İbadov Sabir Adil oğlu

İqtisad elmləri namizədi, dosentİş telefonu: (+99412) 510-98-09


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1930-ci ildə Laçın rayonunun Ağanus kəndində anadan olmuşdur;
1949-1954-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix  fakültəsində siyasi iqtisad ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1959-1962- ci illərdə BDU-nun «Siyasi iqtisad» kafedrasının əyani aspirantı olmuşdur
1967-ci ildə «Siyasi iqtisadin predmetinin müəyyən edilməsinin tarixi inkişaf mərhələləri və onun daha da təkmilləşdirilməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1949-1954-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix  fakültəsində siyasi iqtisad ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1959-1962- ci illərdə BDU-nun «Siyasi iqtisad» kafedrasının əyani aspirantı olmuşdur
1967-ci ildə «Siyasi iqtisadin predmetinin müəyyən edilməsinin tarixi inkişaf mərhələləri və onun daha da təkmilləşdirilməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1972-ci ildə dosent  adını almışdır


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


2011- hal hazırda “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dosenti
2004-2011-ci illərdə BDU-nun «Ümumi iqtisadiyyat» kafedrasının müdir əvəzi 1970-ci ildən BDU-nun « Ümumi iqtisadiyyat » kafedrasının dosenti
1963-1970-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda siyasi iqtisad müəllim, baş müəllim və dosent olmuşdur.
1957-1959-ci illərdə Bakı-Kooperativ Texnikumunda siyasi iqtisad müəllimi 1954-1957-ci illərdə Azərbaycan Maliyyə-Kredit texnikumunda siyasi iqtisad müəllimi


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- İqtisadiyyat
- İqtisad elmlər sistemi


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


- rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyatın formalaşması
- İqtisadiyyat


==KİTABLAR==


2013, “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişaf problemləri”. Kolletktiv monoqrafiya, Bakı

2010, Qloballaşma mühitində milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması problemləri. Kollektiv monoqrafiya, Bakı

2008, İqtisadiyyat. (iqtisadi nəzəriyyə). Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı

1998,  Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərslik –(ümumi redaktorlardan biri, həmmüəllif). Bakı

1997, İqtisadi nəzəriyyə. 2-ci hissə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti (ixtisas redaktor, həmmüəllif), Bakı

1993, İqtisadi nəzəriyyə. 1-ci hissə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti (ümumi redaktor, həmmüəllif), Bakı

1973, Müasir dövrdə imperializm iqtisadi qanunauyğunluqları. Dərs vəsaiti (kollektiv). Elmi redaktor, həmmüəllif. Bakı

1971, İqtisadi təlimlər tarixi. II hissə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti (həmmüəllif). Bakı
==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


Müasir dövrdə sahibkarlığın stimullaşdı­rıl­ma­sının əsas istiqamətləri.“Sosial, iqtisadi və siyasi sferaların qarşılıqlı təsir problemləri” möv­zu­sunda elmi-praktiki konfransın materialları. 24-25 noyabr 2016-cı il

Sosial yönümlü iqtisadiyyatin problemlərinin həllində özəl sektorun (bölmənin) rolu. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı, № 1, 2015-ci il.

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında özəl sektorun (bölmənin) rolu

Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı,  № 2, 2015-ci il.

Azərbaycan milli iqtisadiyyatının formalaşması və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı. Bakı Dövlət Universitetində Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: Beynəlxalq münasibətlər sistemində” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 7-8 may 2015-ci il.

Azərbaycanin iqtisadi inkişaf modelinin reallaşdırılmasında  bazar mexanizmin rolu «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3, 2014. Bakı, 2014-ci il. S.

Ümumdünya  ticarət təşkilati və beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi. “Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri” mövzusunda Bakı Dövlət Universiteti-nin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika səviyyəli elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, BDU, 27-28 noyabr 2014-cü il. s.357-362.