“ Riyazi iqtisadiyyat” kafedrası 2002-ci ilin fevral ayından 08.08.2011-ci ilə qədər fəaliyyət göstərən “ İqtisadi informatika” kafedrasının və” Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi” (indiki “İqtisadi kibernetika”) kafedrasının elmi-tədris bazaları və əməkdaşları əsasında 08.08.2011-ci ildə Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin nəzdində yaradılmışdır.

Kafedranın əməkdaşları iqtisadi-maliyyə proseslərinin riyazi-sistemli analizi elmi istiqaməti üzrə tədqiqat işləri aparırlar. Ötən illər ərzində onların kifayət qədər  elmi işləri nüfuzlu jurnallarda çap olunmuşdur. Bu işlərdə məqsəd iqtisadi-maliyyə yönümlü idarəetmə məsələlərini, investisiya layihələrinin iqtisadi-texniki əsaslandırılmasını, maliyyə bazarlarının konyunkturasının öyrənilməsini və burada proqnozlaşdırılma məsələlərini riyazi modelləşdirməklə müasir riyazi üsulların tətbiqi ilə konkret şəraitdə optimal idarəedici qərarların qəbul edilməsinin əsaslandırılmasına, iqtisadi proseslərin dinamik analizinə və ən yeni informasiya sistemlərindən istifadə etməklə bu məsələlərin  həllərinin kompüter realizasiyası üçün uyğun proqram paketlərinin tərtibatına, onları iqtisadi məsələlərin həllinə tətbiq etməyə yönəlmişdir.

Kafedranın elmi əlaqələri: Moskva Dövlət Universiteti, Ukrayna MEA-nın Riyaziyyat İnstitutu, Ukrayna MEA-nın Aşağı Temperaturlu Texniki Fizika İnstitutu, Donetsk Dövlət İdarəçilik Universiteti (Ukrayna), Rusiya EA-nın Sistemli analiz, İdarəetmənin problemləri İnstitutları və s.

Kafedrada tədris olunan fənlər: Riyazi analiz, Xətti cəbr və Diferensial tənliklər, Riyazi statistika, İqtisadi informatika, Statistika, İqtisadi kibernetika, Ekonometrika, Qiymətli kağızlar bazarı, Maliyyə riyaziyyatı, Sosial-iqtisadi statistika, İqtisadi təhlil, İqtisadi informasiyanın işlənməsi sistemləri, İnstitusional iqtisadiyyat, Riyazi-iqtisadi  modelləşdirmə və s.

Hal-hazırda kafedranın əməkdaşları:

  1. Orucov Elşar Qurban oğlu- f.r.e.d., professor, kafedra müdiri
  2. Tağıyev Murad  Ramiz oğlu – i.e.d, professor
  3. Məmmədova Leyla Məzdək qızı - f.r.e.n., baş müəllim
  4. Əyyubova Natəvan Soltan qızı – i.e.n, müəllim
  5. Gülməmmədova Günel Akif qızı – baş müəllim