İsmayılzadə Xəyyam Fərman oğlu


Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim


İş telefonu: (+99412) 539-04-59==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1972-ci il oktyabr ayının 20-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1980-1990-cı illərdə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu 45 saylı məktəbdə təhsil almışdır.
1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil almışdır.
2003-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur.
2011-ci ilin iyun ayında dissertasiya işini müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
2001-ci ildən 2012-ci ilə kimi Bakı Slavyan Universitetinin “Diplomatiya və xarici siyasət” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.
1998-ci ildən 2013-cü ilə kimi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı olmuşdur.
2013-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. “Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının” baş müəllimidir.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI==


2011-ci il - Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,
2014-cü il - baş müəllim==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1998-ci ildən 2013-cü ilə kimi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı olmuşdur.
2001-ci ildən 2012-ci ilə kimi Bakı Slavyan Universitetinin “Diplomatiya və xarici siyasət” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.
2013-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. “Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının” baş müəllimidir.==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


“ Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi”
“ Dünya siyasəti”==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Beynəlxalq münasibətlər:  Azərbaycan- Skandinaviya əlaqələri.==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSDA İŞTİRAK==


Tur Heyerdal və Azərbaycan, “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda BSU-da  keçirilən Beynəlxalq konfrans.  3-8 may 2010-cu il.==MƏQALƏLƏR==


1. Azərbaycan- İsveç əlaqələri, “Tarix və onun problemləri”, Nəzəri, elmi, metodik jurnal, Bakı, 2009, № 1-2.
2. Azərbaycan- Skandinaviya mədəni əlaqəri, Bakı Universitetinin xəbərləri,  Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2008, № 2.
3. Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələr müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət kontekstində, “ Dövlət İdarəçiliyi”, Nəzəriyyə və təcrübə, Elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2008, № 3 (23).
4. Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığı, Nəzəri, elmi, metodik jurnal, Bakı, 2008, № 1-2.
5. Политические связи Азербайджана со странами Скандинавии, «Азербайджан  и азербайджанцы», журнал Президиума Национальной Академии Азербайджана, Баку, 2008, Vоl. 102, № 9-12.
6. Азербайджан- Норвегия: взаимовыгодное сотрудничество,  ДП «Издательский дом « Персонал», научный журнал, Киев, (№ 2, 2011 г).
7. Tədris vəsaiti. Azərbaycan Respublikasının çoxtərəfli diplomatiyası  (həmmüəllif  L.Z.Qarayeva), BSU nəşri, Bakı, 2003.
8. Tur Heyerdal və Azərbaycan, “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda BSU-da  keçirilən Beynəlxalq konfransın materialları,  3-8 may 2010-cu il.
9. Avtoreferat. “Azərbaycanın Skandinaviya dövlətləri əlaqələri”.  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Bakı, 2011.
10. Azərbaycan–Skandinaviya əlaqələrinin formalaşması // «Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri» mövzusunda Bakı Dövlət Universitetinin 95 ilik yubileyinə həsr olunmuş respublika səviyyəli elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014, 27-28 noyabr, həmmüəllif Z. Həsənalıyev.
11. Mədəniyyət xalqların həmrəyliyi və əməkdaşlığının fundamental şərti kimi. // Qloballaşma şəraitində diplomatik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri» mövzusunda Bakı Dövlət Universitetinin 95 ilik yubileyinə həsr olunmuş respublika səviyyəli elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 27-28 noyabr, 2014
12. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində Birinci Körfəz müharibəsi // Azərbaycan iqtisadi inkişafı və dövlət quruculuğu: Beynəlxalq münasibətlər sistemində» mövzusunda Respublika səviyyəli elmi-praktiki konfrans. Bakı, 2015, 7-8 may
13. Azərbaycan-Skandinaviya əlaqələrinin təşəkkülünə dair // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal) №2 942), 2015
14. The geopolitical situation in the Middle East on the eve of the first war // International journal of Philosophy and Sosial-Psychological Sciences. Impact factor. 1.91, 2016, həmmüəllif Gülşən Quluzadə.==KİTABLAR==


Azərbaycan Respublikasının çoxtərəfli diplomatiyası  (həmmüəllif) Bakı, 2003. 
Azərbaycanın Skandinaviya dövlətləri əlaqələri. Bakı, 2011.