy. B., 2002
  3. R.İ..Bədəlova. Azərbaycanda siyasi proseslərin inkişaf dinamikası fənnindən proqram. (magistr hazırlığı üçün). B., 2004
  4. Axmedova Z.A. «Teoriə politiçeskix konfliktov» (dlə podqotovki bakalavra). B., 2006
  5. Axmedova Z A. «Teoriə politiçeskix konfliktov». B., 2006
  6. Z.Musayeva. «Tətbiqi politologiya» fənni üzrə proqram. B., 2007
  7. Proqramlar toplusu. B., 2008