Kafedra 2002-2011-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş İqtisadi informatika kafedrasının və Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi (indiki İqtisadi kibernetika) kafedralarının bazası əsasında 08.08.2011-ci ildə Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin nəzdində formalaşdırılmışdır.

Kafedra müdiri fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Elşar Qurban oğlu Orucovdur. E.Q.Orucov 1980-1985-ci illərdə ADU-nun Tətbiqi riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır. 1992-ci ildə namizədlik, 2005-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 1999-2011 illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində çalışmışdır. 80-dən çox məqalənin, 5 kitabın müəllifidir.

Hazırda kafedrada professor – Elşar Qurban oğlu Orucov, dosent Leyla Məzdək qızı Məmmədova, baş müəllim Günel Akif qızı Gülməmmədova, müəllimlər Natavan Soltan qızı Əyyubova, Lamiyə Ələddin qızı Rüstəmova, Ülviyyə Yasin qızı Kərimova, Həcər Cavid qızı Əfəndiyeva, Rəna Tahir qızı Zülfüqarova çalışırlar.

Kafedranın əməkdaşları iqtisadi-maliyyə proseslərinin riyazi-sistemli analizi elmi istiqaməti üzrə tədqiqat işləri aparırlar. Elmi-tədqiqat işlərinin vəzifələri iqtisadi-maliyyə yönümlü idarəetmə məsələlərini, investisiya layihələrinin iqtisaditexniki əsaslandırılmasını, maliyyə bazarlarının konyunkturasının öyrənilməsini və burada proqnozlaşdırılma məsələlərini riyazi modelləşdirməklə müasir riyazi üsulların tətbiqi ilə konkret şəraitdə optimal idarəedici qərarların qəbul edilməsinin əsaslandırılmasından, iqtisadi proseslərin dinamik analizinə və ən yeni informasiya sistemlərindən istifadə etməklə bu məsələlərin həllinin kompyuter realizasiyası üçün uyğun proqram paketlərinin tərtibatından və onları iqtisadi məsələlərin həllinə tətbiqindən ibarətdir.

Kafedra Moskva Dövlət Universiteti, Ukrayna MEA-nın Riyaziyyat İnstitutu, Milli İdarəçilik Akademiyası (Kiev), Ukrayna MEA-nın Aşağı Temperaturlu Texniki Fizika İnstitutu, Donetsk Dövlət İdarəçilik Universiteti (Ukrayna), Rusiya EA-nın Sistemli analiz, İdarəetmənin problemləri İnstitutları və digər elm mərkəzləri ilə elmi əlaqələr yaratmışdır.

Kafedrada Riyazi analiz, Xətti cəbr, Riyazi iqtisadiyyat, Riyazi statistika, İqtisadi informatika, Sta­tistika, İqtisadi kibernetika, Ekonometrika, Qiymətli kağızlar bazarı, Maliyyə riyaziyyatı, Sosial-iqtisadi statistika, İqtisadi təhlil, İqtisadi informasiyanın işlənməsi sistemləri, İnstitusional iqtisadiyyat, Riyazi-iqtisadi modelləşdirmə və s. fənlər tədris olunur.