Qaraşova Səbinə Arif qızı

Siyasi elmlər namizədi, baş müəllim


İş telefonu: (+99412) 510-79-52

Email: [email protected]

==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1977-ci il 6 iyun tarixində Bakı şəhərində anadan olub.


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1994-1998-ci illərdə BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi,bakalavr. 
1998-2000-ci illərdə BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, magistr.
2006-cı ildə „Геостратегические интересы США и России на Южном Кавказе“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası, siyasi elmlər namizədi.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1998-2001-ci illərdə – BDU, Beynəlxalq münasibətlər kafedrası, laborant.
2001-2006-cı illərdə – BDU, Beynəlxalq münasibətlər kafedrası,müəllim.
2006-h/h – BDU, Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri, baş müəllim. 


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Geosiyasət


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- "Geosiyasət"
- "MDB ölkələrinin xarici siyasəti"
- "Diplomatik protokol"


==KİTABLAR==


Diplomatik portretlər, Bakı, «Elm və təhsil», 2014 (Dərslik)


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. Кавказско-Каспийский регион и геополитика России на рубеже ХХ-ХХI вв. - Материалы научной конференции, посвященной 80-летию президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева (25 апреля 2003г.), Bakı – 2003.
2. Кавказ в системе современных международных отношений. – «Diplomatiya aləmi»,Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Jurnalı, №4, İyul-Sentyabr 2003.
3. Азербайджан в геостратегии США на Южном Кавказе. – «Tarix və onun problemləri», № 3, Bakı – 2005. 
4. О некоторых аспектах геостратегических интересов России на Южном Кавказе.- «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri», №1, (5), 2006.
5. О геостратегических императивах НАТО в Кавказско-Каспийском регионе в начале XXI века и Азербайджан. – “Qloballaşma və insan hüquqları” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, Bakı – 2008.
6. О роли Азербайджанской Республики в формировании и развитии ГУАМ. – «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri», №2, (18), 2009.
7. О некоторых геополитических аспектах стратегии США в Каспийском регионе. – «Кавказ и глобализация», Том 4, выпуск3-4, CA&CC Press, Швеция, 2010
8. Каспийский регион в геополитических интересах США. – Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin 20 illiyinə həsr olunmuş elmi-konfransın materialları. «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı, Bakı-2012
9. Формирование энергетического интереса США в Каспийском регионе. – «Nova Paradiqma», Vipusk 122, Kiyev, 2014
10. Начало выявления истинной тактики геостратегии США в современном мире. – «Межкультурные коммуникации», №22, Тбилиси, 2014
11. Политический кризис на Украине и стратегия США. – «Право и политология», №26, Кишинёв, июнь - 2014
12. Тренды геополитики США в Прикаспийском регионе/ U.S. geopolitical trends in the Caspian region – «Кавказ и глобализация», Том 8, Выпуск 3-4, CA&CC Press, Швеция, 2014/ The Caucasus & Globalization, Volume 8, Issue 3-4, CA&CC Press, Sweden, 2014
13. Угрозы и риски в современном информационном пространстве. – «Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: Beynəlxalq münasibətlər sistemində» mövzusunda Ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika səviyyəli elmi-praktiki konfransın materiallari, (7-8 may, 2015-ci il), Bakı, 2015
14. Cənubi Qafqazda nəzarət uğrunda ABŞ-Rusiya qarşıdurması. – Beynəlxalq münasibətlər, milli təhlükəsizlik, geoiqtisadiyyat və geosiyasətin fundamental və tətbiqi problemləri, 26-27 noyabr elmi-praktiki konfrans, Bakı, Məqalə 2015.
15. Геополитические аспекты энергетической стратегии Азербайджанской Республики. – “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” elmi-analitik və praktiki jurnal, №3 (43), 2015
16. ABŞ-ın xarici siyasət strategiyasının konseptual əsasları. – «Elmi əsərlər» ictimai elmlər seriyası, №6 (75), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2016
17. Müasir mərhələdə ABŞ-ın xarici siyasətinin reallaşdırılması xüsusiyyətləri: İraqda güc amili və antiterror strategiyası. – “Sivilizasiya”, 1/2016, Bakı Avrasiya Universitetinin nəşri, 2016
18. Yeni dünya düzəni və ABŞ-ın liderlik strategiyası
. – “Geostrategiya” aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, №05 (35) seentyabr-oktyabr 2016, Bakı, 2016.