Şirinov Azər Mehdi oğlu

fəlsəfə elmləri namizədi, dosentiİş telefonu:
+(99412) 539 08 71

==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


14 fevral 1937-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur. 
1956-cı ildə ADU-nun Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur
1961-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
1964-cü ildə ADUda Elmi kommunizm ixtisası üzrə aspiraturaya daxil olmuşdur.
1961-ci ildə İncəsənət İnstitututunda kabinet müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 
1969-cü ildə fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
1973-cü ildən 1991-cü ilə qədər S.M.Kirov adına ADUnun Elmi kommunizm kafedrasında işləmişdir. 
1991-ci ildən hal-hazıradək BDU-nin Politologiya və sosiologiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. 
2009-cu ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin Qabaqcıl təhsil işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür. 
Ümumilikdə 5 kitabın, 80-ə yaxın məqalənin müəllifidir.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1961-cı ildə ADU-nun Tarix fakültəsini bitirmişdir. 
«Milli mədəniyyətləri yaxınlaşması çoxmillətli sovet mədəniyyətinin inkişafının mühüm amilidir.» adlı namizədlik işini müdafiə edərək 1970-ci ildə fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
1972-ci ildə dosent elmi vəzifəsinə keçmişdir.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1961-ci ildən 1973-cü ilədək M. A.Əliyev adına ADİİ-da çalışmışdır.
1973-cü ildən 1991-ci ilədək ADU-nun Elmi Kommunizm kafedrasında, 1991-ci ildən indiyədək BDU-nun Politologiya və sosiologiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
«Politologiya və sosiologiya», «Ermənistan-Azərbaycan münaqşiəsi», «Azərbaycan parlamnetarizmi: tarix və müasirlik», «Vətəndaş cəmiyyətinin yaranması və inkişafı», «Siyasi rejimləri», «Siyasi mədəniyyət» fənnlərini tədris edir.
90-dan artıq elmi və publisistik məqalənin müəllifidir.
5 kitab və braşuranın müəllifidir.
1999-cu ildə BDU-nin 80 illik yubileyi münasibəti ilə AR-nın Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Siyasi rejimlər və onları müqayisəli təhlili
Vətəndaşa cəmiyyətinin formalaşması və hüquq dövlət problemi
Milli münasibətlər
Milli təhlükəsizlik problemləri
«Qloballaşma şəraitində milli dövlət mənafelərinin reallaşmasının əsas subuektləri»


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


H.Əliyev və Milli siyasi mədəniyyətin inkişafı (məqalə). BDU-nin xəbərləri (Sosial-siyasi elmlər seriyası), № 2, B., 2003
Totalitar rejimin əsas əlamətləri (məqalə). BDU-nin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi. Yeniləşən dünyanın Sosial-siyasi və iqtisadi problemləri (məqalələr toplusu). B., 2007
Bu günün reallıqları Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycandır (məqalə) AMİ-nin «Xəbərləri» № 4.
Proqramlar toplusu. Politologiya fənnindən proqram. B., 2008