Rüstəmbəyov Hacıağa Baxış oğlu

İqtisad elmləri doktoru, professor, “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının müdiri


İş telefonu: (+99412) 538-41-77
Email: [email protected] mail.ru


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1949-cu il sentyabrın 28-də Göyçay rayonunda anadan olub. 
1957-1967-ci illərdə 189 saylı Bakı şəhər orta məktəbində oxuyub.
1973-1978-ci illərdə MDU-nin iqtisad fakultəsində əyani aspiranturada təhsilini davam etdirib.
1978-cı ildən BDU-da çalışır.
1978-1998-ci illərdə “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıb.
1998-ci ildən “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasının dosenti.
2009-cu ildən “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının müdiri
Ailəlidir, iki övladı var.


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1968-1973-ci illərdə BDU-da tarix və ictimayyət ixtisası üzrə təhsil alıb.
1978-ci ildə MDU-da “İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə aqrar islahatların social-iqtisadi mahiyyəti“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
1986 ildə dosent elmi adı alıb.
2010-cu ildə „Milli iqtisadi mənafelər: ilkin şərtlər, məqsədlər və nail olma vəsaitləri“ mövzusunda  doktorluq dissertasiyasını  müdafiə edib.
2014-cü ildə professor elmi adı alıb==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1974-78-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin əyani məqsədli aspirantı
1978-98-ci illər BDU-nun „İqtisadi nəzəriyyə“ kafedrasında dosent,
1998-ci ildən Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakultəsinin „Benəlxalq iqtisadi münasibətlər“ kaferasında dosent.
2009-cu ildən “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının müdiri


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Milli iqtisadi mənafelər: ilkin şərtlər, məqsədlər, nail olma üsulları.


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- „Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər“
- „Beynəlxalq marketinq“ 
- „İqtisadi diplomatiya“


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==


- “Dünya Bankı-nın İqtisadi İnkişaf İnstitutu BVF ilə birlikdə təşkil etdiyi “Bazar iqtisadiyyatı” məktəb-treninqi. 22sentyabr-23dekabr 1995-ci il, Vaşinqton K.D.- ABŞ.
- Konrad Adenauer və TİKA-nın “Sənaye zonaları və kooperativlər kiçik və orta sahibkarlığa dəstək vasitəsi kimi” mövzuda keçirdiyi seminar. 8-14 dekabr 1998-ci il, Ankara- Türkiyə. 
- Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəmərinin beynəlxalq və reqional əhəmiyyəti”; Beynəlxalq konfransın. Bakı. 6-7 iyun, 2002.
- İslam Bankinin Təşkilatçılıği ilə Azərbaycan və Vərkəzi Asiya ölkələrindən mütəxəssislər uçün “Postsovet ölkələrində orta və kəçik sahibkarlığın inkişafı” treninq-kurslarında aparıcı mühazirəçi. Bakı, 15-22may 2005.
- “Milli iqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Bakı, 12-13 may, 2006.


==KİTABLAR==


1.Milli ideologiya və milli iqtisadi mənafelər. В кн. “Социально-экономические проблемы формирования и регулирования экономики Азербайджана в соответствии с рыночными отношениями”. Баку, 1996 г, с. 103-108.
2. İqtisadi nəzəriyyə. Dərs vəsaiti. Fəsil 8. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması problemləri.
Bakı Universiteti nəşriyyatı. 1997. s.143-152.
3. Azərbaycan iqnisadiyyatı. Dərslik. Fəsil 5. Azərbaycanın yeni iqtisadi sistemi və onun formalaşmasının qanunauyğuluqları. Bakı, “Ağridağ” nəşriyyatı, 1998. s.96-103. 
4. “Müasir mərhələdə Azərbaycanda yeni iqtisadi sistemə keçidin qanunauyğunluqları və problemləri”- İqtisadi sistem və mülkiyyət münasibətləri - (1.1.); İnzibati amirlik sisteminin xarakterik xüsusiyyətləri (1.2); Bazar sisteminin üstünlükləri və onun təzahür formaları (3.2). – Bakı, “Elm” 1998, s.1149.
5. Azərbaycanda investisiya iqlimi və onun milli iqtisadi mənafelərin reallaşmasında rolu.”-”Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksəliş yolunda” Bakı, “Elm”2002,s. 346-352
6. Dünya birjaları. Tədris-metodik vəsait // “Bakı Universiteti” nəşriyyatı  2014, Çap,.4,25 ç.v.
7. “Rəqabətqabiliyyətlilik şəraitində milli  iqtisadiyyatın formalaşması və inkişaf problemləri” kollektiv monoqrafiya // AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu “Avropa nəşriyyatı” 2014, Səh. 7-21, I fəsil
8. “Milli iqtisadi mənafelər”  Dərs  vəsaiti // “Bakı Dövlət Universiteti” nəşriyyatı  2015, Çap,.15 ç.v.==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. Respublikanın iqtisadi mənafeləri. Bakı, BDU-nun nəşri, 1992, 7,7 ç.v. (rus dilində-r/d)
2. Milli iqtisadi mənafelər. Bakı, BDU-nun nəşri, 1998, 21 ç.v. (r/d)
3. TMK Azərbaycanda: gözləntilər və nəticələr – «Проблемы постсоветских стран». Выпуск 2. Институт международных экономических и политических исследований Российской Академии Наук. Москва, 2001, с.30-42.
4. Keçid dövrünü yaşayan cəmiyyətlərdə dayanaqlı inkişafın amilləri – «Научная мысль Кавказа». Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Ростов-на-Дону, №1, 2002, с.27-34.
5. İqtisadi qloballaşmanın milli komponenti – BDU-nun xəbərləri. İçtimayi-siyasi elmlər seriyası. №1-2. 2004. с.76-84. (r/d)
6. Bazar yönümlü transformasiya və iqtisadi globallaşma. BDU-nun xəbərləri. İctimayi-siyasi elmlər seriyası. №1. 2005. с.140-150. (r/d)
7. BMT üçün yeni format: global iqtisadiyyatın milli inkişafı – Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. №3. 2005. с.175-178. (r/d)
8. Azərbaycan iqtisadi modelinin formalaşması: tipoloji səciyyə və milli xüsusiyyətlər. «Кавказ и глобализация» Журнал социально-политических и экономических исследований. Том 1(3) 2007. CA&CC Press ® Sweden (İsveç), s.73-82.
9. Postsovet ölkələr iqtisadi qloballaşma prosesində: inteqrasiya meyyarları. «Философия хозяйства», Альманах центра общественных наук и экономического факультета МГУ, №4(58), Москва, июль-август 2008, с.150-161.
10. “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” fənninin PROQRAMI (beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə). BDU, 2005.
11. Трансформационная экономика в период глобального кризиса  Коллективная монография «Мировой экономический кризис и тенденции развития российской экономики» М. Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, ТЕИС, 2010, с.72-86
12. “Azərbaycan iqtisadi inkişaf modelinin institusional parametrləri” // “İqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, “Viktor”, 2010 c.48-56
13. Национальные экономические интересы как фактор макроэкономического обобществления.- Философия хозяйства // Альманах центра общественных наук и экономического факультета МГУ. Специальный выпуск. М., февраль 2010. c.284-298
14. “Qlobal iqtisadiyyat şəraitində xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi” // “İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika (Rüblük nəzəri və elmi-praktiki jurnal), № 1-2010, Bakı-2011 s. 24-31 (məqalə)
15. Теория национальной экономики и её актуализация в современных условиях. // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2010, № 4 (24) с.148-155 
16.“Модернизация экономики в условиях трансформации и глобализации: тенденции и факторы» // «Модернизация экономических систем: опыт и перспективы» Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию Дагестанского Гос. Университета. Махачкала, 21-23 апреля 2011г., s.288-281
17. «Воссоздание национального экономического развития  предпосылки и факторы» // Azərbaycan Respublikası müstəqiliyyinin 20 illiyinə həsr edilmiş “Müasir Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. BDU Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi Bakı 2011 səh. 238-242
18. Economic Diplomacy as a Tool for realizing National Interests. The Caucasus & Globalization. // Journal of Social, Political and Economic Studies. Volume 5, Issue 1-2. 2011. CA&CC Press, SWEDEN s.54-63 
19. “Интеллектуальный капитал как фактор модернизации экономики” // AMEA-nin İqtisadiyyat İnstitutu, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar elmi-tədqiqat İnistitutu. “Azərbaycanın milliqtisadiyyatında modernləşmə:nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları 11 mart 2011-ci il səh.159-162. 
20. «Функции ГАТТ-ВТО в контексте защиты национальной экономической безопасности» // Azərbaycan Respublikası müstəqiliyyinin 20 illiyinə həsr edilmiş “Müasir Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları.(məqalə) BDU Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi Bakı 2011 səh.299-303
21. “Концептуальные аспекты моделирования национальной экономики в постсоветских условиях» (məqalə) // «Мир перемен». Международный научно-общественный журнал, Москва 2012, с.32-44
22. Сотрудничество Азербайджана со структурами ООН социально-экономического назначения. (məqalə) // BDU-nun “Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat” fakultəsinin 20 illiyinə həsr edilmiş “Qloballaşan cəmiyyətdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat elminin aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012. səh.215-220
23. Параметры целевых установок в таможенной политик (məqalə) // BDU-nun “Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat” fakultəsində “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları. 23 fevral 2012-ci il. Bakı, “Hüquq ədəbiyyatı”, 2012. səh. 367-373
24. Национальные экономические интересы в совокупности факторов макро хозяйственной конкурентоспособности // «Развитие и повышение эффективности национальной экономики»- Материалы международной научно-практической конференции (27-28 июня 2012 г.) Баку-2012 s.146-150
25. Системная и национальная парадигма экономической безопасности в условиях восстановленной государственности // Azərbaycan Respublikasının dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşma mühitində iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında gömrük tənzimlənməsinin rolu” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-2013 s.331-346
26. Qloballaşmanın milli iqtisadi meyarları // BDU-də Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqəar elmi-praktik konfransın materialları. 26 aprel 2013-cü il s.244-247
27. Индивидуальная полезность человека в критериях национальных экономических интересов // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2013, № 4 (24) s.221-228
28. Национальная экономика как институциональная система. // International Scientific-Practical conference “Economics: Modern State and Priorities of Development”. Thesis of Reports. Симферополь, 2013.  с. 89-91
29. Экономическая политика в приоритетах национальных интересов // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2013, № 3 (31)   с.151-159
30. Национальные экономические интересы в контексте региональной интеграции // Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili.-Respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Texniki Universiteti. Bakı-2013. с.192-194
31. “Dünya iqtisadiyyatı” proqram (şərikli) // “Bakı Universiteti” nəşriyyatı 2014 Çap,.2,0 ç.v.
32. State financial control: principles and organization. // Global Science and Innovation: materials of the International Scientific Conference. Vol. I, May 21-22, 2014/publishing office Accent Graphics communication – Chicago, USA, 2014. səh.85-90 
33. Development of Innovation in Azerbaijan: specificity and perspectives. // L’ Association 1901 “SEPIKE” Social Education  Projectof Improving  Knowkledge in Economics. Journal L’ Association 1901 “SEPIKE”, Edition  05/ 2014 Osthofen, Deutschland Poitiers, France səh.188-102
34. «Мезо –экономические характеристики региона страны» // Материалы международной научно-практической конференции (22 ноября 2014) Баку 2015, стр.215-219
35. “Глобальная и национальная экономика: противоречивое взаимодествие интересов” // Экономическая система современной Россия: пути и цели развития. Под редакцией А.А.Пороховского. Москва 2015. стр. 224-232